16
Ya ikalway pamitan Pablo bilang manuru
Insundu lan Pabloy pamita la papakun sa balayan Derbe angga sa balayan Listra. Baydu sa Listra, dilag gisay liyaki ya tagasunul Jesus ya maglagyun Timoteo. Judioy indu na buy manampalataya ya kan Jesus nuwa ya bapa na, Griego. Ya mani mapatêl tamu baydu sa balayan Listra buy sa balayan Iconio, pagpapêtgan lan mangêd da tawu si Timoteo. Labay Pablo, pakilaku na si Timoteo. Kabay impatuli nay ati amên ayin masabi ya mani Judio laban kana, gawan si kaganawan Judioy manugêl baydu sa lugal abitu, tanda lay Griego ya bapa na. Pamakayari, naku sila sa mani balayan buy pinatandan lay mani manampalatayay sumunul sila sa kautusan na napikasunduwan mani apostul buy mani mamunu sa manampalatayay miaawyun sa Jerusalem. Kabay pinupumas-êy ya panampalatayan mani manampalatayay miaawyun. Buy sa inallu-allu, kapanlulumakên mani manampalataya.
Ya sulêplêp Pablo tungkul sa liyaki ya taga Macedonia
Asê tinulutan Ispiritun Bapan Namalyari silan Pablo ya mangaral silan Sabin Bapan Namalyari baydu sa prubinsyan Asia. Kabay naku sila sa mani lugal sa prubinsyan Frigia buy sa prubinsyan Galacia. Pamakalatêng la sa katganan prubinsyan Misia, labay la dayin maku sila sa prubinsyan Bitinia, nuwa a sila tinulutan Ispiritun Jesus. Kabay dinuman sila tana sa prubinsyan Misia buy naku sa balayan Troas. Sa yabin abitu, impasulêplêp Bapan Namalyari kan Pablo ya gisay liyaki ya taga Macedonia ya nakaidêng buy magmakalunus kana. Sinabi na, “Maglipay ka baydi sa Macedonia ta sawpan mukay.” 10 Pamakayarin nasulêplêp Pabloy abiin, tambêng kay* nagsakay barku papakun sa prubinsyan Macedonia, gawan napilmi kay ya pan-ipalaku kay baydun Bapan Namalyari amên mangaral Mangêd da Balita sa mani tawu baydu.
Nanampalataya si Lydia kan Jesus
11 Baydu sa Troas, nagsakay kay papakun sa islan Samotracia buy kinawasakan, naglipay kay naku sa balayan Neapolis. 12 Ubat sa Neapolis, namita kay papakun sa balayan Filipos ya sabay ya pinakamaragul la balayan sa prubinsyan Macedonia. Ya mani manugêl baydu, malakê kallay taga Roma. Nanugêl kay baydun dakun umnuy allu.
13 Pamakalatêng Allun Pagpaynawa, nag-awas kay sa balayan buy naku sa danin ilug. Indap yan dilag baydun lugal la pagtipunan mani Judio amên manalangin. Nitagun dilag baydun mani babayi ya nangapititipun. Kabay nakiiknu kay buy nakisabi kalla. 14 Gisa sa mani mallêngê kanyan, si Lydia ya taga balayan Tiatira. Gisa yan mangalakal mani makamal la telay kulay muradu buy mangulimên ya kan Bapan Namalyari. Kaban mallêngê ya sa pan-iaral Pablo, imbuklat Panginuun na bêkê na amên tanggapên nay mani pansabin Pablo. 15 Nagpabawtismu ya buy ya mani kaawyun na sa bali la. Pamakayari, sinabi na, “Nu maniwala kaw nan gisa kinan pêtêg ga manampalataya kan Jesus, baydu kawna magdaus sa bali ku.” Gawan sa pamilit na kanyan, naisagyat nakay nagdaus sa bali na.
Silan Pablo buy si Silas sa sukulan
16 Gisay allu, kaban papakun kay sa lugal la pagtipunan amên manalangin, natbêng kay gisay dalagay ipus. Ya dalagan abitu, manuga ya gawan sinêdakan yan nadawak ka ispiritu. Maragul la panakitan mani amung na sa panuga na. 17 Pakilalakwan nakay buy masnêg nan pansabin, “Ya mani tawun ati, lingkud silan Bapan Namalyari ya Katatag-ayan! Pan-iaral la kamuyu nu parasaantu kaw miligtas!” 18 Allu-allu nan pandaygên na abitu angga sa napasuluk ka si Pablo. Kabay pinag-arapan nay babayi buy sinabi na sa nadawak ka ispirituy idi kana, “Sa lagyun Jesu Cristu, pan-iutus katan mag-awas kana!” Buy tambêng nag-awas ya nadawak ka ispiritu.
19 Sên nakitan amung nay ayin silaynan panakitan, dinakêp la si Pablo buy si Silas buy ginuluy sa palengki amên iarap sa mani manungkulan sa balayan. 20 Sinabi la sa mani manungkulan, “Ya mani Judion ati, manggulu sila sa balayan tamu. 21 Pan-iaral lay naugalyan ya labag sa kautusan tamun mani Romano. A tamu malyarin sunulun na mani pan-iaral la.”
22 Nibêbêtêk ka mani tawu sa panduyung kan Pablo buy kan Silas. Impalabus mani manungkulan na yaming la buy impabadug. 23 Sên napakangêd silaynan binadug, impasukul sila buy in-utus la sa magbantay, “Papakabantayan mu sila.” 24 Kabay impasun magbantay ya luwa sa nalalêlalêy sukulan buy impasun na mani bitis la sa pisaêtan luway mangabayat ta kayuy inlubtan.
25 Sên limbanak kan yabi, manalangin silan Pablo buy si Silas buy magkanta silan pangulimên kan Bapan Namalyari. Buy pallêng-ên silan kaatag mani nakasukul baydu. 26 Bêngat tan nallayun malakas. Kabay naêyêg êt ta sukulan. Nibuklat ta kaganawan pasbul sukulan buy nangabubuytuy tanikalan kaganawan nakasukul. 27 Nipaimatay magbantay buy nakitan nay nakabuklat ta kaganawan pasbul. Indap na nu tinumakas say mani nakasukul. Kabay inanus nay kêya na, ta magpakamati yina dayi. 28 Nuwa masnêg sinabin Pabloy, “Agana ka magpakamati! Abiti kay kaganawan!”
29 Nipakwan suluy magbantay buy namaras yan sinumun. Nanduku ya sa arapan lan Pablo buy si Silas un manginagin limu. 30 Pamakayari, sên in-awas sa silan Pablo sa sukulan, pinatang na sila, “Kakay sabêt ta sêpat kun daygên amên miligtas?”
31 Nakitbay sila, “Manampalataya ka sa Panginuun Jesus buy miligtas ka buy mani kaawyun mu sa bali.” 32-34 Amêsên, pikilaku na silan Pablo sa bali na, inuyasan nay nuka la buy pinakan. Buy in-aral lan Pabloy Sabin Bapan Namalyari kana buy sa kaganawan kaawyun na sa bali buy nagpabawtismu sila. Masaya-sayay magbantay buy buun pamilya na, ta nanampalataya silayna kan Bapan Namalyari.
35 Pamakamaranun, ya mani manungkulan sa balayan, namiutus silan mani pulis ya ibus sa silan Pablo. 36 Kabay sinabin magbantay sa sukulan kan Pablo, “Namiutus ya mani manungkulan ya ipabus kawna. Kabay malyari kawnan umawas buy mitan napatêtbêk.”
37 Nuwa sinabin Pablo sa mani pulis, “Inlabag mani manungkulan na kautusan Romano, gawan impabarug lakay sa arapan mani tawu buy impasukul kay ayin pallitis, agyan mani Romano kay. Sên amêsên ni, labay lakay ipabus un ayin magtanda. Asê malyari! Silay naman na manungkulan na maku din mamibus kanyan.”
38 Kabay nag-udung nga mani pulis sa mani manungkulan buy imbalita kallay sinabin Pablo. Sên natandan mani manungkulan ya Romano awêd silan Pablo, nalimu sila. 39 Kabay naku sa sukulan ya mani manungkulan buy nanyawad silan tawad kallan Pablo. Pamakayari, impaawas sila buy pikisabi lay, “Nu malyari dayi, mita kawna sa balayan yan.” 40 Sên nakaawas sa silan Pablo buy si Silas sa sukulan, naku sila sa balin Lydia. Nalatêng la bayduy mapatêl buy pinas-êy lan Pabloy panampalataya la. Pamakayari, namitay na silan Pablo.
* 16:10 16:10 Paubat baydi si Lucas ya kaawyun Pablo. Kabay panggamitin nay “kay,” “yan,” buy “kanyan.”