5
Hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ maeeˊ hk'aˊ renˊkawn sukˊseunˊ
Kopti pun eˊ ri sawnˊ ri meuh peue leupaws seumeuˊ ri hk'aˊ yumˊ naˊ hawcˊ naˊ, eˊ kueˊ hk'aˊ kuit nyawkˊ kuit samˊran cumyenˊ naˊ maeeˊ Peucawoˊ Eun ri Yesuˊ Hkrit Eun. Eun va eˊ ingˊ cawng hk'aˊruim rum ka munˊ aenˊ a ri hk'aˊ yumˊ naˊ. Eˊ kueˊ hk'aˊ renˊkawn sukˊseunˊ naˊ hk'aˊnaee hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ kaw pun ri pawngˊ ri maeeˊ munhpungˊ Eun Peucawoˊ naˊ. Lheuˊ awnˊ na, eˊ ku renˊkawn sukˊseunˊ hk'aˊnaee hk'aˊ tukhka ri naˊ yeut, kopti yawng eˊ hk'aˊ tukhka naˊ yeuh a hk'aˊ yeunˊhkam naˊ keutˊ kueˊ. Hk'aˊ yeunˊhkam naˊ a yeuh meuh eˊ peue Peucawoˊ cang loˊ Eun eˊ naˊ pucti lih. Aenˊ a yeuh eˊ kueˊ hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ. Hk'aˊ keutuiˊ hpumˊ naˊ a yeuh hpumˊ eˊ naˊ unˊ cang lu, kopti Peucawoˊ buit Eun hk'aˊ leumeusˊkeus ri naˊ ri eˊ ri Citˊ seungaˊ chakˊ kuˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun a ri eˊ hawcˊ naˊ.
Yam kawlˊreng kloe eˊ naˊ, Hkrit Eun hkamˊ ri yeum pun peue mapˊ hk'aˊnaee yam ka naˊ cawpˊ ka naˊ. Peue hkamˊ ri yeum pun peue leupaws seumeuˊ naˊ unˊ chaeeˊ kueˊ ka, a tup naˊ chakˊ cang kueˊ nang kaw hkamˊ ri yeum pun peue chakˊ nyawkˊ naˊ. Daecti Peucawoˊ tuhˊ Eun eˊ nyu hk'aˊ leumeusˊkeus meun ri naˊ ri cusˊ Eun Hkrit Eun lih yeum pun eˊ yam kawnˊ buih meuh eˊ peue mapˊ naˊ.
Eˊ pun ri meuh peue leupaws seumeuˊ ri nhamˊ Eun Hkrit naˊ hawcˊ, lheuˊ awnˊ na, eˊ kaw pun ri lawtpon hk'aˊ seungeuengˊ Eun Peucawoˊ naˊ ri Hkrit Eun neumneum. 10 Kopti yam buih meuh eˊ ransu Eun Peucawoˊ naˊ, eˊ lawn tang htukˊlung Eun ri hk'aˊ yeum Eun Konˊ aiˊ Eun naˊ koˊ, lheuˊ awnˊ na kopti htukˊlung eˊ Peucawoˊ Eun hawcˊ naˊ, eˊ kaw pun hk'aˊ htut lawtpon naˊ ri hk'aˊ tang kuhˊ imˊ Eun naˊ neumneum. 11 A hkuinˊ kaw nang yeuh keutitˊ koe, daecti eˊ ku renˊkawn sukˊseunˊ hk'aˊnaee Peucawoˊ Eun kopti Cawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit yeuh Eun eˊ htukˊlung Peucawoˊ Eun hawcˊ naˊ.
Hk'aˊ yeum naˊ ingˊ a neum Adam eun, hk'aˊ civit naˊ a ingˊ neum Hkrit Eun
12 Kop awnˊ na, seunˊ meuh a kopti Adam eun ti peue naˊ mapˊ naˊ a ingˊ lec pang bhenˊ keuteˊ naˊ, mapˊ naˊ a ti hk'aˊ yeum naˊ ingˊ. Kopti peue naˊ yeuh peue mapˊ naˊ ku peue ri, hk'aˊ yeum naˊ a ingˊ rot ri peue gawmˊeucˊ. 13 Neumneum ka naˊ koˊ, tangˊ neum yam leukahˊ ritroe naˊ unˊ nang kueˊ ka naˊ, mapˊ naˊ kueˊ a pang bhenˊ keuteˊ naˊ hawcˊ. Daecti yam leukahˊ ritroe naˊ unˊ nang kueˊ ka naˊ, mapˊ naˊ a hkuinˊ nang sawnˊ ri meuh mapˊ. 14 A saecˊ yeuh saˊnhawˊ, tangˊ neum cu eun Adam naˊ rot ti cu eun Moˊse naˊ, hk'aˊ yeum naˊ a uˊpeung hk'aˊpang peue gawmˊeucˊ naˊ peue, peue saecˊ naˊ unˊ yeuh kuˊ kleucˊ ri leukahˊ tuilˊ Eun Peucawoˊ naˊ seunˊ kuˊ Adam yeuh eun naˊ. Adam meuh eun hetˊ Eun Yesuˊ Hkrit Cawoˊ kuˊ kaw ingˊ hotˊ naˊ Eun.
15 Daecti lapsawngˊ chakˊ Peucawoˊ tuilˊ Eun naˊ chat nyawkˊ a mapˊ eun Adam naˊ. Kopti peue heunˊ naˊ ce lawn pun ri yeum kopti kuˊ kleucˊ yeuh eun Adam ti peue yawo naˊ, lheuˊ awnˊ na, munˊ maeeˊ lapsawngˊ Eun Peucawoˊ ri munˊ Eun Yesuˊ Hkrit ti peue yawo naˊ, a ciˊ naˊ pe lhaeeˊ heulˊ ri peue heunˊ naˊ peue aˊneng. 16 Lapsawngˊ Eun Peucawoˊ naˊ chat nyawkˊ a hk'aiˊ pliˊ ka mapˊ eun Adam ti peue naˊ. Hk'aˊ tawsˊ aˊmu naˊ keutˊ kueˊ a hawcˊ ka yam Adam yeuh eun mapˊ ti pok yawo naˊ. A yeuh hk'aˊ ciyang naˊ ingˊ rot. Daecti lapsawngˊ tuilˊ Eun Peucawoˊ naˊ keutˊ kueˊ a hawcˊ ka yam peue naˊ yeuh peue kuˊ kleucˊ heunˊ pok naˊ. A yeuh peue naˊ peue meuh peue leupaws seumeuˊ. 17 Kopti, kop meuh a kuˊ kleucˊ yeuh eun Adam ti peue yawo naˊ peue pun ri yeum ku peue ri seunˊ Adam eun, lheuˊ awnˊ na, peue pun ri rap ri ti munˊ naˊ maeeˊ lapsawngˊ ka hk'aˊ leupaws seumeuˊ Eun Peucawoˊ kuˊ mheˊ Eun ri uinˊ a htonnuk veh naˊ, kaw ce pun ri aˊyu imˊ maeeˊ Peucawoˊ Eun kop meuh a peue ti peue yawo naˊ Eun, peue aenˊ a meuh Yesuˊ Hkrit Eun.
18 Kop awnˊ na, kuˊ kleucˊ yeuh eun Adam ti pok yawo naˊ seunˊ yeuh a peue gawmˊeucˊ naˊ peue pun ri hkamˊ hk'aˊ ciyang naˊ koˊ, hk'aˊ leupaws seumeuˊ yeuh Eun Yesuˊ Hkrit ti pok yawo naˊ a ku yeuh peue gawmˊeucˊ naˊ peue pun ri sawnˊ ri meuh peue leupaws seumeuˊ naˊ yeut. Hk'aˊ sawnˊ peue meuh peue leupaws seumeuˊ aenˊ a koˊ, a ti ri ingˊ tuilˊ civit ri peue gawmˊeucˊ aenˊ ce. 19 Seunˊ kopti meuh a peue ti peue yawo naˊ unˊ leuceng eun ri ti naˊ a yeuh peue heunˊ naˊ peue meuh peue mapˊ naˊ, seunˊ awnˊ na, kopti meuh a peue ti peue yawo naˊ leuceng Eun ri ti naˊ a ku yeuh peue heunˊ naˊ peue meuh peue leupaws seumeuˊ yeut.
20 Punta kuˊ kleucˊ naˊ kaw a gawm kueˊ heunˊ naˊ, leukahˊ ritroe naˊ a baee a. Daecti tawngnhawˊ naˊ a lawn gawm kueˊ mapˊ naˊ heunˊ koˊ, munˊ naˊ a ku kaw jaen gawm kueˊ lheuˊ awnˊ na. 21 Seunˊ mapˊ naˊ yeuh a peue yeum naˊ, munˊ naˊ a ku yeuh peue meuh peue leupaws seumeuˊ maeeˊ aˊyu imˊ cotˊcu ri Cawoˊ eˊ Yesuˊ Hkrit Eun.