2
Hen enkaman cha Pablo ad Tesalonica
2 Cor. 4:1-15
Sosnod, innilayu way chakar hen namfanagan hen ummaliyanni ahnah fabréyyu way nanudtuchu an chàyu. Yag chengngaryu agé hen anchi na-ammaan an chàni ad Filipos yag an-aniyat umale ahna way an chànig penàpàgang ya an chàniyat insoinsortuwén. Ngém tàén yachin nekaman, empas-ém Apudyus chillu hen hamhamàni, wat inlurudni chillu way umalehna way i mangintudtuchu an chàyu hen anchi ammayay chamag way narpon hiya tàén anchag chuar hen kommontara. Yag hen nantudtuchuwanniyat maid paat sabsafali ah gagarani te hen anchi katot-owaan yanggay hen pontosni, maid agé chani hamham-én ah manlokop an chàyu. Te ah katot-owaanat anni yanggay cha aryén hen anchi mangemparaylayad an Apudyus. Te imfilang chàni ah matalek wat impiyarna hen anchi ammayay chamag an chàni ah epagngarni. Ya achini agég cha anapén hen mangammayan hen tatagu an chàni, te anni yanggay an cha epapate way mangintudtuchu hen anchi laychén Apudyus way hiya chillu hen cha mangila hen egachay gagtà way wachah hamhamà. Yag innilayu agé way iggayni ammag enar-arkosan hen aleni way mangammay an chàyu ah ma-awisanyu ono ah manlengfanni hen léhép, te maid chillu ganchatni way i mangara ah uray heno way wachan chàyu. Yag inni-ilan Apudyus way tot-owa chachi amin. Yag iggayni agé ammag enanap hen machayawanni an chàyu ya uray heno way tatagu, tàén wacha hen karébfénganni way marispitu koma gapo hen kena-aposelni an Jesu Cristu. Te hen enkamanni, an-anig nan-an-anoh an chàyu way kaman hen anoh hen ihay ina way manahallimun hen a-anàna. Yag gapo ta pararo hen layadni an chàyu, faén yanggay hen anchi ammayay chamag way narpon Apudyus hen chani empagngar, te anni agég inyanggayan hen ataguwanni ah mangngaranyu hen hiyachi. Yachi hen enkaman hen hamhamàni ah layadni an chàyu.
Sosnod, cha-anyu ménat aliw-an hen anchi chani enkamakaman way nan-ammahna hen anchi chani nangintudtuchuwan hen anchi ammayay chamag way narpon Apudyus. Te enag-agaw ya lenafi way cha-ani nan-amma-amma ah iyarani ah heno way masaporni te achini laychén way oma-annig-ani yag napaligatan-ayu way manmà an chàni. 10 Wat innilayu ya inni-ilan agé Apudyus way maid kachumsekan hen enkamkamanni an chàyu way cha omafurot ahna, te anni yanggay ammag inyam-amma way nangamma hen laychén Apudyus wat maid makepafasor an chàni. 11 Yag innilayu agé way kaman hen cha ekaman hen am-ama hen a-anàna hen enkamanni hen ihaiha an chàyu. 12 Yag empas-épas-émni hen hamhamàyu ya chani agé intugutugun an chàyu way masapor iyafifiintaaw ah Apudyus hen antoy natatagguwantaaw ta ammaantaaw paat hen mangemparaylayad an hiya, te hiya hen namele an chitaaw way mèlam hen mantorayana ya hen machayawana.
13 An-ani agég chan yamayaman an Apudyus te hen anchi nangempagngaranni hen anchi alena an chàyu, chengngaryu ya enafurotyu way maid ekatyuwén an penarang hen tataguchi, te tenot-owayu way alen Apudyus paat chi. Yag hen hiyachiy alena agé hen chan anchar an chàyu way cha omafurot. 14 Yag hen anchichay na-ammaan an chàyu way sosnod, ammag nampachong peet hen anchi na-ammaan hen anchichay tatagun Apudyus way cha omafurot an Jesu Cristu hen provinsiyan hen Judea. Te uray agé chàyuwén cha chàyu pap-aligatan hen anchichay kacharaanyu way kaman agé an chicha way penap-aligatan hen anchichay kacharaancha way Judio. 15 Yag hen anchichay Judio, chicha hen nangempapchit an Apo Jesus ya anat agé hen anchichay profetan Apudyus, ya chicha agé hen namaligat an chàni. Wat anchag cha amma-ammaan hen anchi achi paat laychén Apudyus yag chachaat agé agorgoran hen katagutagu, 16 ya ancha agég cha pachapachasén way mangempawa hen mangintudtuchuwanni hen alen Apudyus an chàyu way faén Judio ah kahara-anyu. Wat anchag cha tapyatapyan hen fasorcha inggana ad uwan wat anchag inchahan hen anchi aggaégyat way chusan Apudyus.
Hen manlaychan Pablo way kasen mangila hen anchichay eTesalonica
Apos. 17:15
17 Chàyu way sosnod, nanepod hen anniyat lommayawan ahna wat ammag amchan hen enayuni an chàyu. Manowat te wawà-acha-ayu ah hamhamàni, tàén nan-ahe-ennachawwéytaaw, ngém laychénni paat chillu way mangilan chàyu. 18 Chani ana-anapén hen ekamanni, kaskasen haén way Pablo, te kaman-o iligwatén ammag cha homalla ah Chumunyu. 19 Sosnod, laychénni paat way mangila an chàyu te faén yanggay hen anchichay tapena hen cha mangemparaylayad an chàni te chàyu agé. Te chàyu agé hen manchinlanni way enammaanni tot-owa hen laychén Apudyus, ya gapon ommafurotanyu wat achiani fumiin way mèsango an Apotaaw way Jesus hen mamfangchana, te ichayawni chàyu way chàyu hen kafud-asan hen enammaanni. 20 Wat an-ani tot-owag laylayad way cha manginchayaw an chàyu.