10
Ecˊawngˊ naˊ peˊ, kuˊ sumˊ isˊ uiˊ nang hpumˊ ri naˊ maeeˊ leukahˊ hk'oˊ uiˊ munˊ ri Peucawoˊ Eun pun peue Iˊsarelaˊ naˊ ce naˊ meuh a kah ce pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ gawmˊeucˊ ri naˊ. Kopti hpumˊ hukˊ ce pun Peucawoˊ Eun naˊ, uiˊ kaw cang meuh saˊhkiˊ ka pun. Daecti hpumˊ hukˊ ce aenˊ ce hkuinˊ yeuh a maeeˊ yawng ri a. Kopti unˊ yawng ce hk'aˊ leupaws seumeuˊ lih neum Peucawoˊ Eun naˊ. Ce sawngˊ yeuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ ri naˊ meun. Kop awnˊ na, ce unˊ rap ri ti hk'aˊ leupaws seumeuˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Punta peue yumˊ naˊ kaw peue kueˊ hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ ku peue ri, Hkrit Eun meuh vang tisutˊ ka leukahˊ ritroe naˊ.
Moˊse lahˊ eun lawng hk'aˊ leupaws seumeuˊ ka leukahˊ ritroe naˊ yeuhkiˊ, “Aˊnhawˊ lawn yeuh ceu nang aenˊ ce koˊ, kaw eun aˊyu imˊ ri ceu nang aenˊ ce.”* Daecti eun lahˊ lawng hk'aˊ leupaws seumeuˊ ka hk'aˊ yumˊ naˊ yeuhkiˊ, “Pawlaee kuit a yeuh keutitˊ nang hpumˊ ri, ‘Aˊnhawˊ ciˊ kaw hukˊ nang kuingˊ pang maoˊ naˊ?’ ” (A meuh klawng Hkrit Eun lih naˊ.) “Aˊkoˊ, ‘Aˊnhawˊ ciˊ kaw lih vang ruiˊ naˊ?’ ” (A meuh klawng Hkrit Eun kuhˊ hukˊ hk'aiˊ hk'aˊ yeum ri naˊ.) Daecti hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ a ciˊ lahˊ ri yeuh saˊnhawˊ? A lahˊ, “Leukahˊ aenˊ utˊ a keunam peˊ, a utˊ ri moeng maeeˊ utˊ ri hpumˊ peˊ naˊ.”§ A meuh leukahˊ hk'aˊ yumˊ buih paoˊ eˊ naˊ yeut. Aenˊ na koˊ, moeng peˊ naˊ a lawn rap ri ti Yesuˊ meuh Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ hpumˊ peˊ naˊ a yumˊ Peucawoˊ yeuh Eun Yesuˊ Eun tang kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum ri naˊ koˊ, peˊ ku kaw pun ri rap ri ti hk'aˊ htut lawtpon naˊ yeut. 10 Kopti meuh a yumˊ peˊ ri hpumˊ ri naˊ, Eun sawnˊ peˊ meuh peue leupaws seumeuˊ. Maeeˊ kopti meuh a rap peˊ ri ti ri moeng ri naˊ, Eun yeuh peˊ lawtpon. 11 Hotˊ seunˊ kuˊ lahˊ ka nang htawm Seungaˊ naˊ, “Peue yumˊ hk'aˊnaee Heun naˊ, peue hkuinˊ kaw pun ri rap ri ti hk'aˊ hk'oˊkaic naˊ.”* 12 Kopti peue ceu Yuˊda, aˊkoˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ unˊ chat ce puri. Peucawoˊ ti tonˊ yawo naˊ meuh Eun Peucawoˊ ce peue gawmˊeucˊ naˊ. Eun nap munˊ htonnuk ri naˊ ri peue klawng Eun naˊ ce gawmˊeucˊ. 13 Kopti, peue klawng muis Eun Peucawoˊ naˊ peue gawmˊeucˊ, kaw ce pun ri rap ri ti hk'aˊ htut lawtpon naˊ.
14 Daecti peue unˊ nang yumˊ naˊ, ce ciˊ kaw cang klawng Eun yeuh saˊnhawˊ? Peue unˊ nang duing mhawngˊ lawng Eun naˊ, ce ciˊ kaw cang yumˊ yeuh saˊnhawˊ? A lawn unˊ kueˊ peue heulˊ lahˊ ce mhawngˊ lawng Eun naˊ koˊ, ce ciˊ kaw pun ri mhawngˊ a yeuh saˊnhawˊ? 15 A lawn unˊ kueˊ peue cusˊ ri heulˊ koˊ, aˊnhawˊ ciˊ kaw cang heulˊ lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ, “Cung ce peue ti leukahˊ munˊ renˊkawn ingˊ naˊ, a ciˊ pe hk'oˊnawk aˊneng?”
16 Daecti a hkuinˊ caee ri meuh peue Iˊsarelaˊ naˊ kaw ce yawmˊ ri rap ri ti leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ gawmˊeucˊ ri. Kopti Iˊsayaˊ lahˊ eun ri uinˊ a, “Cawoˊ, aˊnhawˊ ciˊ kaw yumˊ leukahˊ eˊ naˊ?”§ 17 Kop awnˊ na, hk'aˊ yumˊ naˊ ingˊ a neum pun ri mhawngˊ lawng ka naˊ. Lawng pun ri mhawngˊ naˊ a meuh leukahˊ Eun Hkrit naˊ. 18 Daecti uiˊ cheu ri mhaingˊ ri nawk, “Unˊ pun ce ri mhawngˊ a aw?” Pun ce ri mhawngˊ a neum yeut seunˊ lahˊ a ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ.
“Sengˊ ce naˊ puc a ri heulˊ hk'awpˊ bhenˊ keuteˊ naˊ.
Leukahˊ ce naˊ a heulˊ rot ri vang sutˊ ka bhenˊ keuteˊ naˊ.”*
19 Uiˊ cheu ri tang mhaingˊ baee ti pok,
“Peue Iˊsarelaˊ naˊ unˊ leuceng pun ce a aw?” Moˊse lahˊ eun a tangˊ neum nanggalˊ naˊ,
“Uiˊ kaw yeuh peˊ mangˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. Uiˊ kaw yeuh peˊ seungeuengˊ ri cu uiˊ peue ngaˊ suisa naˊ ce.”
20 Iˊsayaˊ eun hpumˊ hatˊhanˊ lahˊ a ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce,
“Peue unˊ hotˊ ri sok uiˊ naˊ, nyu ce uiˊ.
Tuhˊ uiˊ peue unˊ hotˊ ri mhaingˊ sok uiˊ naˊ, ce nyu ri.”
21 Daecti eun lahˊ lawng ce peue Iˊsarelaˊ naˊ yeuhkiˊ,
“Nyatˊ uiˊ tiˊ ri naˊ gawmˊ seunyi
ri peue unˊ leuceng hpumˊ cenˊ naˊ ce.”§
* 10:5 10:5 Faeeˊ 18:5 10:6 10:6 Sawnˊ leukahˊ munˊ 30:12 10:7 10:7 Sawnˊ leukahˊ munˊ 30:13 § 10:8 10:8 Sawnˊ leukahˊ munˊ 30:14 * 10:11 10:11 Iˊsayaˊ 28:16 10:13 10:13 Yawˊlaˊ 2:32 10:15 10:15 Iˊsayaˊ 52:7 § 10:16 10:16 Iˊsayaˊ 53:1 * 10:18 10:18 Sukˊseunˊ 19:4 10:19 10:19 Sawnˊ leukahˊ munˊ 32:21 10:20 10:20 Iˊsayaˊ 65:1 § 10:21 10:21 Iˊsayaˊ 65:2