2
Ya pallumatêng Ispiritun Bapan Namalyari
Sên inlumatêng ya allun pestan mani Judioy pambêgên Pentecostes, nagtipun sa gisay bali ya kaganawan manampalataya kan Jesus. Kaban mititipun sila, mamakun ni, nakalêngê silan sênêg sa buun bali. Ya sênêg ga ati, ubat sa langit ya nanuwad malakas ya angin. Buy dilag silan nakit ya paran apuy ya nanuwad dila ya nag-ugpa sa balang gisa kalla. Natupus Ispiritun Bapan Namalyari ya kaganawan idi baydu buy nakapagsabi silan magmikakanayun na sabi ya a la pun natandan.
Amêsên sa panawun abitu, dilag êt mani Judioy idi sa Jerusalem ya manunul sa Kautusan Bapan Namalyari. Ubat sila sa magmikakanayun na bansa buy asê pariparisuy sabi la. Sên nalêngê lay sênêg, pinaras lan naku sa pagtipunan mani manampalataya. Nakaupapas sila gawan nalêngê lay magsabi ya mani manampalataya sa mani sabin mani mallêngê. Kabay sinabi la, “Aw indi, alwa nayin taga prubinsyan Galilea ya mani tawun ati sila? Uysiyan makapagsabi sila yan sabi tamu ta? Dilag baydi kantamun taga Partia, taga Media, taga Elam, taga Mesopotamia, taga Judea, taga Capadocia, taga Ponto buy taga Asia. 10 Ya kaatag kantamu taga Frigia, taga Pamfilia, buy taga Egipto. Buy dilag êt ubat sa mani lugal ya sakup Libya ya narani sa Cirene. Dilag êt taga balayan Roma, 11 ya mani Judio buy alwan Judio ya napasunul êt sa mani paniwalan mani Judio. Buy ya kaatag, taga Creta buy taga Arabia. Nuwa ya abiin sila, mani taga Galilea. Uysiyan mangalêngê tamu sila yan magsabi sa sabi tamu ta tungkul sa mamakaupapas ya dinyag Bapan Namalyari?”
12 Nakaupapas sila buy a la makwan maisip pa nalyari. Kabay nipapatang sila, “Sabêt ta labay sabin ati?” 13 Nuwa ya kaatag, inuyam lay mani manampalataya. Sinabi la, “Kay malasing ya mani tawun abiin!”
Ya pangaral Pedro
14 Kabay nidêng si Pedro kaawyun na mapu buy gisay apostul buy masnêg nan sinabi, “Sikaw wa mapatêl kun mani Judio buy sikaw wa kaatag manugêl sa Jerusalem, pakalêngê kaw, ta itutu ku nu sabêt ta labay sabin ati ya mangapalyari amêsên. 15 Indap yu nu kay malasing kay. A kay malasing, ta tanda tamuy ayin maglasing un alas nuwebin maranun. 16 Ya mangapalyari amêsên kanyan, sabay ya katuparan sinabin propeta Joel sabitun nuna,
17 ‘Ati ya pansabin Bapan Namalyari, “Ya daygên ku sa tawlin allu bayu sa katganan babun luta,
iutus kuy Ispiritu ku sa kaganawan layin tawu.
Ya mani anak yuy lawyaki buy babayi,
mamipatandan mani sabi ku.
Ya mani bayuntawu yuy
makakit sulêplêp pa ipasulêplêp ku kalla.
Ya mani mangatwa yuy lawyaki,
makataynêp silan taynêp pa ipataynêp ku kalla.
18 Sa allun abitu, iutus kuy Ispiritu ku sa mani lawyaki buy sa mani babayi ya lingkud ku,
buy ipatanda lay mani sabi ku.
19 Mamipakit takun mani mamakaupapas sa langit buy mani tanda' sa luta
sa kapamilatan daya, apuy, buy makudpay asuk.
20 Dumiglêm ma allu,
buy umudit ta buwan kaparisun daya.
Malyari ya abiin bayu lumatêng nga alluy ayin kaparisu buy mamakaupapas ya sabay ya allun pallumatêng Panginuun.
21 Buy nu sisabêt man na mamêg sa Panginuun,
miligtas ya.” ’ ”*
22 Insundun Pedroy pagsabi na, “Kabay sikaw wa kaparisu kun Israelita, pakalêng-ên yuy ati! Si Jesus ya taga Nazaret, in-utus yan Bapan Namalyari kantamu. Buy pinagpapêtgan Bapan Namalyari ya abiin sa kapamilatan mani imala, mamakaupapas, buy tanda' ya dinyag Jesus. Tanda yuy kaganawan abiin tagawan nalyari baydi kamuyu. 23 Sabitun nuna pun, tanday nan Bapan Namalyari ya igawang kamuyu si Jesus ta taganan parabaysên na palanu na. Impapati yuya sa mani makasalanan na tawu ya nipaku kana sa kurus. 24 Nuwa pinabyay yan Bapan Namalyari buy inligtas sa kapangyarian kamatyan, gawan asê malyarin manugêl nati si Jesus. 25 Ati ya impasabin Bapan Namalyari kan Arin David tungkul kan Jesus,
‘Nakit kuy Bapan Namalyari ya pawan idi sa arapan ku.
Gawan pawa kuyan kaawyun,
asê magmikakunuy nakêm ku.
26 Kabay masayay bêkê ku buy a ku mabênbênan na bêbêy kun mangulimên kan Bapan Namalyari.
Agyan mati yaku, dilag gaku pun kapilmiyan na mabyay yakun manguman.
27 Gawan a mu paulayan na kaladwa ku baydu sa lugal la nangamamati.
Buy a mu êt paulayan bumatay bangkay Banal la Lingkud mu.
28 Impatanda mu kangkuy mabyay yaku.
Buy gawan pawa katan pagkaawyun, sadyay tula ku.’ ”
29 Sinabi pun êt Pedro, “Sikaw wa mani kaparisu kun Judio, sabitun sinabin Arin David da abiin, malinaw wa alwan sarili nay pantukuyun na. Tanda tamuy nati si Arin David buy angga amêsên, tanda tamu nu saantu yan nakalbêng. 30 Si David, gisa ya sa mani propeta. Buy tanda nay impangakun Bapan Namalyari kana ya gisa sa mani layi nay mamisundu sa pag-ari na. 31 Sabitun nuna, tanday nan Arin David da pabyayên Bapan Namalyari si Cristu ya impangaku na. Kabay insabin David da tungkul kana, ‘A naya pinaulayan sa lugal la nangamamati. Buy a na pinaulayan binumatay bangkay na.’ 32 Si pantukuyun na sabay si Jesus ya pinabyay Bapan Namalyari. Buy magpapêtêg kay kaganawan sa pangabyay nan manguman. 33 Sabay siyay intag-ay Bapan Namalyari sa langit buy impaiknu sa wanan na. Buy natanggap nay impangakuy Ispiritu ya sabay êt ta indin na kanyan buy abiin na mangakitan yu buy mangalêngê yu amêsên. 34 Ta alwan si Arin David da gintan sa langit, nun a si Jesus ya Panginuun na. Kabay sinabin David,
‘Sinabin Bapan Namalyari sa Panginuun ku,
“Miknu ka sa wanan ku,
35 angga sa mapasuku ku kamuy mani kapati mu.” ’ ”
36 Insundun Pedroy pagsabi na, “Kabay sikaw wa kaganawan kaparisu kun mani Israelita, sêpat yun matandan ya si Jesus ya impapaku yu sa kurus, sabay siyay dinyag Bapan Namalyarin Panginuun buy sabay siyay Cristuy impangaku na!”
37 Sên nalêngên mani tawuy abitu, nabêgbêg ga nakêm la. Kabay namatang sila kan Pedro buy sa kaawyun nan mani apostul, sinabi la, “Mapatêl kuway, sabêt kayêk ka sêpat yan daygên?”
38 Nakitbay si Pedro kalla, “Ya balang gisa kamuyu, magsisi buy itgên yuy panyag yun kasalanan. Buy magpabawtismu kaw sa lagyun Jesu Cristu amên mapatawad da mani kasalanan yu buy matanggap yuy pan-idin Bapan Namalyari ya ayin kaatag nun a ya Ispiritu na. 39 Tagawan na Ispiritun Bapan Namalyari, sabay ya impangaku na kamuyu buy sa mani anak yu buy sa kaganawan tawuy idi sa mangarayuy lugal. Impangakun Bapan Namalyari ya Panginuun tamuy ati sa sisabêt man na tawuy bêgên nan magdani kana.”
40 Malakê pun êt ta pagpapêtêg ga sinabin Pedro kalla. Buy inyawad na êt kallay paradi, “Agana kaw makiawyun sa mani layi amêsên na mapanyag kadawakan amên miligtas kaw sa parusay lumatêng.”
41 Malakêy naniwala sa sinabin Pedro. Kabay nagpabawtismu sila. Sa allu êt abitu, tatluy libuy tawuy nidagdag sa mani manampalataya kan Jesus. 42 Ya mani bayun nanampalataya kan Jesus, pawa silan mamaku sa mani apostul amên mallêngê sa mani pan-ituru la, pawa silan mibêbêtêk bilang mipapatêl sa panampalataya, pawa sila êt miaawyun mangan tinapay§ buy pawa silan manalangin.
Ya pamibiyaybiyay mani manampalataya
43 Gawan sa kapangyarian Bapan Namalyari, nakadyag ya mani apostul un malakêy mamakaupapas buy tanda'. Kabay ya mani tawuy idi baydu, nalimu sila kan Bapan Namalyari. 44 Ya mani manampalataya kan Jesus, dilag silan gigisay nakêm buy ya pibandiyan la, piniaagêm la. 45 Pan-isaliw lay luta buy pibandiyan la, ta ya peray naabli la, pan-idin la sa balang gisa ayun sa kaylangan la. 46 Allu-allu silan mititipun sa Templu. Miaawyun silan mangan sa balin balang gisa un dilag mangêd da nakêm buy tula. 47 Buy pawa lan pan-ulimênên si Bapan Namalyari. Panggalangên sila êt mani tawuy idi baydu. Allu-allu pan-idagdag Panginuun kallay mani tawuy inligtas na sa parusay lumatêng.
* 2:21 2:21 Joel 2:28-32. 2:28 2:28 Mani Kanta 16:8-11. 2:33 2:33 Ya tungkulan sa wanan Bapan Namalyari sabay ya tungkulan un karangalan buy kapangyarian. § 2:42 2:42 Mangan silan tinapay bilang pangganaka la sa nalyari kan Jesus.