4
Abraham leupaws seumeuˊ eun ri hk'aˊ yumˊ naˊ
Yeuh keutitˊ koˊ, eˊ ciˊ kaw lahˊ lawng eun Abraham aˊtaˊ keuting eˊ naˊ yeuh saˊnhawˊ? Neumneum ka na koˊ, Abraham eun lawn naˊ leupaws seumeuˊ ri kuˊ yeuh eun naˊ koˊ, eun kaw lheuˊ ri kuˊ mhawngˊ ri hk'oˊcuin. Daecti nanggalˊ Eun Peucawoˊ naˊ a hkuinˊ yeuh keutitˊ. Nang htawm Seungaˊ naˊ a ciˊ lahˊ a yeuh saˊnhawˊ? A lahˊ, “Abraham yumˊ eun Peucawoˊ Eun. Kopti meuh a hk'aˊ yumˊ eun naˊ, Peucawoˊ Eun sawnˊ eun meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ.”*
Ngos reng pun eun peue yeuh kanˊ naˊ a hkuinˊ sawnˊ ri meuh lapsawngˊ, daecti meuh a ngos reng yeuh eun kanˊ naˊ. Daecti peue ti ri peue eun yumˊ Peucawoˊ Cawoˊ yeuh peue rai naˊ ce keutˊ ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ Eun. Peue awnˊ eun saecˊ naˊ unˊ yeuh keunhawˊ daecti kopti meuh a hk'aˊ yumˊ eun naˊ, Peucawoˊ Eun sawnˊ eun meuh peue leupaws seumeuˊ. Davitˊ eun ku lahˊ a seunˊ awnˊ a yam lahˊ eun lawng hk'aˊ hpumˊ samˊran ce peue kuˊ Peucawoˊ sawnˊ Eun ce meuh peue leupaws seumeuˊ ri hk'aˊnaee vang unˊ yeuh ce keunhawˊ naˊ. Eun lahˊ,
“Peue pun hk'aˊ ploeˊ mapˊ ri kuˊ kleucˊ yeuh ce naˊ
maeeˊ peue pun hk'aˊ ti ri tec mapˊ ri naˊ,
kaw ce pun munˊ.
Peue kuˊ Peucawoˊ unˊ laee sawnˊ Eun mapˊ ce naˊ,
kaw ce pun munˊ.”
Peue pun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce palkoe pun ce munˊ aenˊ a aw? Aˊkoˊ, saecˊ meuh peue unˊ pun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ, kaw ce pun munˊ aenˊ a yeut aw? Lahˊ uiˊ a heulˊ hawcˊ, Peucawoˊ sawnˊ Eun hk'aˊ yumˊ eun Abraham naˊ meuh hk'aˊ leupaws seumeuˊ eun naˊ. 10 Aenˊ a ciˊ meuh yamnhawˊ? Meuh a nanggalˊ ka yam unˊ nang pun eun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ aw, aˊkoˊ meuh a hawcˊ ka yam pun eun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ aw? A hkuinˊ meuh hawcˊ ka yam pun eun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ, daecti meuh a nanggalˊ ka yam unˊ nang pun eun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ hawcˊ. 11 Tonˊ eun duingˊ hakˊ ri naˊ meuh a hetˊ ka taˊraˊ ka hk'aˊ leupaws seumeuˊ pun eun ingˊ kopti kueˊ eun hk'aˊ yumˊ yam unˊ nang pun eun ri tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ. Kop awnˊ na, eun meuh aˊkuiingˊ ce peue yumˊ hawcˊ daecti ce unˊ nang tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce punta Peucawoˊ Eun ku kaw sawnˊ ce meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ yeut. 12 Eun ku meuh kuiingˊ ce peue tonˊ duingˊ hakˊ ri naˊ ce yeut. Peue aenˊ ce hkuinˊ tonˊ duingˊ hakˊ ri palkoe, daecti ce aˊyu imˊ hotˊ hk'aˊ yumˊ kuˊ Abraham kueˊ eun tangˊ neum nanggalˊ ka yam unˊ nang lec eun hk'aˊnaee hk'aˊ tonˊ duingˊ hakˊ naˊ.
13 Peucawoˊ yeuh Eun kati ri kaw tuilˊ bhenˊ keuteˊ naˊ meuh sinˊ ri Abraham eun maeeˊ ceucat eun naˊ ce a hkuinˊ meuh kopti leuceng eun ri ti leukahˊ ritroe naˊ, daecti a meuh kopti Peucawoˊ sawnˊ Eun eun meuh peue leupaws seumeuˊ ri hk'aˊ yumˊ naˊ. 14 Kopti peue leuceng ri ti leukahˊ ritroe naˊ ce lawn kaw meuh peue pun sinˊ naˊ koˊ, hk'aˊ yumˊ naˊ a hkuinˊ kaw kueˊ ngos keunhawˊ, kati satˊcaˊ Eun Peucawoˊ naˊ a ku naˊ meuh kuˊ hk'oˊhk'awngˊ. 15 Kopti leukahˊ ritroe naˊ ti a hk'aˊ seungeuengˊ Eun Peucawoˊ naˊ lih rot. Tawngnhawˊ naˊ a lawn unˊ kueˊ leukahˊ ritroe koˊ, mawnˊ naˊ a ku hkuinˊ kueˊ yeuh kuˊ kleucˊ ri ritroe naˊ yeut.
16 Kop awnˊ na, punta kati satˊcaˊ Eun Peucawoˊ naˊ kaw a meuh hotˊ munˊ naˊ heulˊ maeeˊ punta ceucat eun Abraham naˊ ce ku peue kaw ce pun ri rap ri ti kati satˊcaˊ Eun Peucawoˊ naˊ neumneum naˊ, kati satˊcaˊ Eun Peucawoˊ naˊ a ingˊ neum hk'aˊ yumˊ naˊ. A hkuinˊ meuh peue leuceng ri ti leukahˊ ritroe naˊ ce palkoe, daecti a ku meuh peue kueˊ hk'aˊ yumˊ seunˊ Abraham eun naˊ ce yeut. Abraham eun meuh kuiingˊ eˊ gawmˊeucˊ. 17 Hotˊ seunˊ kuˊ temˊ a ri nang htawm Seungaˊ naˊ, “Kah Uiˊ mi meuh kuiingˊ ce peue ceu gawmˊeucˊ naˊ.” Abraham eun meuh kuiingˊ eˊ nanggalˊ toˊnhaˊ Eun Peucawoˊ Cawoˊ Abraham yumˊ eun Eun naˊ. Eun meuh Peucawoˊ Cawoˊ tuilˊ civit imˊ ri peue yeum naˊ ce maeeˊ Cawoˊ cang yeuh kuˊ unˊ kueˊ a kueˊ naˊ Eun.
18 A saecˊ unˊ laee kueˊ vang keutuiˊ hpumˊ saecˊ yawo peunaeˊ, Abraham eun ku kawnˊ meung yumˊ ri kopti kueˊ eun vang keutuiˊ hpumˊ naˊ. Eun pun ri meuh kuiingˊ ce peue ceu heunˊ ceu naˊ seunˊ Peucawoˊ lahˊ Eun a ri heun hawcˊ naˊ, “Ceucat mi naˊ kaw ce heunˊ nyawkˊ.”§ 19 Yam pun eun ri hk'eupˊ lawng kuˊ meuh neumneum ka lawng ka tuˊ eun naˊ seunˊ a pun a ri yeum hawcˊ koˊ kopti aˊyu eun naˊ rot a hk'ao ri tipakˊ neum naˊ, maeeˊ yam pun eun ri hk'eupˊ lawng kuˊ meuh neumneum Saraˊ ka meuh peue tanˊ ka unˊ cang kueˊ konˊ naˊ, hk'aˊ yumˊ eun naˊ a hkuinˊ yawmˊ lih. 20 Eun hkuinˊ keuyuihˊ fuiiˊfaiˊ kangkae ri kati Eun Peucawoˊ naˊ, daecti eun gawm kawlˊreng keuting hk'aˊnaee hk'aˊ yumˊ naˊ. Eun tuilˊ munhpungˊ ri Peucawoˊ Eun. 21 Eun yumˊ nyawkˊ Peucawoˊ kueˊ Eun tiˊca kaw cang yeuh kati yeuh ri naˊ htonnuk naˊ. 22 A meuh kopti awnˊ a hawcˊ, “Peucawoˊ Eun sawnˊ eun meuh peue leupaws seumeuˊ.” 23 Leukahˊ lahˊ, “Peucawoˊ Eun sawnˊ eun meuh peue leupaws seumeuˊ” aenˊ a koˊ, a hkuinˊ temˊ ri uinˊ ri meuh pun heun palkoe, 24 daecti a ku meuh pun kuˊ Peucawoˊ sawnˊ Eun meuh peue leupaws seumeuˊ kuˊ yumˊ Cawoˊ yeuh Peucawoˊ Yesuˊ eˊ naˊ Eun tang kuhˊ imˊ hk'aiˊ vang yeum ri naˊ eˊ. 25 Yesuˊ pun Eun ri ap ri yeum kopti meuh a mapˊ eˊ naˊ. Hawcˊ koˊ, Eun tang kuhˊ imˊ punta kaw eˊ meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ.
* 4:3 4:3 Yamla 15:6, 22 4:8 4:8 Sukˊseunˊ 32:1, 2 4:17 4:17 Yamla 17:5 § 4:18 4:18 Yamla 15:5