12
Kuˊ tan aˊyu imˊ
Kop awnˊ na ecˊawngˊ naˊ peˊ, yam kuit eˊ ri nawk hk'aˊ tukyak Eun Peucawoˊ naˊ, uiˊ hk'oˊ peˊ tan tuˊ peˊ naˊ meun ri Peucawoˊ Eun meuh kuˊ tan aˊyu imˊ seungaˊ chakˊ kuˊ hitˊ hpumˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Aenˊ a meuh hk'aˊ faeeˊ ri civit peˊ naˊ. Pawlaee aˊyu imˊ hotˊ seunˊ peue bhenˊ keuteˊ cu maetˊmaenˊ naˊ ce, daecti rap ri ti hk'aˊ leuplohˊ civit hpumˊ ri hk'uˊ naˊ. Yeuh keutitˊ koˊ, peˊ kaw cang caet ri nawk htawhkam ceu nangnhawˊ naˊ a ciˊ meuh alo Eun Peucawoˊ naˊ. Peˊ kaw cang yawng keunhawˊ naˊ chakˊ ka, keunhawˊ naˊ htukˊ a hpumˊ Eun, keunhawˊ naˊ a ciˊ chakˊ nyawkˊ hk'aiˊ peue.
Lapsawngˊ tuilˊ Eun Peucawoˊ
Kopti meuh a munˊ tuilˊ ri ri uiˊ naˊ, uiˊ hk'oˊ ri lahˊ a ri peˊ ku peue, pawlaee sawngˊ hteumˊ peˊ keuting lheuˊ kuˊ buih meuh peˊ naˊ. Daecti hk'aˊnaee kueˊ peˊ sati naˊ, sawngˊ kuit yawo pal htan Peucawoˊ tuilˊ Eun ri peˊ naˊ reuˊ. Eˊ ri ku peue, jawngkuiˊ tuˊ eˊ naˊ meuh a keuhti yawo, daecti hk'eung hk'aˊnaee ka naˊ a kueˊ heunˊ ceu. Kanˊ ka hk'eung awnˊ ce, a hkuinˊ seunˊ puri. Seunˊ awnˊ na koˊ, hk'aˊnaee Hkrit Eun eˊ saecˊ naˊ meuh heunˊ peue koˊ, eˊ hk'onˊ ri meuh yawo jawngkuiˊ tuˊ keuhti, daecti hk'eung naˊ keuhti hawcˊ keuhti a meuh isˊ puri gawmˊeucˊ. Eˊ ri ti peue hawcˊ ti peue, eˊ kueˊ lapsawngˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun ri eˊ hotˊ munˊ tuilˊ Eun ri eˊ naˊ a hkuinˊ seunˊ puri. Aˊnhawˊ lawn pun lapsawngˊ suip ri lahˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ koˊ, kah eun loˊ lapsawngˊ aenˊ a hotˊ kawlˊreng ka hk'aˊ yumˊ kueˊ eun naˊ reuˊ. Aˊnhawˊ lawn pun lapsawngˊ yeuh mhaiˊ naˊ koˊ, kah eun yeuh mhaiˊ naˊ reuˊ. Aˊnhawˊ lawn pun lapsawngˊ hk'aˊ sangsawnˊ naˊ koˊ, kah eun sangsawnˊ reuˊ. Aˊnhawˊ lawn pun lapsawngˊ tuilˊ kawlˊreng naˊ koˊ, kah eun tuilˊ kawlˊreng reuˊ. Aˊnhawˊ lawn pun lapsawngˊ hk'aˊ teumˊkawm kuˊ loˊ peue naˊ koˊ, kah eun tuilˊ ri hk'aˊnaee hpumˊ vah ri naˊ reuˊ. Aˊnhawˊ lawn pun lapsawngˊ meuh roˊkan naˊ koˊ, kah eun seueˊ hpumˊ ri uˊpeung reuˊ. Aˊnhawˊ lawn pun lapsawngˊ tuhˊ hk'aˊ tukyak ri peue naˊ koˊ, kah eun renˊkawn yeuh a reuˊ.
Hk'aˊ leumeusˊkeus
Leumeusˊ sutˊ hpumˊ ri reuˊ. Jeuk kuˊ rai naˊ reuˊ. Jhawpˊ kuˊ chakˊ naˊ reuˊ. 10 Leumeusˊ puri seunˊ ecˊawngˊ reuˊ. Tuilˊ puri isˊ munhpungˊ hk'aˊnaee sawnˊ peue chakˊ lheuˊ mi ri naˊ reuˊ. 11 Pawlaee va hpumˊ hukˊ ri naˊ yop, daecti roksaˊ hpumˊ hukˊ ri hk'aˊ civit peˊ naˊ yeuh kanˊ Eun Peucawoˊ naˊ reuˊ. 12 Renˊkawn hk'aˊnaee vang keutuiˊ hpumˊ naˊ reuˊ. Yeunˊhkam hk'aˊ tukhka naˊ reuˊ. Kati keutawnˊ hk'aˊnaee hk'oˊ munˊ naˊ reuˊ. 13 Gvah ri tuilˊ ri peue Eun Peucawoˊ kuˊ cuthkuinˊ naˊ ce reuˊ. Yeuh ri kueˊ hpumˊ vahveung rap ri ti checˊleu naˊ ce reuˊ.
14 Nap munˊ ri peue keunhapˊ nokneh peˊ naˊ ce reuˊ. Nap munˊ, pawlaee jhaˊ. Nap munˊ palkoe reuˊ. 15 Renˊkawn maeeˊ peue renˊkawn naˊ ce reuˊ. Kuit nyhapˊ maeeˊ peue kuit nyhapˊ naˊ ce reuˊ. 16 Yeuh hpumˊ ri meuh ti meulˊ utˊ tiduihˊ reuˊ. Pawlaee va ri kueˊ hpumˊ lhungˊ hpumˊ keuting naˊ, daecti yeuh aˊmawo maeeˊ peue htan tem unˊ kueˊ munhpungˊ naˊ ce reuˊ. Pawlaee mhawngˊ ri hk'oˊcuin.
17 Pawlaee yeuh ri topˊ kuˊ rai naˊ ri peue yeuh kuˊ rai ri peˊ naˊ ce. Peus hpumˊ ri yeuh kuˊ nyu peue meuh kuˊ chakˊ kuˊ cawpˊ naˊ reuˊ. 18 A lawn kaw cang koˊ, utˊ a ri peˊ yawo, yeuh ri utˊ cumyenˊ tiduihˊ reuˊ. 19 Aˊmawo naˊ peˊ, kuˊ kleucˊ yeuh peue ri peˊ naˊ, pawlaee yeuh ri topˊ a. Daecti taeˊ Peucawoˊ Eun yeuh hk'aˊ seungeuengˊ ri naˊ pucti lih reuˊ. Kopti Peucawoˊ lahˊ Eun a hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ, “Yeuh ri topˊ naˊ meuh a kanˊ Uiˊ, Uiˊ kaw yeuh ri topˊ a.”* 20 Nang htawm Seungaˊ ton seubu naˊ a lahˊ,
“Ransu mi naˊ eun lawn sumˊ somˊ koˊ, tuilˊ eun somˊ reuˊ.
Eun lawn sumˊ nyui leuumˊ koˊ, tuilˊ eun nyui reuˊ.
Yeuh keutitˊ naˊ koˊ, mi kaw baee guh ngawl haˊ pang cingˊ eun naˊ.”
21 Pawlaee va kuˊ rai naˊ pe peˊ, daecti yeuh kuˊ chakˊ naˊ pe kuˊ rai naˊ reuˊ.
* 12:19 12:19 Sawnˊ leukahˊ munˊ 32:35 12:20 12:20 Leukahˊ ruiˊ 25:21, 22