11
Peue Iˊsarelaˊ kawnˊ vang naˊ ce
Yeuh keutitˊ koˊ kaw uiˊ mhaingˊ, “Peucawoˊ tecla Eun peue ceu ri naˊ ce hawcˊ aw?” Unˊ meuh, Saecˊ uiˊ ri, uiˊ ku meuh peue Iˊsarelaˊ ceucat eun Abraham neum konˊhk'i eun Benyamin. Peucawoˊ Eun hkuinˊ tecla peue ceu ri kuˊ leuk Eun ri uinˊ tangˊ neum nanggalˊ naˊ ce. Unˊ yawng peˊ ton htawm Seungaˊ lawng kuˊ Eˊliˊya tangˊ eun peue Iˊsarelaˊ naˊ ce ri Peucawoˊ Eun naˊ aw? Eun lahˊ, “Cawoˊ, toh ce peue suip leukahˊ Mi naˊ ce. Ce lhuˊ ri tec vang dum ri tan Mi naˊ. A vang yawo uiˊ ri koe. Ce ku buih coˊcaˊ ri sok ri kaw toh uiˊ yeut.”* Daecti Peucawoˊ Eun ciˊ topˊ a ri heun yeuh saˊnhawˊ? Eun lahˊ, “Leuk Uiˊ ri uinˊ peue unˊ seukluin ri faeeˊ ruphtu Balaˊ aˊres hengˊ peue naˊ ce meuh punta Uiˊ.” Seunˊ awnˊ na saecˊ meuh yam maetˊmaenˊ naˊ, a ku kawnˊ kueˊ peue Peucawoˊ cu Eun munˊ ri Eun leuk ri uinˊ naˊ ce yeut. Eun lawn cu munˊ ri naˊ leuk a koˊ, hpaw a caˊ laee meuh kopti hk'aˊ yeuh a naˊ. Kopti a lawn meuh kopti hk'aˊ yeuh naˊ koˊ, munˊ naˊ hpaw a caˊ kaw laee meuh munˊ.
Yeuh keutitˊ koˊ, yeuh saˊnhawˊ? Peue Iˊsarelaˊ naˊ ce hkuinˊ pun hk'aˊ leupaws seumeuˊ kuˊ hotˊ ce ri sok naˊ. Daecti peue Peucawoˊ leuk Eun ri ti naˊ ce pun a. Nang seubu lheuˊ hkaenˊ ce naˊ ce hpumˊ cenˊ. Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ,
“Peucawoˊ Eun tuilˊ ce isˊ hpumˊ kuit kvai,
ngaiˊ unˊ cang nyu
maeeˊ yhukˊ unˊ cang mhawngˊ naˊ
rot seunyaenˊ.”
Davitˊ eun ku lahˊ,
“Kah hpuinˊ somˊ ce naˊ meuh hk'ai maeeˊ saeeˊpan,
meuh seumu vang seuduih ri htangˊmeul naˊ maeeˊ meuh hk'aˊ ciyang pun ce naˊ reuˊ.
10 Punta kaw ce unˊ cang nyu naˊ, kah ngaiˊ ce naˊ duimˊlawng heulˊ.
Kah pang kuiˊ ce naˊ gawˊ cotˊcu ce.”§
Peue ceu seubu naˊ pun ce hk'aˊ htut lawtpon
11 Kaw uiˊ mhaingˊ baee, peue Iˊsarelaˊ naˊ htangˊmeul ce a hk'oˊ ce unˊ laee cang kuhˊ aw? A hkuinˊ meuh. Daecti kopti yeuh ce kuˊ kleucˊ naˊ, punta Peucawoˊ kaw Eun yeuh peue Iˊsarelaˊ naˊ ce hkoeˊmangˊ naˊ, hk'aˊ htut lawtpon naˊ a ingˊ rot ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. 12 Daecti kuˊ kleucˊ yeuh ce naˊ a lawn naˊ meuh hk'aˊ htonnuk pun bhenˊ keuteˊ naˊ gawmˊeucˊ koˊ, maeeˊ kuˊ pun ce ri sum naˊ a lawn naˊ meuh hk'aˊ htonnuk pun peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce koˊ, hk'aˊ htonnuk ce peue Iˊsarelaˊ naˊ a ciˊ naˊ pe gawm ti hk'aˊ htonnuk lheuˊ awnˊ a ingˊ aˊneng?
13 Buih leukahˊ uiˊ maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ peˊ. Meuh uiˊ peue caee Eun Yesuˊ pun peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ peˊ. Uiˊ sawnˊ kanˊ ri aenˊ a kueˊ aˊyeˊ keuting. 14 Keutuiˊ hpumˊ uiˊ ri kaw yeuh peue ceu uiˊ naˊ ce mangˊ peˊ maeeˊ uiˊ kaw teumˊkawm ce ngonˊ ce naˊ pun ri lawtpon naˊ. 15 Kopti hk'aˊ Peucawoˊ tecla Eun ce naˊ a lawn naˊ yeuh bhenˊ keuteˊ naˊ tang htukˊlung Peucawoˊ Eun koˊ, hk'aˊ Peucawoˊ tang rap Eun ri ti ce baee naˊ a jaen naˊ chakˊ nyawkˊ. Awnˊ a meuh hk'aˊ tang kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum naˊ. 16 Hkawomunˊ tan ri ri Peucawoˊ Eun ti dengˊ aetˊ naˊ a lawn seungaˊ chakˊ koˊ, dengˊ keuting ka naˊ a ku naˊ seungaˊ chakˊ eucˊ. Res ka naˊ a lawn seungaˊ chakˊ koˊ, kakˊ ka naˊ ce a ku naˊ seungaˊ chakˊ yeut.
17 Kakˊ ka sanlon naˊ pun a ri tawsˊ ri tec ri ngonˊ, hawcˊ koˊ a ti kakˊ ka sanlon hk'i naˊ peˊ ingˊ kapˊ toˊ a tangˊ kuˊ tawsˊ ri tec ri naˊ ce. Peˊ tawlˊ pun ri hk'a kuˊ hk'a neum res ka kleumˊ sanlon naˊ. 18 Kop awnˊ na, peˊ naˊ pawlaee hpumˊ keuting hk'aˊpang kakˊ pun ri tawsˊ ri naˊ ce. Peˊ lawn hpumˊ keuting koˊ, yeuh peˊ pawn a, hpaw peˊ caˊ kawm ri yuk res naˊ, daecti res naˊ kawm a ri yuk peˊ ri. 19 Hawcˊ koˊ, naˊ peˊ cang lahˊ a yeuh keutitˊ, “Punta kaw ye pun ri kapˊ toˊ ri ri kleumˊ naˊ, kakˊ awnˊ ce pun ri tawsˊ ri tec ri.” 20 Cawpˊ ka yeut, pun ce ri tawsˊ ri tec ri naˊ meuh a kopti unˊ yumˊ ce naˊ. Daecti pun peˊ ri utˊ naˊ meuh a kopti yumˊ peˊ naˊ. Pawlaee hpumˊ keuting, daecti lhatˊ reuˊ. 21 Kopti Peucawoˊ Eun lawn unˊ uinˊ kakˊ hk'imˊ naˊ koˊ, Eun ku kaw unˊ uinˊ peˊ ri yeut.
22 Kop awnˊ na, kuit ri mhawngˊ hk'aˊ tukyak Eun Peucawoˊ naˊ gawmˊ hk'aˊ reng Eun naˊ reuˊ. Eun yeuh reng ri peue htangˊmeul naˊ ce, daecti peˊ lawn utˊ hk'aˊnaee hk'aˊ tukyak Eun naˊ koˊ, Eun ku kaw tukyak ri peˊ. A lawn unˊ yeuh keutitˊ koˊ, Eun naˊ tawsˊ ri tec peˊ yeut. 23 Peue Iˊsarelaˊ naˊ ce lawn tang ingˊ yumˊ Peucawoˊ Eun baee koˊ, Peucawoˊ Eun kaw ti ce ingˊ kapˊ toˊ ri ri kleumˊ naˊ. Kopti Peucawoˊ cang ti Eun ce ingˊ kapˊ toˊ ce ri kleumˊ naˊ baee. 24 Vang tisutˊ ka naˊ, peˊ saecˊ naˊ pun ri tawsˊ ri neum kleumˊ ka sanlon hk'i naˊ peˊ naˊ kapˊ toˊ ri maeeˊ kleumˊ ka sanlon yungˊ naˊ pun koˊ, kakˊ ka sanlon yungˊ naˊ a tang ingˊ kapˊ toˊ ri ri kleumˊ hk'imˊ ri naˊ koˊ, a ciˊ naˊ pe samˊran aˊneng?
Peue Iˊsarelaˊ naˊ kaw ce lawtpon gawmˊeucˊ
25 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, punta kaw peˊ unˊ hpumˊ keuting maeeˊ tuˊ ri meun naˊ, uiˊ sumˊ kah peˊ leuceng pun kuˊ vangdohˊ ruiˊ aenˊ a. Aenˊ a meuh peue Iˊsarelaˊ naˊ ngonˊ kaw ce hpumˊ cenˊ rot ti peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ kaw ce ingˊ lec nuk caˊlangˊ ri naˊ. 26 Yam awnˊ na, peue Iˊsarelaˊ naˊ ce kaw pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ gawmˊeucˊ ri hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ, a lahˊ
“Cawoˊ htut naˊ kaw Eun pucti lih neum gong Yiˊon naˊ.
Eun kaw ti ri tec kuˊ rai naˊ hk'aiˊ ceucat eun Yakopˊ naˊ ce.
27 Aenˊ a meuh kati satˊcaˊ yeuh Uiˊ ri ce
yam ti Uiˊ ri tec mapˊ ce naˊ.”*
28 A lawn meuh hk'aˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ koˊ, punta kaw peˊ pun munˊ naˊ, meuh ce ransu Eun Peucawoˊ. A lawn meuh hk'aˊ leuk ri ti naˊ koˊ, kopti meuh a aˊtaˊ keuting ce naˊ ce, ce meuh peue Peucawoˊ leumeusˊ Eun ce. 29 Kopti lapsawngˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ klawng Eun ri ti naˊ unˊ laee leuplohˊ plinˊ a ri. 30 Seunˊ a saecˊ peˊ ri tawn unˊ leuceng peˊ Peucawoˊ Eun nanggalˊ aenˊ a naˊ, maetˊmaenˊ peˊ pun hk'aˊ tukyak Eun naˊ kopti meuh a hk'aˊ unˊ leuceng ce naˊ. 31 Seunˊ awnˊ na, saecˊ meuh ce ri maetˊmaenˊ, ce hkuinˊ yumˊ. Aenˊ a meuh punta kaw ce pun hk'aˊ tukyak naˊ kopti Peucawoˊ tukyak Eun ri peˊ naˊ. 32 Kopti Peucawoˊ taeˊ Eun peue unˊ leuceng leukahˊ ri naˊ a meuh punta kaw Eun tukyak ri peue gawmˊeucˊ naˊ.
Cai sukˊseunˊ
33 Oˊ, peuyhaˊ cuˊyi meuneum Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ cang yawng Eun naˊ ruiˊ nyawkˊ ka.
Hk'aˊ caet ri nawk maeeˊ hk'aˊ keutec ri nawk Eun naˊ unˊ cang kuitdohˊ ri ka.
Hk'aˊ Eun naˊ unˊ cang sok ri nyu a.
34 “Aˊnhawˊ ciˊ kaw cang yawng hpumˊ Eun Peucawoˊ naˊ?
Aˊkoˊ, aˊnhawˊ ciˊ meuh nang tuilˊ kamkuit Eun naˊ?”
35 “Aˊnhawˊ ciˊ duing tuilˊ kuˊ ti ri ceu ri Peucawoˊ Eun,
Peucawoˊ Eun kaw kah ri saiˊ a?”
36 Kopti ku ceu naˊ lih a neum Heun. Eun yeuh a, a meuh pun Heun.
Kah munhpungˊ naˊ kueˊ ri Heun cotˊcu ri reuˊ. Amin.
* 11:3 11:3 1 Hkunˊhawˊhkamˊ 19:10,14 11:4 11:4 1 Hkunˊhawˊhkamˊ 19:18 11:8 11:8 Sawnˊ leukahˊ munˊ 29:4; Iˊsayaˊ 29:10 § 11:10 11:10 Sukˊseunˊ 69:22, 23 * 11:27 11:27 Iˊsayaˊ 59:20, 21; 27:9; Yeramiˊ 31:33, 34 11:34 11:34 Iˊsayaˊ 40:13 11:35 11:35 Yawˊbaˊ 41:11