Htawm temˊ Yuˊda
1
Htawm ti okˊ aenˊ na koˊ, meuh uiˊ Yuˊda meuh mhaiˊ Eun Yesuˊ Hkrit meuh awngˊ eun Yakopˊ,
 
uiˊ temˊ ri tuilˊ a ri peue Peucawoˊ klawng Eun ri ti kuˊ Kuiingˊ Peucawoˊ leumeusˊ Eun maeeˊ kuˊ pun hk'aˊ Yesuˊ Hkrit roksaˊ Eun naˊ peˊ.
 
Kah hk'aˊ tukyak, hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ maeeˊ hk'aˊ leumeusˊkeus Eun Peucawoˊ naˊ kueˊ htonnuk ri peˊ reuˊ.
Mapˊ maeeˊ hk'aˊ lulaic ce peue unˊ leupaws seumeuˊ
Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, uiˊ saecˊ naˊ sumˊ temˊ ri tuilˊ lawng hk'aˊ htut lawtpon kueˊ eˊ seunˊ puri naˊ ri peˊ nyawkˊ, daecti uiˊ kuit peˊ naˊ chakˊ ri loˊ temˊ ri tuilˊ kawlˊreng peuengˊ suikˊ pun hk'aˊ yumˊ kuˊ unˊ cang leuplohˊ plinˊ ri ri peue Eun Peucawoˊ naˊ ce naˊ. Kopti peue ngonˊ naˊ ra ce ri ingˊ lec hk'aˊnaee muk peˊ naˊ. Leukahˊ tawsˊ aˊmu ri peue awnˊ ce naˊ temˊ a ri uinˊ ri lingˊ hawcˊ. Ce meuh peue unˊ leupaws seumeuˊ, unˊ hkopyawmˊ ri Peucawoˊ Eun. Ce hpawtˊ munˊ Eun naˊ meuh licmat ahkvang yeuh kuˊ unˊ leupaws seumeuˊ naˊ. Ce unˊ rap ri ti Yesuˊ Hkrit Cawoˊ meuh Cawoˊ aˊyu kuˊ meuh Peucawoˊ eˊ ti peue yawo naˊ Eun.
Peˊ saecˊ naˊ yawng lawng aenˊ ce meulamlam ri koˊ, daecti uiˊ sumˊ kah peˊ pawn a baee lawng Peucawoˊ ploeˊ Eun peue ri naˊ ce pucti heulˊ hk'aiˊ kuingˊ Eˊjiˊtuˊ naˊ. Daecti hawcˊ awnˊ na, Eun tang yeuh peue unˊ yumˊ ri naˊ ce lu. Saecˊ meuh inˊhpom kuˊ unˊ jhawpˊ ri ti anˊnya tuilˊ Eun Peucawoˊ naˊ ce tecla vang utˊ ri naˊ, punta kaw ce koˊ seunyi tawsˊ aˊmu keuting awnˊ na, Peucawoˊ Eun hk'awngˊ ri uinˊ ce vang duimˊlawng naˊ. Eun mawt ce ri muˊ lhecˊ cotˊcu naˊ. Seunˊ awnˊ na, veng Soˊdom, veng Gomorah maeeˊ veng caonaoˊ naˊ ce unˊ penˊ makˊ tuˊ ri naˊ ce yeuh kuˊ unˊ leupaws seumeuˊ, ce hkuitˊnawngˊtangˊ maeeˊ me tawˊ me pleh puri. Veng awnˊ ce koˊ, a meuh saˊhkiˊ pun ce peue kaw pun ri hkamˊ hk'aˊ ciyang ri nang ngawl cotˊcu naˊ. Seunˊ awnˊ na, seuraˊ caecˊ kuˊ itˊ ri leumu awnˊ ce yeuh tuˊ ri naˊ pit kuˊ hk'awˊjeuk. Ce unˊ rap ri ti tiˊca Eun Peucawoˊ naˊ. Ce lahˊ kuˊ unˊ nawpsang ri cawoˊ utˊ pang maoˊ naˊ ce.
Saecˊ meuh Miˊhkelaˊ kuˊ meuh roˊ keuting ce inˊhpom naˊ eun yam htuˊhtingˊ eun seucaˊ rai naˊ kopti lawng tuˊ yeum eun Moˊse naˊ, eun unˊ hatˊ ri tangˊ aˊmu, unˊ hatˊ ri lahˊ leukahˊ unˊ nawpsang ri seucaˊ rai naˊ. Eun lahˊ yawo, “Taeˊ Peucawoˊ Eun lakˊ yeuh kuˊ sumˊ yeuh Eun ri mi naˊ reuˊ.” 10 Daecti seuraˊ caecˊ awnˊ ce htuˊhtingˊ lahˊ kuˊ unˊ nawpsang naˊ ri kuˊ unˊ yawng ce naˊ. Yeuh ce keutitˊ naˊ, ce hotˊ ri yeuh kuˊ yawng meun ri naˊ seunˊ satˊ unˊ cang kuit ri nawk naˊ. Meuh a kop yeuh ce keutitˊ naˊ, a yeuh ce lulaic heulˊ.
11 Seuraˊ caecˊ naˊ kaw ce pun ri hkamˊ hk'aˊ jhaˊ naˊ. Hotˊ ce hk'aˊ long eun Kaiˊnaˊ naˊ heulˊ. Kopti keueˊ ce ri pal vang kaw ri pun, ce pun ri lec vang kleucˊ eun Balam naˊ. Ce kaw pun ri lulaic seunˊ Hkorah fuin eun Peucawoˊ Eun naˊ.
12 Ce meuh peue yeuh pawe hk'aˊ leumeusˊkeus peˊ naˊ bok. Ce hk'asomˊ tiduihˊ maeeˊ peˊ maeeˊ unˊ anaˊ ri. Ce seunˊ nang goˊ konˊyungˊ unˊ kuit pun konˊyungˊ ri, kuit yawo pal pun tuˊ ri naˊ koe. Ce meuh putumˊ unˊ kueˊ lheˊ kuˊ guilˊ puingˊ ka heulˊ naˊ. Ce meuh kleumˊ pliˊ saecˊ yam pliˊ ka a hkuinˊ pliˊ. Ce kaw pun ri hkamˊ ruic ri tec ri gawmˊ res ri naˊ. Ce kaw pun ri yeum lalˊ pok. 13 Ce meuh ba leuumˊ mhaˊseumutˊ unˊ cawpˊ hk'aˊ ri hpoˊlok bai hk'oˊkaic ri naˊ pucti lih. Ce meuh seumeuengˊ heulˊ vokˊvekˊ hk'aˊ ri. Vang duimˊlawng naˊ a uinˊ ri meuh pun ce cotˊcu.
Leukahˊ tamnai eun Eˊnawkˊ
14 Tangˊ neum cu Adam naˊ rot aˊres cu ri cu Eˊnawkˊ naˊ, Eˊnawkˊ eun tamnai ri uinˊ lawng ce seuraˊ caecˊ naˊ yeuhkiˊ, “Keueˊ reuˊ, Peucawoˊ buih ingˊ Eun maeeˊ peue seungaˊ chakˊ hk'oˊ mhuinˊ hk'oˊ saenˊ ri naˊ ce. 15 Ingˊ Eun naˊ a meuh punta kaw Eun tawsˊ aˊmu ri peue gawmˊeucˊ maeeˊ punta peue unˊ hkopyawmˊ Eun naˊ ce gawmˊeucˊ kaw ce kuit rot ri hk'aˊ unˊ leupaws seumeuˊ yeuh ce hk'aˊnaee hk'aˊ unˊ leupaws seumeuˊ naˊ maeeˊ kuit rot ri leukahˊ unˊ chakˊ lahˊ ce ri Peucawoˊ Eun naˊ.” 16 Peue aenˊ ce cang vuin, cang kockec kuˊ kleucˊ, hotˊ ri yeuh kuˊ taˊnhaˊ rai ri naˊ, cang sukˊseunˊ tuˊ ri meun maeeˊ cang yeuh kuˊ chakˊ sukˊseunˊ peue maeeˊ kuˊ kaw ri pun naˊ.
Leukahˊ tamnai ce peue caee Eun Yesuˊ Hkrit
17 Aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, kuit rot ri leukahˊ tamnai lahˊ ce peue caee Eun Yesuˊ Hkrit naˊ reuˊ. 18 Lahˊ ce a ri peˊ, “Seunyi tisutˊ naˊ, peue cang caeˊmaeˊ peue hotˊ ri yeuh hpumˊ taˊnhaˊ ri naˊ a kaw kueˊ.” 19 Peue awnˊ ce meuh peue yeuh peˊ taicˊjah hk'aiˊ puri. Ce hotˊ ri yeuh yawo hpumˊ taˊnhaˊ ri naˊ palkoe. Ce hkuinˊ kueˊ Citˊ seungaˊ naˊ.
Tuilˊ sati maeeˊ tuilˊ kawlˊreng
20 Daecti aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, yeuh puri hukˊhawnˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ seungaˊ chakˊ kueˊ peˊ naˊ maeeˊ hk'oˊ munˊ hk'aˊnaee Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ reuˊ. 21 Yam buih koˊ peˊ hk'aˊ tukyak Eun Yesuˊ Hkrit eˊ a kaw va peˊ heulˊ ri citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ, roksaˊ tuˊ peˊ naˊ utˊ hk'aˊnaee hk'aˊ leumeusˊkeus Eun Peucawoˊ naˊ reuˊ.
22 Tukyak ri peue kawnˊ kangkae naˊ ce reuˊ. 23 Teukˊ peue utˊ hk'aˊnaee ngawl naˊ ce pucti lih, yeuh ce pon reuˊ. Tukyak ri peue reuˊ. Daecti ces a rot ti hk'eung pit kuˊ taˊnhaˊ hk'awˊjeuk naˊ reuˊ.
Leukahˊ sukˊseunˊ
24 Sukˊseunˊ Peucawoˊ Cawoˊ cang roksaˊ peˊ unˊ va peˊ htangˊmeul naˊ Eun. Eun va peˊ heulˊ nanggalˊ ka vang kueˊ munhpungˊ Eun naˊ ri plotˊlon naˊ maeeˊ hk'aˊ renˊkawn keuting nyawkˊ naˊ. 25 Sukˊseunˊ Peucawoˊ meuh yawo Peucawoˊ ti peue cang teumˊkawm htut eˊ lawtpon naˊ Eun. Kah munhpungˊ keuting lhungˊ, tiˊca maeeˊ anˊnya naˊ kueˊ ri Heun hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Peucawoˊ eˊ naˊ Eun ku cu tangˊ neum leumahˊ rot maetˊmaenˊ heulˊ hk'aˊ nanggalˊ cotˊcu ri reuˊ. Amin.