15
Peue kueˊ hk'aˊ yumˊ kawlˊreng keuting naˊ eˊ, htukˊ eˊ ri yeunˊhkam ri peue kueˊ hk'aˊ yumˊ kawlˊreng aetˊ naˊ ce. Eˊ htukˊ ri unˊ hotˊ ri yeuh kuˊ htukˊ hpumˊ ri naˊ meun. Eˊ ri ku peue, yeuh kuˊ hitˊ hpumˊ ce peue utˊ keunam caonaoˊ naˊ ce reuˊ, punta kaw a kueˊ munˊ pun ce naˊ, ce naˊ goˊ ri hukˊ hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ. Kopti saecˊ meuh Hkrit Eun, Eun ku unˊ yeuh kuˊ htukˊ hpumˊ ri naˊ. Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri nang htawm Seungaˊ naˊ, “Leukahˊ unˊ nawpsang ce peue unˊ nawpsang Mi naˊ rot a hk'aˊpang uiˊ.”* Kopti punta kaw eˊ kueˊ hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ ri hk'aˊ yeunˊhkam naˊ maeeˊ ri hk'aˊ tuilˊ kawlˊreng neum htawm Seungaˊ naˊ, leukahˊ temˊ ri yam pon heulˊ hawcˊ naˊ a temˊ ri punta kaw a sangsawnˊ eˊ.
Hk'oˊ Peucawoˊ Cawoˊ tuilˊ hk'aˊ yeunˊhkam naˊ maeeˊ hk'aˊ kawlˊreng naˊ Eun, kah Eun yeuh peˊ hotˊ Yesuˊ Hkrit Eun ri meuh peˊ hpumˊ ti meulˊ naˊ reuˊ. A meuh punta kaw peˊ pun ri tuilˊ munhpungˊ ri Peucawoˊ naˊ Eun ri moeng maeeˊ ri hpumˊ ti meulˊ peˊ naˊ. Eun meuh kuiingˊ Eun Yesuˊ Hkrit Cawoˊ Peucawoˊ eˊ naˊ Eun.
Kop awnˊ na, punta Peucawoˊ kaw Eun pun munhpungˊ ri naˊ, kah peˊ rap ri ti pu ri ti peue hawcˊ ti peue seunˊ Hkrit rap Eun ri ti peˊ naˊ reuˊ. Kopti uiˊ lahˊ a ri peˊ, Hkrit lih Eun seunˊ meuh ri mhaiˊ ce peue ceu Yuˊda naˊ punta kaw Eun yeuh eˊ nyu hk'aˊ keutawnˊ ka kati Eun Peucawoˊ kuˊ Peucawoˊ yeuh Eun ri aˊtaˊ keuting ce punta peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ kaw ce tuilˊ munhpungˊ ri Peucawoˊ Eun kopti meuh a hk'aˊ tukyak Eun naˊ. Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri nang htawm Seungaˊ naˊ,
“Kop awnˊ na, uiˊ kaw sukˊseunˊ Mi nang ngonˊ ce peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ.
Uiˊ kaw cai sukˊseunˊ muis Mi naˊ.”
10 Kuˊ seubu ti ton naˊ a lahˊ,
“Peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ peˊ, renˊkawn maeeˊ peue Eun Peucawoˊ naˊ ce tiduihˊ reuˊ.”
11 Kuˊ seubu ti ton naˊ a ku lahˊ,
“Peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ peˊ, sukˊseunˊ Peucawoˊ Eun reuˊ.
Peue ceu gawmˊeucˊ naˊ peˊ, cai sukˊseunˊ Eun reuˊ.”§
12 Iˊsayaˊ eun ku lahˊ,
“Res eun Yesaeˊ naˊ a kaw pucti lih,
Eun kaw pucti lih punta kaw Eun uˊpeung peue ceu gawmˊeucˊ naˊ,
peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce kaw kueˊ hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ hk'aˊnaee Heun.”*
13 Punta kaw peˊ htonnuk ri hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ ri tiˊca ka Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ, kah Peucawoˊ Cawoˊ keutuiˊ hpumˊ peˊ Eun naˊ Eun yeuh peˊ htonnuk ri hk'aˊ renˊkawn naˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ kopti hanˊ peˊ maeeˊ Heun naˊ reuˊ.
Pawˊlu sangsawnˊ eun leukahˊ munˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce
14 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, yumˊ uiˊ htonnuk peˊ ri kuˊ chakˊ naˊ, htonnuk peˊ ri cuˊyi naˊ maeeˊ cang sangsawnˊ peˊ puri pun naˊ. 15 Hatˊhanˊ uiˊ ri temˊ lawng kuˊ ti ri ceu ri peˊ naˊ seunˊ punta kaw uiˊ deunˊ sati peˊ ri lawng ceu nang aenˊ ce baee naˊ a meuh kopti munˊ tuilˊ Eun Peucawoˊ ri uiˊ naˊ. 16 Eun kah uiˊ meuh mhaiˊ Eun Yesuˊ Hkrit, kah uiˊ heulˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. Eun kah uiˊ yeuh kanˊ ce peue jhawpˊ rit, a meuh heulˊ paoˊ leukahˊ munˊ renˊkawn Eun Peucawoˊ naˊ ri punta peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ kaw ce keutˊ ri meuh kuˊ tan kuˊ Peucawoˊ rap Eun ri ti pun naˊ, a meuh kuˊ pun ri saicˊ ri seungaˊ chakˊ ri Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ.
17 Kop awnˊ na hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun, uiˊ cang mhawngˊ ri hk'oˊcuin ri kuˊ yeuh uiˊ mhaiˊ pun Peucawoˊ Eun naˊ. 18 Daecti a lawn unˊ meuh yawo kuˊ Yesuˊ Hkrit kah Eun uiˊ yeuh palkoe naˊ koˊ, uiˊ hkuinˊ kaw hatˊ ri mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ kuˊ seubu naˊ saecˊ ti ceu. Eun kah uiˊ va peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce ingˊ yumˊ Peucawoˊ Eun ri kuˊ lahˊ kuˊ yeuh uiˊ 19 ri tiˊca ka hetˊ keuting maeeˊ tiˊca ka kuˊ hk'oˊamˊ ri tiˊca ka Citˊ seungaˊ chakˊ naˊ. Rot ti pun uiˊ ri paoˊ leukahˊ munˊ renˊkawn Eun Hkrit naˊ htonnuk ku duihˊ naˊ hk'awpˊ tangˊ neum veng Yeruˊsalaem naˊ rot ti veng Iˊliˊriˊhkumˊ naˊ. 20 Neumneum ka naˊ koˊ, tangˊ uiˊ hpumˊ ri kaw heulˊ paoˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ vang peue unˊ nang duing mhawngˊ lawng Eun Hkrit naˊ ku duihˊ. Aenˊ meuh a punta kaw uiˊ unˊ pun ri goˊ hk'aˊpang ka kleumˊ vang peue seubu naˊ uinˊ ce naˊ. 21 Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri nang htawm Seungaˊ naˊ,
“Peue unˊ duing kueˊ nang ris lawng Eun naˊ, kaw eun pun ri nyu.
Peue unˊ duing mhawngˊ naˊ, kaw eun leuceng pun a.”
22 Heulˊ paoˊ leukahˊ munˊ renˊkawn naˊ meuh a kuˊ hkoˊka uiˊ laleung naˊ, a yeuh uiˊ unˊ cang ingˊ ri peˊ.
Pawˊlu rangraen Eun hk'aˊ kaw ri heulˊ kuingˊ Roˊma
23 Daecti maetˊmaenˊ, nang kuingˊ aenˊ ce a hkuinˊ laee kueˊ vang kaw uiˊ kah ri yeuh kanˊ naˊ maeeˊ kopti sumˊ heulˊ uiˊ ri peˊ neum lingˊ neum seungai hawcˊ naˊ, 24 uiˊ raen hk'aˊ kanˊ kaw ri heulˊ ri peˊ yam heulˊ uiˊ nang kuingˊ Sapen naˊ. Uiˊ keutuiˊ hpumˊ kaw ri heulˊ glue ri peˊ yam hpai uiˊ hk'aˊ naˊ. Yam hawcˊ eˊ renˊkawn hk'a nyum hk'a munkvaen ri tiduihˊ ti cu hkaoˊ naˊ, uiˊ ku keutuiˊ hpumˊ peˊ naˊ teumˊkawm uiˊ heulˊ rot tehˊ. 25 Daecti maetˊmaenˊ, uiˊ buih heulˊ nang veng Yeruˊsalaem punta kaw uiˊ teumˊkawm peue Eun Peucawoˊ utˊ tehˊ naˊ ce. 26 Kopti ecˊawngˊ utˊ nang kuingˊ Masidoˊniˊ maeeˊ kuingˊ Ahkaiyaˊ naˊ renˊkawn ro ce paec tan ri tuilˊ a ri peue Eun Peucawoˊ kuˊ hk'oˊtukyak utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ ce. 27 Ce renˊkawn sumˊ yeuh kuˊ yeuhkiˊ naˊ. Neumneum ka naˊ koˊ, kueˊ ce kuˊma ri ecˊawngˊ awnˊ ce yeut. Kopti peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce lawn pun ri pawngˊ ri lec hk'aˊnaee munˊ hk'aˊ civit ce peue ceu Yuˊda naˊ koˊ, ce ku kueˊ kuˊma ri peue ceu Yuˊda naˊ ce. Ce naˊ htukˊ ri gvah munˊ hk'aˊ vahtuˊ ri naˊ ri ecˊawngˊ awnˊ ce. 28 Kop awnˊ na, yam hawcˊ uiˊ kanˊ aenˊ ce naˊ maeeˊ hawcˊ yawng uiˊ ecˊawngˊ aenˊ pun ce paec tan naˊ meulamlam ri naˊ, uiˊ kaw heulˊ nang kuingˊ Sapen, uiˊ naˊ baˊ ri veh glue ri peˊ langˊhk'aˊ ri. 29 Yawng uiˊ yam ingˊ uiˊ ri peˊ naˊ, uiˊ kaw ingˊ maeeˊ munˊ htonnuk Eun Hkrit naˊ.
30 Ecˊawngˊ naˊ peˊ, meuh a kopti Cawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit Eun naˊ maeeˊ hk'aˊ leumeusˊkeus ka Citˊ seungaˊ naˊ uiˊ hk'oˊ peˊ pawngˊ uiˊ maeeˊ kuˊ hkoˊka uiˊ naˊ ri hk'oˊ munˊ pun uiˊ ri Peucawoˊ Eun reuˊ. 31 Hk'oˊ peˊ hk'oˊ munˊ kah uiˊ pun ri rap ri ti hk'aˊ teumˊkawm kah uiˊ saˊpa samˊran hk'aiˊ peue unˊ yumˊ utˊ nang kuingˊ Yuˊda naˊ ce, maeeˊ hk'oˊ peˊ hk'oˊ munˊ kah peue Eun Peucawoˊ utˊ nang veng Yeruˊsalaem naˊ rap ce ri ti hk'aˊ teumˊkawm uiˊ naˊ. 32 Aenˊ meuh a punta kaw uiˊ renˊkawn ingˊ ri peˊ hotˊ alo Eun Peucawoˊ naˊ maeeˊ punta kaw uiˊ hpumˊ samˊran maeeˊ peˊ naˊ. 33 Kah Peucawoˊ hk'aˊ utˊ samˊran cumyenˊ naˊ Eun utˊ maeeˊ peˊ reuˊ. Amin.
* 15:3 15:3 Sukˊseunˊ 69:9 15:9 15:9 2 Samoelaˊ 22:50; Sukˊseunˊ 18:49 15:10 15:10 Sawnˊ leukahˊ munˊ 32:43 § 15:11 15:11 Sukˊseunˊ 117:1 * 15:12 15:12 Iˊsayaˊ 11:10 15:21 15:21 Iˊsayaˊ 52:15