2
Tangˊ hpumˊ ri onawnˊ seunˊ Hkrit Eun
Peˊ lawn pun kawlˊreng ri ri meuh peˊ ti jawngkuiˊ tuˊ maeeˊ Hkrit Eun, peˊ naˊ pun ri rap ri ti hk'aˊ seueulˊ hpumˊ ri neum hk'aˊ leumeusˊkeus Eun naˊ, pun ri yeuh aˊmawo maeeˊ Citˊ seungaˊ naˊ maeeˊ pun ri rap ri ti hk'aˊ onawnˊ maeeˊ hk'aˊ tukyak naˊ koˊ, kah peˊ yeuh uiˊ renˊkawn htonnuk ri kueˊ peˊ kamkuit ti hk'aˊ, hk'aˊ leumeusˊkeus keuhti, hpumˊ ti meulˊ maeeˊ vang keutuiˊ hpumˊ keuhti naˊ reuˊ. Pawlaee yeuh ri sumˊ lhungˊ sumˊ keuting, pawlaee kuit yawo pun tuˊ ri naˊ palkoe, daecti yeuh a hk'aˊnaee hpumˊ onawnˊ ri, sawnˊ peue ri chakˊ hk'aiˊ tuˊ peˊ naˊ reuˊ. Peˊ ri ti peue hawcˊ ti peue, htukˊ peˊ ri unˊ sok pal kuˊ kaw kueˊ munˊ pun peˊ naˊ, daecti peˊ ku naˊ htukˊ ri kuit kuˊ kaw kueˊ munˊ pun peue naˊ reuˊ.
Htukˊ peˊ ri kueˊ hk'aˊ tangˊ hpumˊ seunˊ Yesuˊ Hkrit Eun.
Eun saecˊ naˊ meuh seunˊ Peucawoˊ Eun,
daecti Eun hkuinˊ jhawpˊ seunˊ htan Eun Peucawoˊ naˊ.
Daecti Eun hpuicˊ ri uinˊ anˊnya ri naˊ,
Eun lih hkamˊ ri meuh seunˊ mhaiˊ,
lih keutˊ ri meuh peue.
Yam lih meuh Eun peue naˊ,
Eun yeuh hpumˊ ri tem.
Eun saecˊ naˊ yeum pang kleumˊ rawngˊtawpˊ naˊ,
Eun yawmˊ ri leuceng ri ti leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
Kop awnˊ na, Peucawoˊ Eun yuk Eun hukˊ lhungˊ ri vang munhpungˊ lhungˊ hk'aiˊ peue naˊ.
Eun tuilˊ muis hk'aˊpang ka muis seubu gawmˊeucˊ naˊ ri Heun,
10 punta kuˊ aˊyu imˊ nang kuingˊ pang maoˊ, pang bhenˊ keuteˊ naˊ maeeˊ hk'aˊruim ka bhenˊ keuteˊ naˊ
kaw ce seukluin ri maeeˊ muis Eun Yesuˊ naˊ,
11 maeeˊ punta dakˊ ku dakˊ naˊ kaw a rap ri ti Yesuˊ Hkrit meuh Eun Peucawoˊ naˊ
punta kaw ce tuilˊ munhpungˊ ri Aˊkuiingˊ Peucawoˊ Eun naˊ.
Cengˊ seunˊ seumeuengˊ
12 Kop awnˊ na aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, seunˊ leuceng peˊ ri ti leukahˊ uiˊ naˊ ingˊ laleung naˊ, a hkuinˊ caee meuh yam utˊ uiˊ maeeˊ peˊ naˊ palkoe, daecti peˊ naˊ htukˊ ri jaen gawm leuceng a heunˊ hk'aiˊ yam unˊ laee utˊ uiˊ maeeˊ peˊ naˊ, kah peˊ suip ri yeuh a heulˊ hk'aˊnaee hk'aˊ lhatˊ ruing naˊ rot ti pun peˊ hk'aˊ htut lawtpon naˊ reuˊ. 13 Kopti Peucawoˊ meuh Eun Cawoˊ yeuh kanˊ hk'aˊnaee peˊ naˊ. Eun kah peˊ kueˊ hpumˊ sumˊ yeuh a hotˊ hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ chakˊ Eun naˊ.
14-15 Punta kaw peˊ unˊ laee kueˊ vang ri naˊ maeeˊ kaw peˊ kueˊ hk'aˊ seungaˊ chakˊ naˊ seunˊ meuh peˊ konˊhk'i Eun Peucawoˊ unˊ laee kueˊ vang ri hk'aˊnaee peue chiˊlai ri hk'a naˊ ce naˊ, kah peˊ yeuh ku ceu naˊ hk'aˊnaee vang unˊ vuinvaw peˊ, aˊkoˊ unˊ htuˊhtingˊ puri naˊ reuˊ. Htukˊ peˊ ri tilˊ kuˊ cengˊ naˊ nang ngonˊ ce peue mapˊ naˊ seunˊ seumeuengˊ naˊ tilˊ a pang maoˊ naˊ koˊ. 16 Punta hteoˊ uiˊ ri naˊ maeeˊ yeuh uiˊ kanˊ naˊ unˊ meuh a kuˊ hk'oˊhk'awngˊ naˊ maeeˊ punta kaw uiˊ cang yeuh a meuh seureˊ ri pun hk'aˊnaee seunyi yam Hkrit tang lih Eun naˊ, tuilˊ leukahˊ aˊyu imˊ naˊ ri peue mapˊ naˊ ce reuˊ. 17 Daecti uiˊ saecˊ naˊ pun ri buit ri hk'uicˊ seunˊ leuumˊ kuˊ tan naˊ hk'aˊpang kuˊ tan naˊ maeeˊ hk'aˊpang kanˊ mhaiˊ yeuh peˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ peˊ naˊ koˊ, uiˊ renˊkawn maeeˊ renˊkawn maeeˊ peˊ gawmˊeucˊ tiduihˊ. 18 Kop awnˊ na, peˊ ku naˊ htukˊ ri renˊkawn maeeˊ renˊkawn maeeˊ uiˊ tiduihˊ yeut.
Tiˊmoˊse eun maeeˊ Eˊpahpawditasˊ eun
19 Punta hpumˊ uiˊ naˊ kaw a samˊran yam pun uiˊ ri mhawngˊ lawng peˊ naˊ, uiˊ keutuiˊ hpumˊ a hk'aˊnaee Cawoˊ Yesuˊ Eun, unˊ lingˊ, uiˊ kaw cusˊ Tiˊmoˊse eun heulˊ ri peˊ. 20 Uiˊ hkuinˊ kueˊ nang seubu cang kuit ri mhawngˊ kuˊ nyhapˊ kuˊ samˊran peˊ naˊ seunˊ Tiˊmoˊse eun saecˊ ti peue. 21 Kopti peue naˊ sawngˊsawngˊ sok ce munˊ pun tuˊ ri naˊ, ce unˊ kuit pun Yesuˊ Hkrit Eun. 22 Daecti Tiˊmoˊse eun ciˊ pe meuh peue ritroe chakˊ aˊneng naˊ, peˊ ku yawng a. Eun yeuh mhaiˊ maeeˊ uiˊ hk'aˊnaee vang paoˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ seunˊ konˊ naˊ yeuh eun mhaiˊ eun kuiingˊ ri naˊ. 23 Kop awnˊ na, yam yawng uiˊ lawng kuˊ toˊ ri ri uiˊ naˊ kaw a hawcˊ yeuh saˊnhawˊ naˊ, uiˊ keutuiˊ hpumˊ kuit ri kaw keulawnˊ cusˊ eun heulˊ ri peˊ. 24 Yawng uiˊ a meulamlam ri hk'aˊnaee Cawoˊ Peucawoˊ Eun naˊ, unˊ lingˊ, kaw uiˊ ingˊ ri peˊ tamˊ tuˊ ri naˊ.
25 Daecti kuit uiˊ ri kaw htukˊ ri cusˊ Eˊpahpawditasˊ eun keutah ingˊ ri peˊ. Eun meuh ecˊawngˊ uiˊ, meuh aˊmawo yeuh kanˊ tiduihˊ maeeˊ uiˊ maeeˊ meuh peue suikˊ tiduihˊ maeeˊ uiˊ. Eun ku meuh peue cusˊ peˊ eun heulˊ teumˊkawm kuˊ loˊ uiˊ naˊ. 26 Eun leunyeng nyawkˊ ri peˊ, eun hpumˊ unˊ samˊran, kopti pun peˊ ri mhawngˊ lawng peuyhat eun naˊ. 27 Neumneum ka naˊ koˊ, peuyhat eun kaw hk'awsˊ yeum, daecti Peucawoˊ Eun tukyak ri heun. A hkuinˊ meuh heun ri koe, daecti punta kaw uiˊ unˊ laee kuit nyhapˊ hk'aˊpang ka hk'aˊ kuit nyhapˊ naˊ, Eun ku tukyak ri uiˊ yeut. 28 Kop awnˊ na, punta kaw peˊ renˊkawn maeeˊ tang pun peˊ ri nyu eun baee naˊ, maeeˊ punta hk'aˊ kuit nyhapˊ uiˊ naˊ kaw a yawmˊ naˊ, uiˊ cusˊ eun ingˊ ri peˊ vaeevaee. 29 Kah peˊ rap ri ti eun hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun ri hk'aˊ renˊkawn nyawkˊ naˊ maeeˊ tuilˊ munhpungˊ ri peue yeuhkiˊ naˊ ce reuˊ, 30 kopti daee yeum eun pun kanˊ Eun Hkrit naˊ. Eun ti imˊ yeum ri teumˊkawm uiˊ hk'aˊnaee kuˊ yeuh unˊ pun peˊ naˊ.