9
Peucawoˊ leuk Eun ri ti peue Iˊsarelaˊ
Lahˊ uiˊ leukahˊ neumneum naˊ hk'aˊnaee Hkrit Eun, uiˊ hkuinˊ chiˊlai. Hpumˊ cang yawng uiˊ naˊ meuh a saˊhkiˊ uiˊ hk'aˊnaee Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. Kuit nyhapˊ nyawkˊ uiˊ. Hk'aˊnaee hpumˊ uiˊ naˊ a kucˊ haˊ ron laleung. Kopti sumˊ kah uiˊ a lawn kaw cang koˊ, kah tuˊ uiˊ naˊ hkamˊ hk'aˊ jhaˊ naˊ meun maeeˊ hkamˊ hk'aˊ peutˊ deut hk'aiˊ Hkrit Eun naˊ pun ecˊawngˊ kuˊ meuh peue ceu uiˊ naˊ ce. A meuh peue Iˊsarelaˊ naˊ ce. Ce pun ri meuh konˊ Eun Peucawoˊ, pun ri rap ri ti munhpungˊ, kati satˊcaˊ, leukahˊ ritroe, ritroe hk'oˊ munˊ hk'aˊnaee nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ maeeˊ kati satˊcaˊ Eun naˊ gawmˊeucˊ. Aˊtaˊ keuting ce naˊ meuh ce peue keuting. Saecˊ meuh yam Hkrit meuh Eun peue naˊ, Eun ku suipˊ ceucat ce naˊ ingˊ. Hkrit Cawoˊ meuh Peucawoˊ hk'aˊpang ku ceu gawmˊeucˊ naˊ pun Eun hk'aˊ sukˊseunˊ naˊ cotˊcu ri. Amin.
Daecti a hkuinˊ toˊ ri meuh leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ lu ka. Kopti a hkuinˊ toˊ ri meuh peue suipˊ ceucat peue Iˊsarelaˊ ku peue naˊ meuh ce peue Eun Peucawoˊ gawmˊeucˊ. A hkuinˊ toˊ ri meuh peue suipˊ ceucat Eun Abraham ku peue naˊ meuh ce konˊhk'i Eun Abraham gawmˊeucˊ. Kopti nang htawm Seungaˊ naˊ lahˊ, “Ceucat mi naˊ sawnˊ a ri neum ceucat eun Iˊcakˊ naˊ ce palkoe.”* Kuˊ sumˊ lahˊ ka naˊ, konˊ Eun Peucawoˊ naˊ hpaw ce caˊ ingˊ neum hk'aˊ nhamˊ keune naˊ, daecti meuh konˊ hotˊ leukahˊ kati satˊcaˊ Eun Peucawoˊ naˊ sawnˊ ce ri meuh ceucat eun Abraham. Kopti leukahˊ kati satˊcaˊ naˊ a lahˊ, “Yam hpawtˊ ri naˊ a lawn rot koˊ, Uiˊ kaw tang ingˊ. Saraˊ eun kaw keutˊ konˊ me ti peue.”
10 A hkuinˊ nang meuh awnˊ a palkoe. Daecti Rebaeˊka maeeˊ Iˊcakˊ kuˊ meuh aˊtaˊ keuting eˊ naˊ ka kueˊ konˊ seuklapˊ. 11 Daecti nanggalˊ ka yam konˊ seuklapˊ naˊ unˊ nang keutˊ ka naˊ, aˊkoˊ nanggalˊ ka yam unˊ nang yeuh ka kuˊ chakˊ naˊ, aˊkoˊ kuˊ unˊ chakˊ naˊ, punta alo Eun Peucawoˊ leuk Eun ri ti peue naˊ kaw a suip ri utˊ naˊ, 12 a hkuinˊ meuh kopti yeuh a ri daecti a meuh kopti Cawoˊ leuk ri ti naˊ Eun, Eun lahˊ a ri Rebaeˊka ka, “Nang ecˊ naˊ kaw eun yeuh mhaiˊ eun nang awngˊ naˊ.” 13 Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ ri uinˊ ri nang htawm Seungaˊ naˊ, “Leumeusˊ Uiˊ Yakopˊ eun, daecti Uiˊ ces ri Eˊsawˊ eun.”§
14 Yeuh keutitˊ koˊ, eˊ ciˊ kaw lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? Peucawoˊ unˊ leupaws seumeuˊ Eun aw? Unˊ meuh. 15 Kopti lahˊ Eun a ri Moˊse eun,
“Uiˊ sumˊ yeuh munˊ ri aˊnhawˊ koˊ, yeuh Uiˊ a ri hkawnˊ eun.
Uiˊ sumˊ tukyak ri aˊnhawˊ koˊ, Uiˊ tukyak ri hkawnˊ eun.”*
16 Kop awnˊ na, ceu nang aenˊ ce a hkuinˊ meuh kopti hk'aˊ sumˊ pun maeeˊ hk'aˊ coˊcaˊ ri yeuh peue naˊ. Daecti meuh a kopti hk'aˊ tukyak Eun Peucawoˊ naˊ. 17 Kopti hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ Peucawoˊ lahˊ Eun a ri hkunˊhawˊhkamˊ Hparawˊ eun, “Yuk Uiˊ mi yeuh mi keuting naˊ meuh a punta kaw Uiˊ yeuh tiˊca ri naˊ pucti lih neum mi ri maeeˊ meuh a punta muis Uiˊ naˊ kaw a lawsˊ heulˊ pang bhenˊ keuteˊ naˊ hk'awpˊ naˊ.” 18 Kop awnˊ na, Peucawoˊ Eun sumˊ tukyak ri aˊnhawˊ koˊ, Eun tukyak ri heun. Eun sumˊ yeuh aˊnhawˊ hpumˊ cenˊ koˊ, Eun ku yeuh hpumˊ eun hkawnˊ a cenˊ.
Hpumˊ seungeuengˊ maeeˊ hpumˊ tukyak Eun Peucawoˊ
19 Peˊ ri ngonˊ ti ri peue naˊ peˊ cang mhaingˊ uiˊ, “Yeuh keutitˊ koˊ, a ciˊ yeuh keunhawˊ Peucawoˊ Eun vaeeˊ kawnˊ tangˊ mapˊ ri eˊ? Aˊnhawˊ ciˊ kaw cang hamˊtap alo Eun naˊ pun?” 20 Daecti peue naˊ peˊ, peˊ ciˊ meuh aˊnhawˊ peˊ vaeeˊ htuˊhtingˊ topˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ pun? Kuˊ pun ri plengˊ ri naˊ kaw a lahˊ a ri cawoˊ plengˊ ri naˊ Eun, “A ciˊ yeuh keunhawˊ mi vaeeˊ plengˊ uiˊ yeuhkiˊ”, meuh a kuˊ htukˊ ri lahˊ aw? 21 Cawoˊ plengˊ keutongˊ keuteˊ naˊ eun, tuicˊ ti dengˊ naˊ unˊ kueˊ eun ahkvang kaw plengˊ a meuh hk'eung chakˊ ngam kueˊ munhpungˊ naˊ maeeˊ hk'eung loˊ caee unˊ kueˊ munhpungˊ naˊ aw?
22 Seunˊ awnˊ na, Peucawoˊ Eun lawn sumˊ yeuh hk'aˊ seungeuengˊ ri naˊ maeeˊ sumˊ kah tiˊca ri naˊ pucti lih glihˊgleuengˊ koˊ, daecti Eun lawn yeunˊhkam a pun peue kuˊ rangraen Eun ri uinˊ ri kaw yeuh ce lulaic naˊ ce koˊ, eˊ ciˊ kaw lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? 23 Punta kaw Eun yeuh munhpungˊ htonnuk ri naˊ pucti lih ri peue pun ri rap ri ti hk'aˊ tukyak Eun ri peue rangraen Eun ri uinˊ ce pun munhpungˊ ri tangˊ neum nanggalˊ naˊ Eun lawn yeuh keutitˊ koˊ, eˊ ciˊ kaw lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? 24 Saecˊ meuh eˊ ri, eˊ ku meuh peue klawng Eun ri ti yeut. A hkuinˊ meuh pal peue ceu Yuˊda naˊ ce koe, daecti a ku meuh peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce yeut. 25 Seunˊ lahˊ Eun a hk'aˊnaee htawm Hoˊse naˊ,
“Kaw Uiˊ klawng peue unˊ meuh peue ceu Uiˊ naˊ ce meuh ‘peue ceu ri’.
Klawng peue unˊ leumeusˊ Uiˊ naˊ ce meuh ‘peue leumeusˊ ri’.”§
26 maeeˊ,
“Ceu nang aenˊ ce a kaw keutˊ meuh tehˊ vang lahˊ Uiˊ a ri ce,
‘Hpaw peˊ caˊ meuh peue ceu Uiˊ’ naˊ.
Ce kaw pun muis meuh ri, ‘konˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ aˊyu imˊ naˊ Eun.’ ”*
27 Iˊsayaˊ eun klawng ri lahˊ lawng ce peue ceu Iˊsarelaˊ naˊ
yeuh keutitˊ, “Peue ceu Iˊsarelaˊ naˊ ce saecˊ heunˊ seunˊ sai keunam ka mhaˊseumutˊ naˊ koˊ,
daecti ce vang yawo nang kaw pun ri rap hk'aˊ htut lawtpon naˊ peunaengˊ.
28 Kopti Peucawoˊ kaw Eun ti leukahˊ lahˊ ri naˊ hawcˊ ri bhenˊ keuteˊ naˊ vaeevaee.”
29 A seunˊ kuˊ Iˊsayaˊ lahˊ eun tangˊ neum nanggalˊ naˊ koˊ. Eun lahˊ,
“Peucawoˊ Cawoˊ tiˊca keuting naˊ
Eun lawn unˊ uinˊ unˊ vang ceucat pun eˊ koˊ,
eˊ kaw pun ri lulaic heulˊ seunˊ veng Soˊdom naˊ maeeˊ
seunˊ veng Gomorah naˊ koˊ.”
Peue Iˊsarelaˊ naˊ unˊ yumˊ ce
30 Yeuh keutitˊ koˊ, eˊ ciˊ kaw lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? Saecˊ meuh peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda kuˊ unˊ hotˊ ri sok hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ, pun ce hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ hawcˊ. Aenˊ a meuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ ri hk'aˊ yumˊ naˊ. 31 Daecti saecˊ meuh peue Iˊsarelaˊ kuˊ hotˊ ri sok leukahˊ ritroe ka hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ ce hkuinˊ pun. 32 A ciˊ meuh kop keunhawˊ, ce vaeeˊ unˊ pun a? Meuh a kopti unˊ hotˊ ce ri sok a ri hk'aˊ yumˊ naˊ. Daecti ce yeuh a seunˊ kaw ri pun a ri kuˊ yeuh ri naˊ. Ce seuduih ri “seumu seuduih” naˊ 33 hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ,
“Keueˊ reuˊ, uinˊ Uiˊ seumu pang gong Yiˊon naˊ ti meulˊ. A kaw yeuh peue seuduih ri ri ti.
A kaw yeuh ce htangˊmeul gawmˊeucˊ.
Peue yumˊ Peucawoˊ Eun naˊ ce hkuinˊ kaw pun ri kaic.”§
* 9:7 9:7 Yamla 21:12 9:9 9:9 Yamla 18:10, 14 9:12 9:12 Yamla 25:23 § 9:13 9:13 Malahkiˊ 1:2, 3 * 9:15 9:15 Pucti heulˊ 33:19 9:17 9:17 Pucti heulˊ 9:16 9:20 9:20 Iˊsayaˊ 29:16; 45:9 § 9:25 9:25 Hoˊse 2:23 * 9:26 9:26 Hoˊse 1:10 9:28 9:28 Iˊsayaˊ 10:22, 23 9:29 9:29 Iˊsayaˊ 1:9 § 9:33 9:33 Iˊsayaˊ 8:14, 28:16