3
Hen katatagun hen anchi mangemponò hen ommafurot
Tit. 1:6-9
Tot-owato way ekatchéén no wachay tagu ah manlayad way mangemponponò hen anchichay cha omafurot, wat penelena hen anchi ammag ammay ya napateg way chunu. Ngém hen anchi mangemponponò, masapor maid kachumsekana ya an ihà-an yanggay hen ahawana, ya masapor na-annad ya achina cha afunan hen laylaychén hen achar, ya naham-an, ya masapor manmamangngili hen uray heno way tatagu, ya masapor wacha agé hen kafaelana way mantudtuchu. Achi mafalin hen amfutangén ya hen gumugullu, te masapor hen anchi na-anoh way achi ammag songel, ya achi agé mafalin hen anchi ammag pelak yanggay hen chana gamgaman. Masapor agummuna way mangemponò hen ahimfafaryanna way a-abfuroton hen a-anàna hiya ya rispituwéncha agé hiya. Te no maid innilan hen ihay tagu way mangemponò hen ahimfafaryanna, ay ammoh achi kaskasen hen anchichay ommafurot an Apudyus way cha ma-am-among. Ya masapor hen anchi nannuud hen afurotna way faén hen anchi anat an ommafurot te awni yag annag epasekat hen chana am-ammaan yag ichahanaat hen kachusaana way kaman hen nachusaan Chumunyu. Ya hen anchi mangemponponò agé, masapor way uray hen anchichay cha-an omafurotén iyafiincha hiya ta achi ma-ahoyan ya achi amin marokop an Chumunyu.
Hen katatagun hen anchi tomorong hen anchichay mangemponò
Hen anchichay tomorong hen anchichay mangemponponò, masapor agé maid laweng ah a-ammacha, ta ancha ammag na-annad ya achicha agég chan chinuwwéén hen aryéncha, ya achicha amin lafusun way uminum ya achicha gamgaman hen pelak. Ya masapor agé é-égnanancha hen anchichay katot-owaan way chataaw afuroton way nifaga an chitaaw, ya achicha koma ammag cha ahrangan hen hamhamàcha ah laweng. 10 Yag masapor agé ilailan chicha unna no usto hen chacha ekamkaman ta anchaat karébféngan way tomorong. 11 Ya hen ah-ahaw-ancha agé, masapor na-annadcha way achichan kapkapot, ya masapor matalekcha ya achicha ammag cha afunan hen laylaychén hen achar. 12 Ya hen anchichay tomorong agé, masapor an ihà-an yanggay hen ahawacha ya masapor agummucha agé way mangemponò hen ahimfafaryancha. 13 Wat hen anchichay nènong hen chacha ekamkaman way tomorong, mifilangcha ah nangato ya maid iyag-agarcha way manaphapet mepanggép hen ommafurotancha an Jesu Cristu.
Hen anchi maid mepaniyana way empaka-ammun Apudyus
14 Hen antoy chà manoratan, chà chillu hamham-én way achi mafayagat umaliyà koma way mangila an hea. 15 Ngém mag-ay ta mataktakà, hen antoy ensorat-o hen mangempaka-awat hen ekamantaaw way matagu, chitaaw way netatappe hen ahimfafaryan Apudyus way chitaaw hen iggawan Apudyus way natattagu ah ing-inggana, te chitaaw hen kaman to-od ya fatangan way tumùchuwan hen anchi katot-owaan. 16 Maid mepaniyan hen kaunig ya kapateg hen chataaw afuroton way egad ad uwan yag anat mepaka-ammu, te hen kafud-asan hen afurottaawat ah Jesu Cristu way
Namfalinéna hen acharna ah tatagu ta maila,
yag tenàchégan hen Espiritun Apudyus hen kaenammayna,
ya innilan agé hen anchichay anghel hiya.
Yag nepagngar agé hen mepanggép an hiya hen karotarota,
ya enafurot hen tapen tatagu hiya hen antoy lota,
yag anat ma-ara ad uchu.