5
Hk'aˊ yumˊ pe bhenˊ keuteˊ
Peue yumˊ Yesuˊ meuh Eun Hkrit naˊ ce ku peue, keutˊ ce neum Peucawoˊ Eun. Peue leumeusˊ Aˊkuiingˊ Eun naˊ ce ku peue, ce ku leumeusˊ Konˊ Eun naˊ Eun yeut. Meuh a kopti aenˊ a naˊ, eˊ yawng leumeusˊ eˊ peue meuh konˊ Eun Peucawoˊ naˊ ce gawmˊeucˊ ri leumeusˊ eˊ Peucawoˊ Eun maeeˊ hotˊ eˊ ri yeuh leukahˊ tuilˊ Eun naˊ ce. Leumeusˊ Peucawoˊ Eun naˊ meuh a hotˊ ri yeuh leukahˊ tuilˊ Eun naˊ. Leukahˊ tuilˊ Eun naˊ a hkuinˊ toˊ ri meuh kuˊ kaw yeuh unˊ pun. Kopti peue keutˊ neum Peucawoˊ Eun naˊ ce ku peue, pe ce bhenˊ keuteˊ naˊ, maeeˊ hk'aˊ yumˊ eˊ aenˊ na pe a bhenˊ keuteˊ naˊ. Aˊnhawˊ ciˊ pe bhenˊ keuteˊ naˊ? Meuh a peue yumˊ Yesuˊ meuh Eun Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ naˊ ce palkoe.
Saˊhkiˊ lawng Yesuˊ
Yesuˊ Hkrit ingˊ Eun ri leuumˊ maeeˊ nhamˊ. Eun hkuinˊ ingˊ ri leuumˊ palkoe, daecti Eun ingˊ ri leuumˊ maeeˊ nhamˊ naˊ. Citˊ seungaˊ naˊ a meuh saˊhkiˊ ka, kopti Citˊ seungaˊ naˊ meuh a kuˊ neum. Kopti kuˊ meuh saˊhkiˊ ka naˊ kueˊ a loeˊ ceu. A meuh Citˊ seungaˊ, leuumˊ maeeˊ nhamˊ. Kuˊ loeˊ ceu aenˊ a cawpˊmaen puri. Eˊ lawn rap ri ti saˊhkiˊ ce peue naˊ koˊ, saˊhkiˊ Eun Peucawoˊ naˊ a jaen keuting hk'aiˊ awnˊ na, kopti meuh a saˊhkiˊ Eun Peucawoˊ lawng Eun Konˊ aiˊ naˊ. 10 Peue yumˊ Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ naˊ kueˊ ce saˊhkiˊ aenˊ a hk'aˊnaee hpumˊ ri. Peue unˊ yumˊ naˊ ce lahˊ Peucawoˊ Eun chiˊlai, kopti unˊ yumˊ ce saˊhkiˊ tuilˊ Eun Peucawoˊ lawng Eun Konˊ aiˊ Eun naˊ. 11 Saˊhkiˊ aenˊ a meuh Peucawoˊ tuilˊ Eun citˊ tip aˊyu tip cotˊcu ri eˊ naˊ. Aˊyu aenˊ a kueˊ hk'aˊnaee Eun Konˊ aiˊ Eun naˊ. 12 Peue kueˊ Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ naˊ kueˊ ce aˊyu. Peue unˊ kueˊ Konˊ aiˊ Eun naˊ ce unˊ kueˊ aˊyu.
Vang hk'onˊ leukahˊ
13 Punta kaw peˊ yawng pun ri citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ hawcˊ naˊ, uiˊ temˊ ri tuilˊ ceu nang aenˊ ce ri peue yumˊ muis Eun Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ naˊ peˊ. 14 Aenˊ a meuh a vang tahˊ hpumˊ kueˊ eˊ yam naˊ eˊ ingˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ. A meuh kuˊ eˊ lawn hk'oˊ kuˊ cawpˊ alo Eun ti ri ceu koˊ, Eun kaw leuceng a. 15 Maeeˊ eˊ lawn yawng leuceng Eun kuˊ hk'oˊ eˊ naˊ koˊ, yam hk'oˊ eˊ kuˊ ti ri ceu ri Heun naˊ eˊ yawng kaw ri pun kuˊ hk'o eˊ naˊ ri Heun.
16 Aˊnhawˊ lawn nyu ecˊawngˊ ri naˊ yeuh eun mapˊ unˊ kuingˊ ri yeum koˊ, eun htukˊ ri hk'oˊ munˊ. Peucawoˊ Eun kaw tuilˊ aˊyu ri peue yeuh mapˊ awnˊ eun. Kuˊ sumˊ lahˊ uiˊ naˊ meuh a peue yeuh mapˊ unˊ kuingˊ ri yeum naˊ. Mapˊ kuingˊ ri yeum naˊ a ku kueˊ. Uiˊ hkuinˊ toˊ ri lahˊ hk'oˊ munˊ pun peue yeuh mapˊ yeuh keutitˊ naˊ ce. 17 Kuˊ unˊ leupaws seumeuˊ naˊ gawmˊeucˊ meuh a mapˊ. Daecti mapˊ unˊ kuingˊ ri yeum naˊ a ku kueˊ yeut.
18 Yawng eˊ peue keutˊ neum Peucawoˊ Eun naˊ, unˊ laee suip ce ri yeuh mapˊ. Konˊ aiˊ keutˊ neum Peucawoˊ Eun naˊ Eun kaw roksaˊ ce. Seucaˊ rai naˊ a hkuinˊ laee cang yeuh keunhawˊ ri ce. 19 Yawng eˊ meuh ri konˊ Eun Peucawoˊ, maeeˊ yawng eˊ bhenˊ keuteˊ naˊ gawmˊeucˊ utˊ ka hk'aˊruim vang uˊpeung ka seucaˊ rai naˊ. 20 Punta kaw eˊ cang yawng Peucawoˊ neumneum naˊ Eun maeeˊ kaw eˊ utˊ hk'aˊnaee Heun lahˊ ka naˊ a meuh utˊ eˊ hk'aˊnaee Konˊ aiˊ Eun naˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit Eun, Eun meuh Peucawoˊ neumneum meuh citˊ tip aˊyu tip cotˊcu, Konˊ aiˊ Eun Peucawoˊ naˊ Eun lih tuilˊ eˊ isˊ hpumˊ cang yawng naˊ eˊ ku yawng a yeut.
21 Konˊ leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, pawlaee va ri ceuˊ ruphtu naˊ vel a reuˊ.