3
Hk'aˊ kati keutawnˊ Eun Peucawoˊ
Kop awnˊ na, meuh peue ceu Yuˊda naˊ a ciˊ kueˊ munˊ lheuˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ yeuh saˊnhawˊ? Aˊkoˊ, tonˊ duingˊ hakˊ naˊ a ciˊ kueˊ munˊ yeuh saˊnhawˊ? Ku hk'aˊ ku ceu naˊ kueˊ a munˊ heunˊ yeut. Munˊ nanggalˊ keuhti naˊ a meuh pun ce ri roksaˊ leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ.
Peue ngonˊ ce lawn unˊ kati keutawnˊ koˊ, ce ciˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ? Kopti unˊ kati keutawnˊ ce naˊ, a yeuh kati Eun Peucawoˊ naˊ lu aw? A hkuinˊ meuh, peue saecˊ meuh nang chiˊlai ku peue ri, daecti Peucawoˊ kati keutawnˊ Eun neumneum. Seunˊ temˊ a ri uinˊ ri nang htawm Seungaˊ naˊ,
“Leukahˊ Mi naˊ cawpˊ ka naˊ puc a ri lih hk'aˊnaee vang leukahˊ Mi naˊ,
leukahˊ tawsˊ aˊmu Mi naˊ pe ka.”*
Daecti hk'aˊ unˊ leupaws seumeuˊ eˊ naˊ a lawn yeuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ Eun Peucawoˊ naˊ gawm pucti lih koˊ, a ciˊ kaw lahˊ ri yeuh saˊnhawˊ? Peucawoˊ yeuh Eun hk'aˊ seungeuengˊ ri naˊ lih rot hk'aˊpang eˊ naˊ, kaw eˊ lahˊ Eun meuh maeeˊ hk'aˊmawnˊ hk'aˊmaenˊ aw? (Aenˊ a, lahˊ uiˊ a hotˊ seunˊ hk'aˊ peue naˊ htuˊhtingˊ ce puri naˊ koˊ.) A hkuinˊ yeuh keutitˊ. Kopti a lawn yeuh keutitˊ koˊ, Peucawoˊ Eun ciˊ kaw cang tawsˊ aˊmu ri bhenˊ keuteˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ? Peue ngonˊ naˊ peue cang htuˊhtingˊ lahˊ, “Hk'aˊ kati unˊ keutawnˊ uiˊ naˊ a lawn yeuh hk'aˊ kati keutawnˊ Eun Peucawoˊ naˊ gawm pucti lih koˊ, kopti yeuh a munhpungˊ Eun naˊ hukˊhawnˊ naˊ, a ciˊ meuh kop keunhawˊ uiˊ vaeeˊ kawnˊ pun ri hkamˊ hk'aˊ tawsˊ aˊmu lahˊ uiˊ meuh peue mapˊ naˊ? A ciˊ meuh kop keunhawˊ ce vaeeˊ unˊ lahˊ, ‘Punta kuˊ chakˊ naˊ kaw a keutˊ kueˊ naˊ, pawh eˊ yeuh kuˊ rai naˊ pawh.’ Ngonˊ peue saesawmˊ lahˊ uiˊ lahˊ a yeuh keutitˊ.” Peue lahˊ a yeuh keutitˊ naˊ kuingˊ ce ri pun hk'aˊ ciyang naˊ.
Unˊ kueˊ a peue leupaws seumeuˊ saecˊ ti peue
Kop awnˊ na, eˊ ciˊ kaw lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? Peue Yuˊda naˊ eˊ, chakˊ eˊ hk'aiˊ peue seubu naˊ ce aw? Unˊ meuh. Tawn seuji eˊ peˊ nyu a hawcˊ, gawmˊ peue Yuˊda maeeˊ peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ utˊ peue hk'aˊruim tiˊca ka mapˊ naˊ seunˊ puri gawmˊeucˊ yeut. 10 Seunˊ temˊ a ri uinˊ ri nang htawm Seungaˊ naˊ,
“A hkuinˊ kueˊ peue leupaws seumeuˊ saecˊ ti peue, unˊ kueˊ a saecˊ ti peue.
11 A hkuinˊ kueˊ peue leuceng pun saecˊ ti peue.
A hkuinˊ kueˊ peue hotˊ ri sok Peucawoˊ Eun saecˊ ti peue.
12 Peue eungˊ kuiˊ ri ri Peucawoˊ Eun gawmˊeucˊ.
Ce keutˊ ri meuh peue unˊ kueˊ ngos.
A hkuinˊ kueˊ nang yeuh kuˊ chakˊ saecˊ ti peue,
ti peue yawo a hkuinˊ kueˊ.”
13 “Hk'ungˊ ce naˊ a meuh keutuiˊ leumuic tuhˊ ri naˊ.
Dakˊ ce naˊ a cang chiˊlai.”
“Pit ka seueuengˊ saˊhaoˊ naˊ a pom ri ri hoengˊ ce naˊ.”§
14 “Moeng ce naˊ a nuknhenˊ ri leukahˊ jhaˊ naˊ maeeˊ leukahˊ seueumˊ seuueˊ naˊ.”*
15 “Cung ce naˊ a hpaiˊ vaee ri yeuh peue yeum.
16 Ce yeuh hk'aˊ lulaic naˊ maeeˊ hk'aˊ kuit nyhapˊ kuit yak naˊ hotˊ hk'aˊ heulˊ ri naˊ ce.
17 Hk'aˊ ka hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ ce hkuinˊ yawng a.”
18 “Ce hkuinˊ kueˊ hk'aˊ lhatˊtil ri Peucawoˊ Eun naˊ hk'aˊnaee kamkuit ri.”
19 Yawng eˊ ritroe lahˊ ri hk'aˊnaee leukahˊ ritroe naˊ lahˊ a ri ri peue utˊ hk'aˊruim leukahˊ ritroe naˊ ce. Aenˊ a meuh punta kaw a dop moeng ce peue gawmˊeucˊ naˊ yeuh ce unˊ laee kueˊ kuˊ kaw htuˊhtingˊ naˊ maeeˊ punta kaw a yeuh peue bhenˊ keuteˊ gawmˊeucˊ naˊ peue pun ri utˊ hk'aˊruim ka hk'aˊ tawsˊ aˊmu Eun Peucawoˊ naˊ. 20 Kopti meuh a hotˊ ri yeuh leukahˊ ritroe naˊ, aˊnhawˊ hkuinˊ pun ri meuh peue leupaws seumeuˊ nanggalˊ Eun Peucawoˊ saecˊ ti peue. Kopti leukahˊ ritroe naˊ gup meuh a kuˊ tuhˊ eˊ yawng kueˊ eˊ mapˊ naˊ yeuhkoˊ.
Leupaws seumeuˊ ri hk'aˊ yumˊ
21 Daecti maetˊmaenˊ, pun eˊ ri nyu a hawcˊ hk'aˊ leupaws seumeuˊ lih neum Peucawoˊ Eun naˊ utˊ a hk'aˊpang ka leukahˊ ritroe naˊ. A meuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ kuˊ htawm leukahˊ ritroe naˊ maeeˊ htawm ce peue suip leukahˊ Eun Peucawoˊ naˊ hkamˊ a saˊhkiˊ ka naˊ. 22 Hk'aˊ leupaws seumeuˊ lih neum Peucawoˊ Eun aenˊ cu a hk'aˊ yumˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Hkrit Eun naˊ a lih rot ri peue yumˊ naˊ ce gawmˊeucˊ. Peue gawmˊeucˊ naˊ peue hkuinˊ chat puri, 23 kopti yeuh peue mapˊ naˊ ku peue, peue hk'uicˊ hk'aiˊ munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ. 24 Kopti meuh a munˊ Eun Peucawoˊ naˊ, Eun sawnˊ eˊ meuh peue leupaws seumeuˊ ri hk'aˊ htut lawtpon lih neum Yesuˊ Hkrit Eun naˊ hk'aˊnaee vang unˊ ti Eun ngos ka. 25 Peucawoˊ yeuh Eun Yesuˊ Eun meuh kuˊ tan saicˊ ri tec mapˊ ri peue kueˊ hk'aˊ yumˊ hk'aˊnaee nhamˊ Eun Yesuˊ naˊ ce. Peucawoˊ yeuh Eun kuˊ yeuhkiˊ naˊ meuh a punta kaw Eun yeuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ ri naˊ pucti lih. Kopti meuh a hk'aˊ hpumˊ yeunˊhkam Eun naˊ, Eun hkuinˊ ciyang mapˊ yeuh peue nanggalˊ naˊ. 26 Yeuh Eun kuˊ yeuhkiˊ naˊ meuh a punta kaw Eun yeuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ cu maetˊmaenˊ Eun naˊ pucti lih naˊ. Aenˊ a meuh tuhˊ Eun meuh ri Cawoˊ leupaws seumeuˊ naˊ maeeˊ Eun ku kah peue kueˊ hk'aˊ yumˊ hk'aˊnaee Yesuˊ Eun naˊ ce meuh peue leupaws seumeuˊ yeut naˊ.
27 Kop awnˊ na, eˊ ciˊ kueˊ keunhawˊ eˊ mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ ka? A hkuinˊ kueˊ. Eˊ mhawngˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ keunhawˊ? Mhawngˊ eˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ roksaˊ eˊ leukahˊ ritroe naˊ aw? A hkuinˊ meuh, daecti mhawngˊ eˊ ri hk'oˊcuin maeeˊ hk'aˊ yumˊ naˊ. 28 Kopti pun eˊ ri nyu peue naˊ leupaws seumeuˊ peue kopti meuh a hk'aˊ yumˊ naˊ, a hkuinˊ meuh kopti hotˊ ri yeuh leukahˊ ritroe naˊ. 29 Peucawoˊ meuh Eun Peucawoˊ ce peue Yuˊda naˊ palkoe aw? Eun ku meuh Peucawoˊ ce peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ yeut, unˊ meuh ka aw? Meuh ka yeut, Eun ku meuh Peucawoˊ ce peue unˊ meuh peue ceu Yuˊda naˊ yeut. 30 Kopti kueˊ a Peucawoˊ ti peue koe yawo naˊ, Eun sawnˊ peue pun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce meuh peue leupaws seumeuˊ ri hk'aˊ yumˊ naˊ. Eun ku sawnˊ peue unˊ pun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce meuh peue leupaws seumeuˊ ri hk'aˊ yumˊ ti ceu awnˊ a yeut. 31 A lawn yeuh keutitˊ koˊ, yeuh eˊ leukahˊ ritroe naˊ hk'oˊhk'awngˊ ri hk'aˊ yumˊ aenˊ a aw? A hkuinˊ meuh, daecti gawm yuk eˊ leukahˊ ritroe naˊ.
* 3:4 3:4 Sukˊseunˊ 51:4 3:12 3:12 Sukˊseunˊ 14:1-3; 53:1-3; Tuilˊ cuˊyi 7:20 3:13 3:13 Sukˊseunˊ 5:9 § 3:13 3:13 Sukˊseunˊ 140:3 * 3:14 3:14 Sukˊseunˊ 10:7 3:17 3:17 Iˊsayaˊ 59:7, 8 3:18 3:18 Sukˊseunˊ 36:1