2
Hk'aˊ tawsˊ aˊmu leupaws seumeuˊ Eun Peucawoˊ
Kop awnˊ na, peue tawsˊ aˊmu ri peue naˊ peˊ, peˊ hkuinˊ kaw kueˊ kuˊ htuˊhtingˊ kopti peˊ lawn tawsˊ aˊmu naˊ yeuh saˊnhawˊ ri peue koˊ, tang tawsˊ peˊ a yeuhkoˊ ri ti meun yeut. Kopti peˊ saecˊ naˊ meuh nang tawsˊ aˊmu koˊ, peˊ ku kawnˊ yeuhkoˊ yeut. Eˊ ku tup yawng Peucawoˊ tawsˊ Eun aˊmu naˊ hotˊ kuˊ meuh neumneum naˊ ri peue yeuh kuˊ yeuhkoˊ naˊ ce. Kop awnˊ na, gup meuh peˊ peue yawo peˊ tawsˊ aˊmu naˊ ri peue daecti peˊ kawnˊ buih yeuh ri seunˊ kuˊ yeuh ce naˊ, peˊ hteumˊ ri kaw pon hk'aˊ tawsˊ aˊmu ciyang Eun Peucawoˊ naˊ aw? Aˊkoˊ, kawnˊ unˊ nawpsang peˊ hk'aˊ tukyak, hk'aˊ yeunˊhkam maeeˊ hk'aˊ kuit langˊ htonnuk Eun Peucawoˊ naˊ aw? Hk'aˊ tukyak Eun Peucawoˊ naˊ va ka peˊ kaw tang tawsˊ hpumˊ fuin mapˊ ri naˊ, unˊ yawng peˊ a aw?
Daecti kopti hpumˊ cenˊ unˊ tawsˊ hpumˊ fuin peˊ mapˊ ri naˊ, peˊ buih ro hk'aˊ seungeuengˊ Eun Peucawoˊ naˊ ri tuˊ ri naˊ meun pun seunyi seungeuengˊ Eun Peucawoˊ yam yeuh Eun hk'aˊ tawsˊ aˊmu leupaws seumeuˊ ri naˊ pucti lih naˊ. Peucawoˊ “kaw Eun tuilˊ a kuingˊhpaw hotˊ maeeˊ kuˊ sawngˊsawngˊ yeuh peue naˊ.”* Pun ce peue coˊcaˊ ri yeuh kuˊ chakˊ, hotˊ ri sok munhpungˊ lhungˊ keuting maeeˊ hotˊ ri sok aˊyu cotˊcu naˊ ce koˊ, Peucawoˊ Eun kaw tuilˊ citˊ tip aˊyu tip cotˊcu naˊ ri ce. Daecti peue sok munˊ pun tuˊ ri meun, peue unˊ hotˊ ri yeuh hk'aˊ neumneum naˊ maeeˊ peue hotˊ ri yeuh hk'aˊ rai naˊ kaw ce pun ri rap ri ti hk'aˊ seungeuengˊ naˊ maeeˊ hk'aˊ ciyang Eun Peucawoˊ naˊ. Hk'aˊ tukhka naˊ maeeˊ hk'aˊ kuit teuk naˊ kaw a rot ri peue yeuh kuˊ rai naˊ ce ku peue. Rot ri peue ceu Yuˊda naˊ ce nanggalˊ, hawcˊ koˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce. 10 Daecti hk'aˊ munhpungˊ lhungˊ keuting naˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ kaw a rot ri peue yeuh kuˊ chakˊ naˊ ce ku peue. Rot ri peue ceu Yuˊda naˊ ce nanggalˊ, hawcˊ koˊ ri peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ ce.
11 Kopti Peucawoˊ unˊ keueˊ Eun ri buh peue.
12 Peue unˊ kueˊ leukahˊ ritroe ce yeuh mapˊ gawmˊeucˊ ri naˊ kaw ce pun ri lulaic kopti unˊ toˊ ri ri leukahˊ ritroe naˊ. Peue utˊ hk'aˊruim leukahˊ ritroe ce yeuh mapˊ gawmˊeucˊ ri naˊ, kaw ce pun ri hkamˊ hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ hotˊ leukahˊ ritroe naˊ. 13 Kopti peue leupaws seumeuˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ ce hkuinˊ meuh peue pun ri mhawngˊ leukahˊ ritroe naˊ, daecti peue hotˊ ri yeuh leukahˊ ritroe naˊ ce palkoe Peucawoˊ sawnˊ Eun ce meuh peue leupaws seumeuˊ. 14 Yam peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda kuˊ unˊ kueˊ leukahˊ ritroe naˊ yawng ce ri yeuh kuˊ kueˊ hk'aˊnaee leukahˊ ritroe naˊ, ce saecˊ naˊ unˊ kueˊ leukahˊ ritroe, ce meuh leukahˊ ritroe ri meun. 15 Kopti ritroe ka leukahˊ ritroe naˊ temˊ a ri hk'aˊnaee hpumˊ ce naˊ, ce yeuh a pucti lih. Saecˊ meuh hpumˊ cang yawng ce naˊ a ku hkamˊ saˊhkiˊ ka. Kuˊ cawpˊ unˊ cawpˊ naˊ, kamkuit ce naˊ lahˊ meun ka a ri tuˊ ce naˊ. 16 Ceu nang aenˊ ce kaw a meuh pucti lih hk'aˊnaee seunyi yam Peucawoˊ kaw Eun tawsˊ aˊmu ri kuˊ moˊ ri hk'aˊnaee peue naˊ ri cu Eun Yesuˊ Hkrit Eun hotˊ seunˊ kuˊ lahˊ ri hk'aˊnaee leukahˊ munˊ renˊkawn paoˊ uiˊ naˊ.
Peue Yuˊda naˊ ce maeeˊ leukahˊ ritroe
17 Lahˊ meun mi ri meuh peue Yuˊda. Mi puing leukahˊ ritroe naˊ. Mi mhawngˊ ri hk'oˊcuin lahˊ ri yawng Peucawoˊ Eun. 18 Kopti pun mi ri rin leukahˊ ritroe naˊ, mi yawng alo Eun naˊ maeeˊ yawng kuˊ cawpˊ naˊ. 19 Nhenˊnghosˊ nyawkˊ mi maeeˊ yumˊ mi meuh ri nang teukˊ va peue ngaiˊ lecˊ naˊ ce maeeˊ mi meuh nang tilˊ kuˊ cengˊ naˊ ri peue utˊ hk'aˊnaee hk'aˊ duimˊlawng naˊ ce. 20 Kopti kueˊ mi cuˊyi maeeˊ mi yawng hk'aˊ neumneum gawmˊeucˊ ka hk'aˊnaee leukahˊ ritroe naˊ, mi hteumˊ ri meuh nang sangsawnˊ peue ngaˊoˊ naˊ ce maeeˊ nang sangsawnˊ konˊ nyom naˊ ce. 21 Kop awnˊ na, cawoˊ sangsawnˊ peue naˊ mi, unˊ sangsawnˊ mi tuˊ ri naˊ meun aw? Mi sangsawnˊ leukahˊ munˊ unˊ kah peue rabawkˊ, mi kawnˊ rabawkˊ aw? 22 Cawoˊ lahˊ pawlaee lenˊcu naˊ mi, kawnˊ lenˊcu mi aw? Peue jeuk ruphtu naˊ mi, conˊ mi nya hk'oˊ munˊ keuting naˊ aw? 23 Peue puing leukahˊ ritroe naˊ mi hpumˊ keuting maeeˊ ka naˊ mi, kawnˊ yeuh mi munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ lu ri kleucˊ mi leukahˊ ritroe naˊ aw? 24 Seunˊ temˊ a ri hk'aˊnaee htawm Seungaˊ naˊ, “Muis Eun Peucawoˊ naˊ pun a ri hkamˊ hk'aˊ unˊ nawpsang naˊ hk'aˊnaee muk ce peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ meuh a kopti peˊ ri.”
25 Mi lawn roksaˊ leukahˊ ritroe naˊ koˊ, hk'aˊ tonˊ duingˊ hakˊ naˊ kueˊ a ngos yeut. Daecti mi lawn kleucˊ leukahˊ ritroe naˊ koˊ, seunˊ mi nang unˊ nang pun ri lec hk'aˊnaee vang tonˊ duingˊ hakˊ naˊ koˊ. 26 Peue unˊ pun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce lawn hotˊ ri yeuh kuˊ lahˊ ka leukahˊ ritroe naˊ koˊ, Peucawoˊ sawnˊ Eun ce seunˊ pun ce ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ koˊ, unˊ meuh ka aw? 27 Peue ce saecˊ naˊ unˊ pun ri tonˊ duingˊ hakˊ hk'aˊ nhamˊ keune ri naˊ daecti ce leuceng ri ti leukahˊ ritroe naˊ koˊ, kawnˊ kaw ce tangˊ mapˊ ri peue kueˊ leukahˊ ritroe temˊ ri uinˊ ri, pun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ daecti yeuh kleucˊ ri leukahˊ ritroe naˊ peˊ.
28 Taengtaeng peue Yuˊda naˊ hpaw ce caˊ meuh peue Yuˊda hk'aˊnok ri koe. Saecˊ meuh tonˊ duingˊ hakˊ naˊ, a ku hkuinˊ meuh tonˊ duingˊ hakˊ hk'aˊnok ri maeeˊ hk'aˊ nhamˊ keune ri naˊ koe. 29 Daecti taengtaeng peue Yuˊda naˊ, ce kaw kah ri meuh peue Yuˊda hk'aˊnaee ri. Taengtaeng tonˊ duingˊ hakˊ naˊ a meuh tonˊ duingˊ hakˊ hk'aˊnaee hpumˊ ri ri citˊ seungaˊ naˊ, a hkuinˊ meuh tonˊ duingˊ hakˊ ri ritroe temˊ ri meuh tuˊ htawm naˊ. Peue yeuh keutitˊ naˊ pun ce hk'aˊ sukˊseunˊ naˊ a hkuinˊ ingˊ neum peue, daecti a ingˊ neum Peucawoˊ Eun.
* 2:6 2:6 Sukˊseunˊ 62:12; Leukahˊ ruiˊ 24:12 2:24 2:24 Iˊsayaˊ 52:5; Yesahkelaˊ 36:22