3
Pawlaee papuing hk'aˊ nhamˊ keune naˊ
Ecˊawngˊ naˊ peˊ, leukahˊ tisutˊ ka naˊ, renˊkawn hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun reuˊ. Gawm temˊ uiˊ lawng ka kuˊ tawn temˊ uiˊ ri peˊ naˊ baee naˊ, a hkuinˊ meuh kuˊ nyhapˊ pun uiˊ. A ku kaw meuh kuˊ kangˊru kum peˊ meun.
Uinˊ sati ri ri muk soˊ tehˊ ce, peue yeuh kanˊ rai naˊ ce maeeˊ ri peue pesˊ ri tec keune ri naˊ ce reuˊ. Kopti meuh eˊ peue tonˊ duingˊ hakˊ neumneum naˊ. Eˊ faeeˊ Peucawoˊ Eun ri Citˊ seungaˊ Eun naˊ. Eˊ ti seureˊ ri hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun. Eˊ unˊ papuing hk'aˊ nhamˊ keune naˊ, uiˊ saecˊ naˊ kaw kueˊ vang keutuiˊ hpumˊ cang papuing a.
Aˊnhawˊ lawn kuit ri kueˊ vang keutuiˊ hpumˊ kaw ri papuing ri hk'aˊ nhamˊ keune naˊ koˊ, uiˊ jaen kueˊ a heunˊ hk'aiˊ heun. Hawcˊ keutˊ uiˊ a pun seudiˊ seunyi naˊ, uiˊ rap ri ti hk'aˊ tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ. Uiˊ meuh peue Iˊsarelaˊ ceucat eun Benyamin*. Uiˊ meuh taengtaeng peue Hebraeˊ. Hk'aˊnaee hk'aˊ leukahˊ ritroe naˊ koˊ, uiˊ meuh peue Hparisaeˊ. Hk'aˊnaee hk'aˊ reng ri hk'aˊ hpasa naˊ koˊ, uiˊ tawn keunhapˊ muk konˊ Hkrit naˊ ce. Hk'aˊnaee hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ hotˊ leukahˊ ritroe naˊ koˊ, uiˊ hkuinˊ laee kueˊ vang ri.
Daecti a sumˊ meuh keunhawˊ naˊ kuˊ tawn meuh kuˊ aˊyeˊ keuting ri uiˊ naˊ, maetˊmaenˊ kopti meuh a Hkrit Eun naˊ, uiˊ sawnˊ a meuh kuˊ sum. Lheuˊ awnˊ na, ku ceu naˊ yam keutec a ri maeeˊ kuˊ keuting pun uiˊ ri yawng Yesuˊ Hkrit Cawoˊ uiˊ naˊ Eun naˊ, uiˊ nyu ku ceu naˊ meuh kuˊ unˊ kueˊ ngos. Uiˊ tecla ku ceu gawmˊeucˊ naˊ ce pun Heun. Punta kaw uiˊ pun Hkrit Eun naˊ maeeˊ utˊ hk'aˊnaee Heun naˊ, ceu nang awnˊ ce uiˊ sawnˊ a meuh hpamˊ. Tuˊ uiˊ naˊ meun koˊ, uiˊ hkuinˊ kueˊ hk'aˊ leupaws seumeuˊ pun ri neum leukahˊ ritroe naˊ, uiˊ kueˊ yawo pal hk'aˊ leupaws seumeuˊ pun ri neum hk'aˊ yumˊ uiˊ Hkrit Eun naˊ. A meuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ lih neum Peucawoˊ Eun, pun a ri neum hk'aˊ yumˊ naˊ. 10 Sumˊ yawng uiˊ Hkrit Eun naˊ maeeˊ sumˊ cheu tiˊca kuhˊ imˊ Eun naˊ. Uiˊ sumˊ seunˊ Heun ri hk'aˊnaee hk'aˊ pun ri hk'eupˊ hk'aˊ tukhka naˊ maeeˊ hk'aˊ pun ri yeum naˊ, 11 punta ti hk'aˊ unˊ meuh koˊ ti hk'aˊ naˊ, uiˊ kaw tang kuhˊ imˊ yeut.
Tawkˊ cimˊ ri heulˊ vang pe naˊ
12 Pun uiˊ aenˊ ce gawmˊeucˊ hawcˊ naˊ, aˊkoˊ pun uiˊ ri hkamˊ ri mheˊ ri meuh peue chakˊ htonnuk hawcˊ naˊ, a hkuinˊ meuh. Daecti punta kaw uiˊ seubut ri ti kuˊ Yesuˊ Hkrit uinˊ Eun uiˊ kaw seunˊ Heun ri naˊ, uiˊ tawkˊ cimˊ ri heulˊ. 13 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, hpaw uiˊ caˊ sawnˊ meun ri seubut ri pun aenˊ ce hawcˊ, daecti yeuh uiˊ ti ceu. Awnˊ a koˊ, pil kuˊ pon heulˊ hawcˊ naˊ, hawcˊ koˊ, nguih tuˊ ri naˊ heulˊ ri kuˊ kueˊ hk'aˊ nanggalˊ naˊ. 14 Punta hk'aˊ kaw uiˊ pun ri hukˊ nang kuingˊ pang maoˊ naˊ kopti meuh a kuˊ Yesuˊ Hkrit yeuh Eun naˊ kaw a meuh lapsawngˊ pun uiˊ naˊ, uiˊ kaw tawkˊ cimˊ ri heulˊ vang pe naˊ.
15 Peue keuting hk'aˊnaee hk'aˊ civit ri ku peue naˊ eˊ, htukˊ eˊ ri kueˊ kamkuit yeuhkiˊ. Mi lawn kuit kuˊ ti ri ceu naˊ a unˊ seunˊ aenˊ a koˊ, Peucawoˊ kaw Eun yeuh mi leuceng pun a cengˊsaeeˊ. 16 Kah yawo eˊ aˊyu imˊ kuingˊhpaw maeeˊ hotˊ kuˊ yeuh rot eˊ naˊ.
17 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, pawngˊ puri hotˊ ri yeuh seunˊ kuˊ yeuh uiˊ naˊ maeeˊ hotˊ ri yeuh seunˊ peue aˊyu imˊ hotˊ kuˊ tuilˊ ye ri peˊ naˊ ce reuˊ. 18 Kopti seunˊ kuˊ tawn tuilˊ uiˊ sati peˊ laleung leumahˊ naˊ, maetˊmaenˊ uiˊ ku tuilˊ sati peˊ maeeˊ leuumˊ ngaiˊ ri, kueˊ a nang aˊyu imˊ seunˊ meuh ce ransu ka kleumˊ rawngˊtawpˊ Eun Hkrit naˊ heunˊ peue. 19 Hk'aˊ tisutˊ ce naˊ kaw a meuh hk'aˊ lulaic. Peucawoˊ ce naˊ meuh a keuteul ce naˊ. Ce mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ kuˊ htukˊ ce ri kaic naˊ. Ce taˊ hpumˊ ri naˊ ri kuˊ toˊ ri hk'aˊ bhenˊ keuteˊ naˊ. 20 Daecti eˊ ri meuh eˊ peue kuingˊ pang maoˊ. Eˊ buih koˊ Cawoˊ htut lih neum kuingˊ pang maoˊ meuh Cawoˊ Yesuˊ Hkrit naˊ Eun. 21 Hk'aˊnaee cu Eun tiˊca kuˊ cang yeuh ku ceu gawmˊeucˊ naˊ utˊ hk'aˊruim tiˊca Eun naˊ, Eun kaw plinˊ jawngkuiˊ tuˊ tem nyawkˊ eˊ naˊ meuh seunˊ jawngkuiˊ tuˊ kueˊ munhpungˊ keuting Eun naˊ.
* 3:5 3:5 Hkunˊhawˊhkamˊ nanggalˊ ce peue Iˊsarelaˊ naˊ ingˊ eun neum ceucat eun Benyamin naˊ.