4
Kop awnˊ na, ecˊawngˊ leumeusˊ maeeˊ keutuiˊ hpumˊ uiˊ ri peˊ kuˊ meuh hk'aˊ renˊkawn kuit samˊran maeeˊ meuh cuiˊmaw hk'ilˊ uiˊ naˊ peˊ, aˊmawo leumeusˊ uiˊ naˊ peˊ, htukˊ peˊ ri cawng keutawnˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun seunˊ awnˊ a.
Hk'oˊhk'ang uiˊ a ri Yuodia maeeˊ Sintiche paˊ, kah paˊ htukˊlung puri hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun. Hk'oˊhk'ang uiˊ a ri peue kuˊ meuh aˊmawo pun ri peus beus hk'aˊnaee vang kati keutawnˊ tiduihˊ maeeˊ uiˊ naˊ peˊ, kah peˊ teumˊkawm beunˊ naˊ ka. Meuh ka peue yeuh kanˊ pun leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ tiduihˊ maeeˊ uiˊ maeeˊ Hkremen maeeˊ peue seubu kuˊ meuh aˊmawo yeuh kanˊ maeeˊ uiˊ naˊ ye. Peue awnˊ ce kueˊ muis hk'aˊnaee htawm aˊyu imˊ naˊ yeut.
Tuilˊ sati
Renˊkawn hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun laleung reuˊ. Uiˊ kaw tang lahˊ a baee ti pok, renˊkawn reuˊ. Yeuh hpumˊ onawnˊ peˊ naˊ glihˊgleuengˊ ri peue gawmˊeucˊ reuˊ. Unˊ lingˊ, Cawoˊ Yesuˊ naˊ Eun lih rot. Pawlaee hkiˊkeung ri keunhawˊ naˊ saecˊ ti ceu, daecti hk'oˊ ku ceu naˊ ri Peucawoˊ Eun ri hk'oˊ munˊ, hk'oˊhk'ang maeeˊ munˊ keuting naˊ. Hawcˊ koˊ, hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ Eun Peucawoˊ kuˊ unˊ kuit rot peˊ ri ka naˊ kaw a roksaˊ hpumˊ peˊ naˊ maeeˊ kamkuit peˊ naˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun.
Ecˊawngˊ naˊ peˊ, leukahˊ tisutˊ naˊ, kuˊ meuh neumneum, kuˊ kuingˊ ri sukˊseunˊ, kuˊ cawpˊ, kuˊ seungaˊ chakˊ, kuˊ hk'oˊleumeusˊ maeeˊ kuˊ hk'oˊsukˊseunˊ naˊ kuit ri mhawngˊ lawng aenˊ ce reuˊ. Ceu nang aenˊ ce meuh a kuˊ chakˊ kuingˊ ri sukˊseunˊ naˊ, kuit ri nawk a reuˊ. Kuˊ pun peˊ ri rin, pun peˊ ri rap, pun peˊ ri mhawngˊ maeeˊ pun peˊ ri nyu ri uiˊ naˊ ce naˊ, ti ri yeuh a reuˊ. Hawcˊ koˊ, Peucawoˊ ka hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ Eun kaw utˊ maeeˊ peˊ.
Munˊ keuting ri peue Hpiˊliˊpiˊ tuilˊ lapsawngˊ naˊ ce
10 Renˊkawn nyawkˊ uiˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun, kopti vang tisutˊ ka naˊ tang kuit nyhapˊ peˊ pun uiˊ baee naˊ. Neumneum ka naˊ koˊ, kuit nyhapˊ peˊ pun uiˊ laleung, daecti a unˊ kueˊ yam kaw peˊ yeuh a puc tuˊ hkeulˊ ri naˊ. 11 Lahˊ uiˊ a yeuhkiˊ naˊ, a hkuinˊ meuh kopti buih loˊ uiˊ. Kopti a saecˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ koˊ, rin uiˊ ri ti hk'aˊ hitˊ hpumˊ ri kuˊ kueˊ meun uiˊ naˊ hawcˊ. 12 Yam cutyawmˊ naˊ a yeuh saˊnhawˊ naˊ uiˊ yawng a. Yam kueˊ paipeng naˊ a yeuh saˊnhawˊ naˊ, uiˊ ku yawng a yeut. Saecˊ naˊ hk'a ri sakˊ, aˊkoˊ ngeupˊ ri, saecˊ naˊ meuneum aˊkoˊ hk'oˊtukyak, a saecˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ koˊ, rin uiˊ ri ti kuˊ vangdohˊ moˊ ka hk'aˊ hitˊ hpumˊ ri kuˊ kueˊ meun uiˊ naˊ hawcˊ. 13 Uiˊ cang yeuh ku ceu gawmˊeucˊ naˊ ri Hkrit Cawoˊ tuilˊ kawlˊreng uiˊ naˊ Eun.
14 Daecti yam pun uiˊ ri tukhka naˊ, peˊ gvah ri tuilˊ uiˊ isˊ naˊ, a chakˊ nyawkˊ. 15 Lheuˊ awnˊ na, seunˊ peue Hpiˊliˊpiˊ naˊ yawng peˊ a hawcˊ naˊ, yamla uiˊ ri sangsawnˊ leukahˊ munˊ renˊkawn pok nanggalˊ yam suip uiˊ ri pucti neum kuingˊ peˊ Masidoˊniˊ naˊ, a hkuinˊ kueˊ muk konˊ Hkrit teumˊkawm uiˊ ri kuˊ caiˊ saecˊ ti muk, a kueˊ pal peˊ ri koe. 16 Saecˊ meuh yam kawnˊ utˊ uiˊ nang veng Hteˊsaloˊniˊ naˊ, yam loˊ uiˊ naˊ, peˊ ku buˊ kuˊ loˊ uiˊ naˊ ti pok hawcˊ ti pok. 17 Lahˊ uiˊ a yeuhkiˊ naˊ a hkuinˊ toˊ ri meuh sumˊ isˊ uiˊ lapsawngˊ, daecti sumˊ kah uiˊ peˊ pun hk'aˊ nap munˊ naˊ kopti meuh a hk'aˊ tukyak peˊ naˊ. 18 Pun uiˊ ri rap ri ti lapsawngˊ kuˊ buˊ peˊ ri Eˊpahpawditasˊ eun naˊ hawcˊ. Neumneum ka naˊ koˊ, uiˊ pun a lheuˊ hk'aiˊ kuˊ loˊ ri naˊ. Ceu nang aenˊ ce a meuh kuˊ tan homˊ. A meuh kuˊ tan Peucawoˊ rap Eun ri ti, a hitˊ ri hpumˊ Eun.
19 Kopti meuh a Yesuˊ Hkrit Eun naˊ, Peucawoˊ uiˊ naˊ Eun kaw tuilˊ kuˊ loˊ peˊ naˊ ku ceu ka ri peˊ ri hk'aˊ meuneum nyawkˊ Eun naˊ. 20 Kah munhpungˊ naˊ kueˊ ri Aˊkuiingˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun cotˊcu ri reuˊ. Amin.
Leukahˊ tisutˊ
21 Peue Eun Peucawoˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ ce ku peue, lahˊ ce mhawngˊ keutuiˊ hpumˊ uiˊ ce. Ecˊawngˊ utˊ maeeˊ uiˊ naˊ ce ku tawmˊ a ce lahˊ ri leunyeng ri peˊ. 22 Peue Eun Peucawoˊ naˊ ce ku peue, lheuˊ awnˊ na peue utˊ nang hawˊ eun Kaeˊsa naˊ ce ku lahˊ ri leunyeng ri peˊ yeut.
23 Kah munˊ Eun Cawoˊ Yesuˊ Hkrit naˊ kueˊ ri civit peˊ naˊ reuˊ.