14
Peue kawlˊreng kloe maeeˊ kawlˊreng keuting
Rap ri ti peue kawlˊreng kloe hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ ce reuˊ. Pawlaee tawsˊ aˊmu ri ce ri lawng kamkuit unˊ seunˊ puri naˊ. Ngonˊ ti ri peue yumˊ eun kuˊ hk'a naˊ cang hk'a a ri ku ceu. Daecti peue hk'aˊ yumˊ kawlˊreng kloe naˊ eun hk'a yawo pal tuiˊ lhaˊ. Peue hk'a kuˊ hk'a ku ceu naˊ eun, pawlaee ri hkamram kuˊ unˊ hk'a naˊ eun. Kuˊ unˊ hk'a naˊ eun, pawlaee tangˊ mapˊ ri kuˊ hk'a naˊ eun. Kopti Peucawoˊ rap Eun ri ti ka hawcˊ. Mi ciˊ meuh aˊnhawˊ, mi vaeeˊ tawsˊ aˊmu ri mhaiˊ eun peue seubu naˊ eun. Hkawnˊ eun saecˊ pun kuˊ chakˊ naˊ unˊ lahˊ, lulaic heulˊ naˊ unˊ lahˊ, utˊ a ri Cawoˊ eun naˊ Eun. Kopti Peucawoˊ cang yeuh Eun eun pun kuˊ chakˊ naˊ, eun kaw pun a neumneum.
Ngonˊ ti ri peue eun tangˊ seunyi ti ri seunyi naˊ keuting hk'aiˊ seunyi seubu naˊ. Daecti kuˊ seubu ti peue naˊ eun sawnˊ seunyi ku seunyi naˊ seunˊ puri. Peˊ ri ku peue, sawngˊsawngˊ jhawpˊ kamkuit peˊ naˊ meun reuˊ. Aˊnhawˊ lawn tangˊ seunyi ti ri seunyi naˊ keuting hk'aiˊ seunyi seubu naˊ koˊ, tangˊ eun a punta tuilˊ munhpungˊ ri Peucawoˊ Eun. Aˊnhawˊ lawn hk'a keune koˊ, hk'a eun a punta tuilˊ munhpungˊ ri Peucawoˊ Eun kopti munˊ keuting eun ri Peucawoˊ Eun naˊ. Peue unˊ hk'a naˊ eun koˊ, unˊ hk'a eun a punta tuilˊ munhpungˊ ri Peucawoˊ Eun. Eun munˊ keuting ri Peucawoˊ Eun. Kopti hpaw eˊ caˊ kueˊ nang aˊyu imˊ pun yawo tuˊ ri meun palkoe naˊ saecˊ ti peue. Eˊ ku hkuinˊ kueˊ nang yeum pun yawo tuˊ ri meun palkoe naˊ saecˊ ti peue yeut. Eˊ saecˊ aˊyu imˊ, eˊ ku aˊyu imˊ pun Peucawoˊ Eun. Eˊ saecˊ yeum, eˊ ku yeum pun Peucawoˊ Eun. Kop awnˊ na, eˊ saecˊ naˊ imˊ, eˊ saecˊ naˊ yeum, meuh eˊ isˊ Eun Peucawoˊ.
Kopti meuh a ceu nang aenˊ a naˊ, punta kaw Eun meuh Peucawoˊ ce peue yeum maeeˊ peue imˊ naˊ, Hkrit Eun yeum, Eun tang kuhˊ imˊ. 10 Yeuh a keutitˊ naˊ, kopti kaw eˊ kah ri cawng nanggalˊ ka ten tawsˊ aˊmu Eun Peucawoˊ naˊ gawmˊeucˊ eˊ. A ciˊ meuh kop keunhawˊ peˊ vaeeˊ tawsˊ aˊmu ri ecˊawngˊ ri naˊ ce? A ciˊ meuh kop keunhawˊ peˊ vaeeˊ ri hkamram ecˊawngˊ ri naˊ ce? 11 Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri nang htawm Seungaˊ naˊ,
“Cawoˊ Peucawoˊ Eun lahˊ, ‘Seunˊ aˊyu imˊ Uiˊ neumneum naˊ,
peue naˊ kaw peue seukluin ri nanggalˊ Uiˊ ku peue,
dakˊ naˊ a kaw lahˊ hk'aˊ tawsˊ hpumˊ naˊ ri Peucawoˊ Eun ku dakˊ.’ ”*
12 Kop awnˊ na, eˊ kaw pun ri lahˊ lawng tuˊ meun ri naˊ ri Peucawoˊ Eun.
13 Kop awnˊ na, pawlaee tawsˊ aˊmu ri puri. Daecti htukˊ eˊ ri kuit a deut hpaw eˊ caˊ kaw laee yeuh kuˊ kaw yeuh ecˊawngˊ naˊ ce seuduih leuveulˊ ri naˊ maeeˊ unˊ laee va ri yeuh kuˊ kangˊ hk'aˊ ce naˊ, a jaen naˊ chakˊ. 14 Kuˊ yawng uiˊ neumneum hk'aˊnaee Cawoˊ Yesuˊ Eun naˊ koˊ, taengtaeng kuˊ hk'a naˊ meun koˊ caˊ kueˊ a kuˊ unˊ seungaˊ chakˊ. Daecti aˊnhawˊ lawn sawnˊ ceu nangnhawˊ naˊ unˊ seungaˊ chakˊ koˊ, ceu nang awnˊ a ku meuh kuˊ unˊ seungaˊ chakˊ pun heun. 15 Kopti ecˊawngˊ peˊ naˊ ce lawn hpumˊ unˊ samˊran kopti meuh a kuˊ hk'a peˊ naˊ koˊ, peˊ ku hkuinˊ laee suip ri hotˊ ri yeuh hk'aˊ ka hk'aˊ leumeusˊkeus naˊ. Pawlaee kah kuˊ hk'a peˊ naˊ yeuh ecˊawngˊ kuˊ Hkrit pun Eun ri yeum pun ce naˊ ce lulaic reuˊ. 16 Pawlaee kah peue lahˊ kuˊ kuit mi chakˊ naˊ meuh kuˊ rai. 17 Kopti kuingˊ Eun Peucawoˊ naˊ hpaw a caˊ meuh lawng kuˊ nyui kuˊ hk'a, daecti a meuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ, hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ maeeˊ hk'aˊ renˊkawn hk'aˊnaee Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. 18 Aˊnhawˊ lawn yeuh mhaiˊ Eun Hkrit hk'aˊnaee ceu nang aenˊ ce koˊ, hitˊ eun hpumˊ Eun Peucawoˊ. Eun ku hitˊ hpumˊ peue yeut.
19 Kop awnˊ na, kah eˊ yeuh kuˊ kaw yeuh eˊ utˊ samˊran cumyenˊ naˊ ri puri maeeˊ kah eˊ yeuh ri hukˊhawnˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ ri puri reuˊ. 20 Pawlaee yeuh kanˊ Eun Peucawoˊ naˊ lulaic kopti meuh a kuˊ hk'a naˊ. Meuh ka neum, kuˊ hk'a naˊ hpaw a caˊ toˊ ri unˊ chakˊ, daecti aˊnhawˊ lawn yeuh peue seubu naˊ peue yeuh kuˊ kleucˊ ri kop kuˊ hk'a ri naˊ koˊ, hkawnˊ eun ku kueˊ hk'aˊ kleucˊ yeut. 21 Kopti meuh a hk'a eˊ keune, aˊkoˊ nyui eˊ plaiˊ, aˊkoˊ yeuh eˊ kuˊ ti ri ceu a yeuh ecˊawngˊ eˊ naˊ ce seuduih leuveulˊ ri koˊ, ceu nang aenˊ ce unˊ makˊ ri yeuh a, a jaen naˊ chakˊ.
22 Kuˊ yumˊ mi lawng ceu nang aenˊ ce naˊ roksaˊ a nang seunaˊ paˊ Peucawoˊ naˊ reuˊ. Peue unˊ tangˊ mapˊ ri ti meun ri lawng kuˊ htawhkam eun meuh kuˊ cawpˊ hawcˊ naˊ, kah eun pun munˊ. 23 Aˊnhawˊ lawn kawnˊ kueˊ hk'aˊ kangkae eun hk'a koˊ, eun ku kueˊ hk'aˊ kleucˊ kopti unˊ hk'a eun a hotˊ hk'aˊ yumˊ ri naˊ. Saecˊ naˊ yeuh ceu nangnhawˊ naˊ, a lawn unˊ yeuh ri lih neum hk'aˊ yumˊ naˊ koˊ, meuh a mapˊ gawmˊeucˊ ri.
* 14:11 14:11 Iˊsayaˊ 45:23