3
Ya pamaiyul sa tawuy lumpu
Gisay allu sên alas tres san kaawat, naku si Pedro buy si Juan sa Templu. Uras panalangin na abitu. Baydu sa Templu, dilag pambêgên Mangêd da Pasbul. Dilag gisay liyaki bayduy lumpu ubat ta sa in-anak ya. Allu-allu panggêtan laya baydu amên magpalimus ya sa mani mansumun sa Templu. Sên nakit na silan Pedro buy si Juan na pasun sa kasawangan Templu, nanyawad yan limus kalla. Pinakaêlêw yan Pedro buy si Juan. Sinabin Pedro, “Elêwên mukay.” Kabay nangêlêw wa liyaki kalla, gawan piêêtêng nay biyan layan pera.
Nuwa sinabin Pedro kana, “Ayin nakun pera o gintu, nuwa dilag gakun idin kamu. Sa lagyun Jesu Cristu ya taga Nazaret, midêng ka buy mita ka.” Tinalan Pedroy wanan gamêt na buy impaidêng naya. Tambêng pinumas-êy ya bitis buy tulatud na. Kabay tambêng yan nidêng buy nakabita. Pamakayari, nakilaku ya kallan Pedro sa kasawangan Templu. Nibitabita yan nag-ukdu-ukdun mangulimên kan Bapan Namalyari. Nakitan kaganawan na nakabita ya buy mangulimên nina kan Bapan Namalyari. 10 Nalupan lay sabay siya awêd da abituy liyaki ya lumpu ya magpalimus sa mani mansumun sa pambêgên lan “Mangêd da Pasbul” sa Templu. Kabay sadyay upapas la sa nalyari kana.
Ya pagsabin Pedro sa mani tawuy idi sa Balkun Solomon
11 Pamakayarin abitu, asina imbul-is liyaki si Pedro buy si Juan. Kaban mamita sila sa pambêgên lan “Balkun Solomon,” kapagtalantalan na kalla. Nipamwayun nagdani kallay kaganawan tawu, gawan nakaupapas sila sa nalyari. 12 Pamakakit Pedro sa mani tawu, sinabi na kallay, “Mapatêl kun Israelita, uysiyan nakaupapas kaw ya sa nalyari ta? Buy papakaêlêwên yukay yata? Indap yu nayi nu napabita yan na tawun ati gawan sa sarili yan kapangyarian o sa panunul yan sa kalabayan Bapan Namalyari? Asê! 13 Alwan sikay ya namaiyul kana, nun a ya Bapan Namalyarin mani ninunu tamu ya silan Abraham, Isaac, buy Jacob amên maparangalan na si Jesus ya Lingkud na. Si Jesus sabay ya indin yu sa mani manungkulan buy insakwil yuya sa arapan Gobernador Pilato, agyan ibus nayna dayi. 14 Agyan sabay siyay Banal buy Matinêk ka Lingkud Bapan Namalyari, insakwil yuya buy inyawad yu kan Pilatoy ibus ya gisay mamatin tawu. 15 Impapati yuy pangubatan biyay ya ayin katganan, nuwa pinabyay yan Bapan Namalyari. Sikay ya magpapêtêg ga nabyay yan manguman, ta nakitan yan ya. 16 Ya panampalataya sa kapangyarian lagyun Jesus sabay ya nakapabita sa liyakin ati ya makit buy malupan yu. Nalyari ya ati gawan sa panampalataya kan Jesus. Buy agyan sikaw, napagpapêtgan yuy inumiyul ya.”
17 “Buy amêsên na mapatêl, tanda kuy nadyag yun impapati si Jesus buy mani mamunu yu gawan a yu tanda nu sisabêt yan tagana. 18 Nuwa sên dinyag yu kanay abiin, natupad day impatandan Bapan Namalyari awlagi sa kapamilatan mani propeta ya si Cristu, kaylangan nan madanasan na pamasakit. 19 Kabay sêpat kawnan magsisi buy magdani kan Bapan Namalyari amên patawarên nay mani kasalanan yu. 20 Nu daygên yuy abiin, matanggap yuy bayuy katigsawan na ubat sa Panginuun buy iutus na si Jesus ya Cristuy intalaga na para kamuyu sabitun nuna pun. 21 Nuwa kaylangan pun manugêl si Jesus sa langit angga sa lumatêng nga panawun ibayun Bapan Namalyari ya kaganawan bagay ayun sa impangaku na sabitun nuna sa kapamilatan mani banal la propeta na. 22 Ta paradi ya sinabin Moises sabitun nuna tungkul kan Cristu, ‘Ya Bapa yun Namalyari ya mamilin gisay propetay nanuwad kangku ya kalayi yu. Sêpat yun sunulun na kaganawan sabin na kamuyu. 23 Nu sisabêt man na asê manunul sa pansabin propetan abitu, ipapawa yan Bapan Namalyari sa mani tawu na amên upudun ya.’ ”*
24 Insundun Pedroy pagsabi na, “Ya kaganawan propetan Bapan Namalyari paubat kan Samuel, impatanda lay tungkul sa mani mangapalyari amêsên. 25 Sikitamuy makapagmanan mani impangakun Bapan Namalyari sa kapamilatan mani propeta na. Buy kaawyun kitamu êt sa kasunduwan Bapan Namalyari sa mani ninunu tamu sabitun sinabi na kan Abraham, ‘Pagpalên kuy kaganawan tawu sa kapamilatan layi mu.’ 26 Kabay pinilin Bapan Namalyari ya Lingkud na buy nuna nan in-utus kantamun mani Judio amên pagpalên na kitamu sa kapamilatan panawup na kantamun lakwanan ya panyag nadawak.”
* 3:23 3:23 Deuteronomio 18:15; 18:18; 18:19.