2
Mepanggép hen manluwaruwan ya hen mantudtuchuwan
1 Ped. 3:1-7
Wat hen ihay tugun-o, masapor iluwaruwantaaw amin hen tatagu way antaaw manchawat ah para an chicha ya manyamantaaw an Apudyus gapon chicha, kaskasen hen anchichay chan toray ya umat agé hen aminay wachan fiyangna. Iluwaruwantaaw chicha ta ammay hen ataguwantaaw way maid gug-uru, ta wachay én-énnéntaaw way mangamma hen laychén Apudyus ya hen aminay usto. Te yachi chillu hen anchi ustoy ekaman way mangemparaylayad an Apudyus way nangenharà an chitaaw. Te hen laychén Apudyus, ta omafurotcha koma hen aminay tatagu ya ta ma-awatancha hen tot-owa way mepanggép an hiya. Te an ihà-an chillu hen Apudyus ya an ihà-an agé hen anchi aron hen tatagu ah kefanagancha an Apudyus way hiyah Jesu Cristu way namfalin ah tatagu. Te ah Jesu Cristu, inidchatna hen acharna ah sobfot hen aminay tatagu ta mafalin éméycha an Apudyus. Wat yachi hen kail-an hen layad Apudyus way mahara-an koma hen aminay tatagu, yag na-ammaan tot-owa chachi hen anchi ustoy tempona way hehemmà Apudyus chillu way ka-ammaana. Yag yachi agé hen nanutokanà ah aposel, ta iyà itudtuchu hen anchi chamag mepanggép an Apudyus hen anchichay faén Judio ya ta an-o agég iwarawag hen ekamancha way mangafurot hen anchi katot-owaan. Achiyà ammag chan kétém te tot-owa hen antoy chà ifaga.
Ya hen amin koma way cha ka-am-amongan hen anchichay cha omafurot an Apudyus, laychê koma way hen anchichay lenarae hen manluwaru, larae way nacharos hen hamhamàna an Apudyus way faén napottok ya songel. Ya hen finufae agé, masapor ilancha koma ta usto hen ekamancha way manlumfong ta man-a-annadcha ya innilacha koma hen ekamancha way fumiin. Ya ta achicha agé paat ammag patpatigén hen ammayay fuù ya umat agé hen chacha iyarkos way faletò ya haleppon ya nan-angina way lumfong. 10 Te hen mangimfaga hen kaenammay hen fufae, wat hen anchi ammay way a-ammana te yachi hen manot-owaan way tot-owa hen afurotna an Apudyus. 11 Ya masapor agé igiginnang hen anchichay finufae ta papannaagéncha hen anchichay chan tudtuchu way ancha komag epafafa hen acharcha. 12 Achì eparufus hen fufae way manudtuchu ya manoray hen larae te masapor gumiginnangcha 13 way hen lason, te hen anchi pés-éy enammaan Apudyus wat ah Adam way larae ya anat ah Eva way fufae. 14 Ya faén agé ah Adam hen narokop te ah ahawana way fufae hen narokop yag lenabsengna hen imfagan Apudyus. 15 Ngém tàén, matorongan chillu hen umana-ana no annaat an epapate way mangafurot an Apudyus ya wachay layadna hen ahentaguna ya chana agé ammaan hen laychén Apudyus ya agummuna way fumiin.