4
Hen ekaman way mangemparaylayad an Apudyus
1 Cor. 6:15-20
Wat hiyachi sosnod, enacharyu an chàni hen ekamantaaw way matagu ah mangemparaylaychantaaw an Apudyus, yag yachi agé hen chayu ekamkaman. Wat ad uwan, chani epangpanga-ase way mangintugun an chàyu hen anchi paat laychén Apo Jesus way anyu yanggay ammag cha tapyatapyan hen annay chayu ekamkaman. Yag a-ammuyu chillu hen anchichay intugunni an chàyu way impiyar Apo Jesus an chàni ah mangimfag-anni an chàyu way hen laychén Apudyus, ta antaaw ammag komaman an hiya way achi fumasfasor. Wat masapor maid manhòhòyong ah faén hen-ahawa. Ya masapor agé wéhchin chàyu way lenaraeyén emamadna koma hen ekamanna way mangahawa ah kachayawan Apudyus ta maid afifiin ah ma-ammaan. Ya achiyug eparufus hen anchi ammag laylaychén hen achar way mangenmanchar an chàyu ah ekamkamanyu, te yachi hen cha ammaan hen anchichay maid afurotna an Apudyus. Wat ilanyu ta maid manlokkowanyu ah ifayu mepanggép hen hiyachiy a-amma. Intugutugunni chillu chachi an chàyu hen anchi ar-argaw, yag imfafaggani agé way chuchusséén Apudyus hen heno way mangamman cha nadchi. Te hen nameleyan Apudyus an chitaawat ta komamantaaw an hiya yag iggayna piliyén chitaaw way mangamma hen laylaychén hen achar. Wat henoa ay way achi mamapannaag hen antochay chani ifaga, faén angkay an yanggay alen hen tatagu hen chana labsengén, te chana angkay agé labsengén hen anchi enalen Apudyus paat way nangchat hen Espirituna an chitaaw.
Ya mepanggép hen chayu manlaychan hen anchichay sosnodtaaw way cha omafurot, achi masapor way wachay itugunni ah ekamanyu te intudtuchun Apudyus an chàyu way masapor man-ahelennayadtaaw. 10 Yag ammay agé te chayu tot-owa epàila hen ustoy layadyu hen amin annachay sosnodtaaw ahna way provinsiyan hen Macedonia. Ngém tàén, anni chillug cha ichawat an chàyu ta anyu yanggay ammag cha tapyatapyan hen hiyachiy layadyu. 11 Ya ilanyu agé ta anyug agawaan yanggay hen katornosan hen antoy ataguwan. Ya achiyu agég cha fiyangan hen fiyang hen ifa way faén ah fiyangyu. Ya komagét-ayu agé ta egad-ayu hen aminay masaporyu te chichachi chillu hen intugutugunni an chàyu. 12 Te no hiyachiyat achi masapor way inta man-ochaw ah masapor ya ririspituwén chitaaw agé hen uray anchichay achi omafurot.
Hen mamfangchan Jesu Cristu hen antoy lota
1 Cor. 15:51-55
13 Sosnod, laychénni way mangempaka-ammu an chàyu mepanggép hen anchichay natéy way ifataaw way omma-abfurot ta achiayun totokar way kaman hen anchichay tapena way maid namnamacha an Apudyus. 14 Te ilanyu ngén, gapo ta afurotontaaw way nan-uchi ah Jesus hen natéyana, wat yachi agé hen chataaw namnaméén way man-uchiyén Apudyus hen anchichay natéy way omma-abfurot an Jesus. Yag epetnod Apudyus chicha an Jesus hen mamfangchana hen antoy lota.
15 Ah Apo Jesus hen nangintudtuchu hen antoy chani ifagan chàyu mepanggép hen mekaman. Te chitaaw way natattagu hen anchi tempon hen mamfangchan Apo Jesu Cristu, maid manlahyantaaw no hen anchichay natéy way i manib-at an hiya, te chicha hen mamangpango. 16 Wat yato hen mekaman. Hen anchi ustoy émhépan Apo Jesus hen antoy lota way marpod uchu wat man-ongaw way mamangon hen natéy, yag man-ongaw agé hen anchi ap-apon hen anghel, yag chaat agé mepa-ale hen anchi kornetan Apudyus. Wat hen hiyachi, fumangoncha hen anchichay nan-atéy way omma-abfurot an Jesu Cristu way chicha hen pés-éy man-uchi. 17 Yag chitaaw way natattagu hen hiyachiy tempo, antaaw ammag matarok way i mìhib-at agé an Apo Jesus hen anchi iggaw hen funat. Wat mì-i-iggawtaaw an hiya ah ing-inggana. 18 Wat hiyaha, chayu haphahaphapeténto ta way sém-éman hen hamhamàyu.