8
Aˊyu hk'aˊ Citˊ seungaˊ
Kop awnˊ na, maetˊmaenˊ a hkuinˊ kueˊ hk'aˊ ciyang ri peue utˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ ce. Kopti meuh a Yesuˊ Hkrit Eun naˊ, ritroe ka Citˊ seungaˊ ka aˊyu naˊ a ploeˊ peˊ hk'aiˊ ritroe ka mapˊ naˊ maeeˊ ritroe ka hk'aˊ yeum naˊ. Kopti hk'aˊ nhamˊ keune naˊ yeuh a leukahˊ ritroe naˊ kawlˊreng kloe naˊ kuˊ leukahˊ ritroe naˊ yeuh unˊ pun ka naˊ Peucawoˊ Eun yeuh a hawcˊ ri cusˊ Eun Konˊ aiˊ ri naˊ Eun lih seunˊ peue mapˊ naˊ punta kaw Eun meuh kuˊ tan htut mapˊ naˊ. Kopti yeuh a kiˊ naˊ, Eun pun ri tawsˊ aˊmu ciyang mapˊ ce peue mapˊ naˊ. Yeuh Eun keutitˊ naˊ meuh a punta ritroe leupaws seumeuˊ ka leukahˊ ritroe naˊ kaw a htonnuk hk'aˊnaee peue unˊ aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ nhamˊ keune daecti aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ Citˊ seungaˊ naˊ eˊ.
Peue aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ nhamˊ keune naˊ tangˊ ce hpumˊ ri naˊ ri kuˊ sumˊ isˊ ce hk'aˊ nhamˊ keune naˊ. Daecti peue aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ Citˊ seungaˊ naˊ ce tangˊ hpumˊ ri naˊ ri kuˊ sumˊ isˊ ka Citˊ seungaˊ naˊ. Hpumˊ ce peue mapˊ naˊ va ka ce heulˊ lec hk'aˊ yeum naˊ. Daecti hpumˊ Citˊ seungaˊ uˊpeung ka naˊ va ka ce heulˊ lec hk'aˊ aˊyu naˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ. Hpumˊ nuknhenˊ ri mapˊ naˊ meuh a ransu Eun Peucawoˊ. A unˊ yawmˊ ri utˊ hk'aˊruim ka leukahˊ ritroe Eun Peucawoˊ naˊ, a ku unˊ cang utˊ ri ka yeut. Peue hk'aˊ nhamˊ keune naˊ uˊpeung ka naˊ ce hkuinˊ cang meuh peue htukˊ hpumˊ Eun Peucawoˊ.
Daecti Citˊ seungaˊ Eun Peucawoˊ naˊ a lawn utˊ hk'aˊnaee peˊ koˊ, peˊ hkuinˊ pun hk'aˊ uˊpeung ka hk'aˊ nhamˊ keune naˊ, daecti peˊ pun hk'aˊ uˊpeung ka hk'aˊ Citˊ seungaˊ naˊ. Aˊnhawˊ lawn unˊ kueˊ Citˊ seungaˊ Eun Hkrit naˊ koˊ, hkawnˊ unˊ meuh eun isˊ Eun Hkrit. 10 Daecti Hkrit Eun lawn utˊ hk'aˊnaee peˊ koˊ, tuˊ peˊ naˊ a saecˊ naˊ yeum kopti meuh a mapˊ naˊ koˊ, daecti civit peˊ naˊ a kaw pun ri aˊyu imˊ kopti meuh a hk'aˊ leupaws seumeuˊ naˊ. 11 Citˊ seungaˊ Eun Cawoˊ Cawoˊ yeuh Yesuˊ Eun tang kuhˊ imˊ naˊ a lawn utˊ hk'aˊnaee peˊ koˊ, Cawoˊ Cawoˊ yeuh Hkrit Eun tang kuhˊ imˊ naˊ Eun kaw tuilˊ civit naˊ ri tuˊ kaw kah ri yeum peˊ naˊ. Eun tuilˊ civit awnˊ a ri hk'aˊnaee cu Eun Citˊ seungaˊ utˊ hk'aˊnaee peˊ naˊ.
12 Kop awnˊ na ecˊawngˊ naˊ peˊ, kueˊ eˊ kuˊma. Daecti a hkuinˊ meuh kuˊma kaw pun ri aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ nhamˊ keune naˊ. 13 Kopti peˊ lawn aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ nhamˊ keune naˊ koˊ, peˊ kaw pun ri yeum. Daecti peˊ lawn cu Citˊ seungaˊ naˊ toh kanˊ rai yeuh peˊ ri tuˊ ri naˊ koˊ, peˊ kaw pun ri aˊyu imˊ.
14 Kopti Citˊ seungaˊ Eun Peucawoˊ naˊ a lawn teukˊ va aˊnhawˊ koˊ, hkawnˊ meuh eun konˊ Eun Peucawoˊ. 15 Peˊ hkuinˊ pun citˊ kuˊ kah peˊ meuh mhaiˊ ka hk'aˊ lhatˊ ruing naˊ baee, daecti pun peˊ Citˊ seungaˊ kuˊ yeuh peˊ meuh konˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Eˊ klawng Eun, “Abaˊ, Aˊkuiingˊ.” 16 Citˊ seungaˊ naˊ maeeˊ civit eˊ naˊ a htawhkam lahˊ meuh eˊ konˊ Eun Peucawoˊ naˊ. 17 Maetˊmaenˊ eˊ lawn meuh konˊ Eun hawcˊ koˊ, eˊ ku meuh nang hk'a sinˊ. Meuh nang hk'a sinˊ Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ meuh nang hk'a sinˊ tiduihˊ maeeˊ Hkrit Eun yeut. Eˊ lawn pun ri hkamˊ hk'aˊ tukhka naˊ maeeˊ Hkrit Eun tiduihˊ koˊ, eˊ ku kaw pun ri pawngˊ ri maeeˊ munhpungˊ Eun naˊ maeeˊ Heun.
Munhpungˊ kaw ingˊ hk'aˊ nanggalˊ
18 Nyu uiˊ hk'aˊ tukhka eˊ yam maetˊmaenˊ naˊ a hkuinˊ kaw nang keuteul munhpungˊ kaw tuilˊ eˊ nyu a naˊ. 19 Kuˊ Peucawoˊ hpanplengˊ Eun gawmˊeucˊ naˊ punta Peucawoˊ kaw Eun tuhˊ a nyu aˊnhawˊ ciˊ meuh konˊ Eun Peucawoˊ naˊ, a buih koˊ ri nawk a. 20 Kopti kuˊ Peucawoˊ hpanplengˊ Eun naˊ pun a ri hkamˊ ri yeuh hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ ri naˊ kleucˊ. A hkuinˊ meuh hotˊ alo ka meun, daecti a meuh hotˊ alo Eun Cawoˊ uˊpeung plengˊ a meuh yeuhkoˊ naˊ Eun. Hk'aˊnaee vang keutuiˊ hpumˊ 21 kuˊ hpanplengˊ aenˊ kaw a pun ri pon hk'aiˊ hk'aˊ lulaic kuˊ mawt a ri naˊ maeeˊ kaw a pun ri ti ri ingˊ hk'aˊnaee hk'aˊ lawtpon ce konˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
22 Yawng eˊ kuˊ Peucawoˊ hpanplengˊ Eun naˊ buih nyel ka seunˊ keuteul suiˊ kaw keutˊ konˊ naˊ rot yam maetˊmaenˊ naˊ. 23 A hkuinˊ meuh awnˊ a palkoe, saecˊ eˊ ri kuˊ meuh peue pun pliˊ nanggalˊ ka Citˊ seungaˊ naˊ eˊ ku nyel hk'aˊnaee hpumˊ ri yam buih koˊ eˊ kaw ri meuh konˊ Eun naˊ. Aenˊ a meuh tuˊ eˊ naˊ pun a hk'aˊ htut lawtpon naˊ. 24 Kopti hk'aˊnaee hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ aenˊ na, eˊ pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ hawcˊ. Hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ cang nyu eˊ naˊ a hkuinˊ meuh hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ. A ciˊ kueˊ aˊnhawˊ kuˊ pun eun ri nyu hawcˊ naˊ, eun tang keutuiˊ hpumˊ a? 25 Daecti eˊ lawn keutuiˊ hpumˊ kuˊ unˊ nang nyu ri naˊ koˊ, eˊ kaw koˊ ceu nang awnˊ a hk'aˊnaee hk'aˊ yeunˊhkam ri naˊ.
26 Seunˊ awnˊ na, Citˊ seungaˊ naˊ a teumˊkawm eˊ yam kawlˊreng kloe eˊ naˊ. Eˊ kaw htukˊ ri hk'oˊ munˊ hk'oˊ keunhawˊ naˊ, hpaw eˊ caˊ yawng a, daecti Citˊ seungaˊ naˊ a hk'oˊ meun a tangˊ eˊ. A nyel hk'oˊ maeeˊ leukahˊ unˊ cang lahˊ vangdohˊ ri naˊ. 27 Peucawoˊ Cawoˊ caet ri nawk hpumˊ eˊ naˊ yawng Eun vang keutuiˊ hpumˊ ka Citˊ seungaˊ naˊ, kopti Citˊ seungaˊ naˊ hk'oˊ a munˊ tangˊ peue Eun Peucawoˊ naˊ ce hotˊ seunˊ alo Eun Peucawoˊ naˊ.
Jaen meuh cawoˊ pe
28 Yawng eˊ Peucawoˊ yeuh Eun kuˊ chakˊ naˊ hk'aˊnaee ku ceu pun peue kuˊ hk'oˊ ce leumeusˊ Eun naˊ ce. Peue aenˊ ce meuh peue kuˊ Peucawoˊ klawng Eun ri ti hotˊ seunˊ alo Eun naˊ. 29 Kopti punta Konˊ aiˊ Eun naˊ kaw Eun meuh konˊ nanggalˊ hk'aˊnaee ecˊawngˊ heunˊ peue naˊ ce, peue leuk Eun ri uinˊ tangˊ neum nanggalˊ naˊ Eun tangˊ ri uinˊ ce meuh seunˊ Konˊ aiˊ ri koˊ. 30 Peue tangˊ Eun ri uinˊ tangˊ neum nanggalˊ naˊ, Eun ku klawng ce yeut. Peue Peucawoˊ klawng Eun naˊ, Eun ku sawnˊ ce meuh peue leupaws seumeuˊ. Peue pun ri sawnˊ ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ Eun ku kaw tuilˊ ce isˊ munhpungˊ naˊ yeut.
31 Yeuh keutitˊ koˊ, eˊ ciˊ kaw lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? Peucawoˊ Eun lawn utˊ hk'aˊ eˊ koˊ, aˊnhawˊ ciˊ kaw cang hamˊtap eˊ pun? 32 Cawoˊ kuˊ unˊ laee mangˊ Konˊ aiˊ ri ti peue naˊ, daecti Eun tuilˊ Konˊ aiˊ ri naˊ Eun ri eˊ naˊ, Eun kawnˊ kaw unˊ cang tuilˊ ku ceu naˊ maeeˊ Konˊ aiˊ naˊ Eun tiduihˊ ri eˊ aw? 33 Aˊnhawˊ ciˊ kaw cang tangˊ aˊmu ri peue Peucawoˊ leuk Eun ri ti naˊ ce? Saecˊ tuˊ Eun Peucawoˊ naˊ, sawnˊ Eun eˊ meuh peue leupaws seumeuˊ, 34 aˊnhawˊ ciˊ kaw cang tangˊ aˊmu ri eˊ baee? Yesuˊ Hkrit Cawoˊ pun ri yeum naˊ, maeeˊ lheuˊ awnˊ na Peucawoˊ Eun yeuh Eun tang kuhˊ imˊ hawcˊ naˊ, maetˊmaenˊ Eun mokˊ hk'aˊ tiˊ aˊtawmˊ Eun Peucawoˊ. Eun ku buih hk'oˊ munˊ tangˊ eˊ. 35 Aˊnhawˊ ciˊ kaw cang ti eˊ gahˊ hk'aiˊ hk'aˊ leumeusˊkeus Eun Hkrit naˊ pun, hk'aˊ tukhka, hk'aˊ nyhapˊ, hk'aˊ keunhapˊ nokneh, hk'aˊ ngeupˊ ri, unˊ kueˊ hk'ohk'eung, hk'aˊ hk'oˊlhatˊ maeeˊ moeng leungawng aenˊ ce aw? 36 Seunˊ temˊ a ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ,
“Kopti meuh a Mi ri, eˊ pun ri hkamˊ hk'aˊ yeum naˊ gawmˊ seunyi.
Eˊ pun ri sawnˊ ri meuh konˊyungˊ kaw ti ri heulˊ toh ri naˊ.”*
37 A hkuinˊ yeuh keutitˊ, daecti hk'aˊnaee ceu nang aenˊ ce, jaen meuh eˊ nang pe a ri ri Cawoˊ leumeusˊ eˊ naˊ Eun. 38 Kopti yumˊ uiˊ a neumneum, hk'aˊ yeum aˊkoˊ hk'aˊ aˊyu imˊ, inˊhpom aˊkoˊ seucaˊ rai, maetˊmaenˊ, aˊkoˊ hk'aˊ nanggalˊ, saecˊ meuh tiˊca keunhawˊ naˊ, 39 vang lhungˊ, aˊkoˊ vang ruiˊ, saecˊ meuh kuˊ Peucawoˊ hpanplengˊ Eun ku ceu naˊ ce kaw unˊ cang ti eˊ gahˊ pun hk'aiˊ hk'aˊ leumeusˊkeus Eun Peucawoˊ kuˊ kueˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Cawoˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun naˊ.
* 8:36 8:36 Sukˊseunˊ 44:22