Htawm temˊ Yoˊhan okˊ leuoeˊ
1
HTAWM TEMˊ YOˊHAN OKˊ LEUOEˊ
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ meuh uiˊ roˊkan nang kawt,
 
uiˊ temˊ ri tuilˊ a ri Gaiasˊ aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ mi. Leumeusˊ uiˊ mi hk'aˊnaee vang leupaws seumeuˊ naˊ.
 
Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ mi, seunˊ civit mi naˊ buih chakˊ ka heulˊ naˊ uiˊ hk'oˊ munˊ pun kaw mi utˊ nyawkˊ utˊ samˊran maeeˊ hk'aˊnaee ku ceu mi naˊ kaw a meulamlam ri. Yam ecˊawngˊ naˊ ingˊ hkamˊ ce saˊhkiˊ lawng kati keutawnˊ mi ri kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ maeeˊ suip mi ri aˊyu imˊ hk'aˊnaee ka naˊ, uiˊ renˊkawn nyawkˊ. Pun uiˊ ri mhawngˊ konˊhk'i uiˊ naˊ suip ce ri aˊyu imˊ hk'aˊnaee kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ, kuˊ yeuh uiˊ renˊkawn lheuˊ awnˊ a naˊ a hkuinˊ laee kueˊ keunhawˊ saecˊ ti ceu.
Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ mi, mi saecˊ naˊ unˊ yawng ecˊawngˊ awnˊ ce daecti mi kati keutawnˊ ri kuˊ yeuh mi ri ce naˊ. Peue awnˊ ce hkamˊ saˊhkiˊ lawng hk'aˊ leumeusˊkeus mi naˊ nanggalˊ ce muk konˊ Hkrit naˊ hawcˊ. Mi lawn teumˊkawm ce cang suip ri yeuh hotˊ kuˊ kuingˊhpaw maeeˊ munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ heulˊ hk'aˊ nanggalˊ koˊ, chakˊ ka. Ce saecˊ naˊ unˊ pun kuˊ teumˊkawm ce peue unˊ meuh muk konˊ Hkrit naˊ koˊ, daecti ce pucti heulˊ pun Hkrit Eun. Kop awnˊ na, punta kaw eˊ cang yeuh kanˊ pun kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ tiduihˊ naˊ, eˊ naˊ htukˊ ri rap ri ti teumˊkawm peue yeuh keutitˊ naˊ ce.
Temˊ uiˊ ri buˊ htawm ri muk konˊ Hkrit naˊ peˊ, daecti Diotrefesˊ kuˊ sumˊ meuh peue keuting naˊ eun unˊ sumˊ rap ri ti leukahˊ eˊ naˊ. 10 Kop awnˊ na, uiˊ lawn ingˊ ri peˊ koˊ, uiˊ naˊ lahˊ peˊ mhawngˊ kuˊ yeuh eun naˊ. Eun peusahˊ nyoe eˊ. A hkuinˊ nang hk'oˊ, eun unˊ rap ri ti ecˊawngˊ naˊ ce. Lheuˊ awnˊ na, peue sumˊ rap ri ti naˊ ce eun hamˊ ce. Hawcˊ koˊ, eun ra ce hk'uih hk'aiˊ muk konˊ Hkrit naˊ.
11 Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ mi, pawlaee hotˊ ri yeuh kuˊ rai naˊ, daecti hotˊ ri yeuh kuˊ chakˊ naˊ reuˊ. Peue yeuh kuˊ chakˊ naˊ ingˊ eun neum Peucawoˊ Eun. Peue yeuh kuˊ rai naˊ eun unˊ duing nyu Peucawoˊ Eun. 12 Peue gawmˊeucˊ naˊ sukˊseunˊ ce Demetriˊasˊ eun. Kuˊ leupaws seumeuˊ naˊ a ku hkamˊ saˊhkiˊ eun yeut. Saecˊ meuh uiˊ ri uiˊ ku sukˊseunˊ eun. Mi ku yawng saˊhkiˊ uiˊ naˊ meuh a neumneum.
Leukahˊ tisutˊ
13 Uiˊ saecˊ naˊ kawnˊ kueˊ kuˊ sumˊ temˊ ri buˊ ri mi heunˊ ceu, daecti uiˊ unˊ sumˊ temˊ a ri pitˊ maeeˊ lamuikˊ. 14 Unˊ lingˊ koˊ, uiˊ keutuiˊ hpumˊ ri kaw heulˊ hk'eupˊ mi, u mi.
15 Kah hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ kueˊ ri mi reuˊ. Aˊmawo utˊ maenˊ naˊ ce ku tawmˊ a ce lahˊ ri leunyeng ri mi. Lahˊ aˊmawo utˊ maeeˊ mi naˊ ce mhawngˊ leunyeng uiˊ ri ce ku peue ri yeut.