3
Wat gapo ta achiani maka-ara hen enayuni an chàyu, ekatniyén uray ud-ay mehàfa-ani an Silas ad Atenas, yag hennagni ah sonodtaaw way Timoteo ahna te hiya chillu hen ihay cha mèamma an chàni hen chani mangammaan hen laychén Apudyus way mangintudtuchu hen anchi ammayay chamag mepanggép an Jesu Cristu. Wat hen nannaganni an hiya ahna, ta papegsééna hen afurotyu ya ta epas-épas-émna hen hamhamàyu ta maid koma iha an chàyu ah manginyanggayan hen afurotna gapon chayu maligatan. Ngém a-ammuyu way mepachah chillu hen ligat an chitaaw, te uray hen ini-inggawannihna, empacha-anni way maligatantaaw gapon afurottaaw. Yag chayu tot-owa ma-awatanchi ad uwan, te yachi tot-owa hen nekaman an chitaaw amin. Wat hiyachi paat hen nannagà an Timoteo ahna, te pararo hen hamhamào an chàyu gapon napap-aligatanyu, yag laychê paat way ma-ammuwan no heno hen cha mekaman hen afurotyu te chaà émégyat no awni lawa yag wachay enawis Chumunyu an chàyu yag ammag sayang lawa hen naungaranni way nantudtuchu.
Wat angkay ad uwan way namfangad ah Timoteo, pararo hen laylayadni gapon anchi henaphapetna way napegsa chillu hen afurotyu ya umat agé hen chayu man-ahelennaychan. Yag imfagana agé way chakar hen hamhamàyu an chàni ya laychényu paat agé way mangilan chàni way kaman agé hen manlaychanni way mangila an chàyu. Wat hiyachi sosnod, tàén chuar hen cha mepasamak an chàni way ligat ahto, an-anig layyalayyad chillu ya sésém-ém agé hen hamhamàni mepanggép an chàyu te chinumgat tot-owa hen afurotyu. Wat ammag ommammay tot-owa hen hamhamàni ad uwan gapon chayu mempapatiyan hen afurotyu an Apo Jesu Cristu. Ya ammag maid agé mepaniyan hen yamanni an Apudyus gapon chàyu, te no manluwaruaniyén annig malèna hen layadni gapon chàyu. 10 Wat enag-agaw ya lenafi, chani ichawachawat an Apudyus ta no mafalin, meparufus koma hen umaliyannihna way i mangilan chàyu, ta taptapyanni hen heno way chadcha-anyu ma-awatan mepanggép hen afurottaaw an Jesu Cristu.
11 Wat hen chawatni an Amataaw way Apudyus yah Apotaaw way Jesus ta maid koma kapas-ewan hen kasentaaw man-aheil-an. 12 Ya ta mepa-am-améd koma agé hen chayu man-ahelennaychan ya umat agé hen manlaychanyu hen aminay tatagu, ta hen ekamanyu koma way manlayad hen tapenaat kaman hen antoy amchanay manlaychanni an chàyu. 13 Ya chani agé chawatén ta papegséén Amataaw way Apudyus hen hamhamàyu way mangamma hen laychéna paat, te no hiyachi, maid fumasfasoranyu an hiya, ya maid amin kachumsekanyu hen sangwanana hen mamfangchan Apotaaw way Jesus hen mangentàtaenana hen aminay tataguna.