4
Si Pedro buy si Juan sa arapan mangatwan Judioy mangatuynungan
Kaban magsabi pun si Pedro buy si Juan sa malakêy idi baydu sa Balkun Solomon sa Templu, dilag inlumatêng nga dakun umnuy pari kaawyun lay kapitan mani magbantay sa Templu buy mani Saduseo. Sadyay suluk la kan Pedro buy kan Juan gawan pan-iaral la sa mani tawuy mabyay manguman ya nangamamati gawan nabyay si Jesus. Kabay dinakêp la si Pedro buy si Juan. Litisin la sila dayi nuwa gawan yabi yana, insukul la tana sila anggan maranun. Paraman baydu, malakê sa mani nallêngê sa pangaral lay nanampalataya kan Jesus. Kabay nidagdag ya bilang la angga sa niras limay libuy lawyaki.
Pamakawasak, nipupulung sa Jerusalem ma mani mamunu, ya mani mangatway manungkulan buy mani manurun Kautusan. Idi êt baydu si Anas ya pinakapuun pari, si Caifas, si Juan, si Alejandro buy ya kaatag kamag-anak Anas. In-arap kalla si Pedro buy si Juan buy pinatang, “Sabêt ta kapangyarian yu buy kansabêt lagyuy ginamit yu amên mamaiyul sa liyakin ati?”
Natupus Ispiritun Bapan Namalyari si Pedro. Kabay sinabi na, “Sikaw wa panggalangên na mamunu buy sikaw wa mangatway manungkulan, nu pallitisin yukay amêsên tungkul sa kangêdan na dinyag yan sa liyakin ati buy nu parasaantu yan nakabita, 10 sêpat yun matandan buy kaganawan kaparisu tamun Israelitay ati. Ya liyaki ya nakaidêng amêsên sa arapan yuy ayin nan sakit, inumiyul ya gawan sa kapangyarian Jesu Cristuy taga Nazaret. Sabay siyay impapaku yu sa kurus, nuwa pinabyay yan manguman Bapan Namalyari. 11 Buy si Jesus ya pantukuyun sa talatan ati, ‘Ya batuy insakwil yun mani mamipaydêng bali, sabay ya batuy nagin pundasyun.’* 12 Ayin sisabêt man na makapiligtas kantamu sa ayin katganan na parusa, nun a kay si Jesu Cristu ya in-utus Bapan Namalyari baydi sa babun luta.”
13 Sên natandan lay kay nayêpay pangatawu lan Pedro buy si Juan buy a sila nag-aral, nakaupapas sila sa kapas-êyan nakêm la. Naisip lay sabay silay pagkaawyun Jesus. 14 Nuwa ayin silaynan nasabi laban kalla, ta nakitan lay liyaki ya makabitay na ya nakaidêng kaawyun lan Pedro buy si Juan. 15 Kabay impaawas la pun silan Pedro buy si Juan un mangatwan Judioy mangatuynungan buy nisasabi silan, 16 “Sabêt ta daygên tamu kalla? A tamina maipuglaw wa dinyag lay mamakaupapas, ta tanday nan buun Jerusalem. 17 Patandan tamu ta sila ya agana layna iaral la tungkul kan Jesus amên asina miwagaw wa nalyari.”
18 Kabay impabêg silan manguman buy pinatandan, “Agana kawna magsabi o mangaral tungkul kan Jesus.”
19 Nuwa nakitbay si Pedro buy si Juan, “Pakaisipin yu nu sabêt ta ustu sa pangêlêw Bapan Namalyari, manunul kay kamuyu o kan Bapan Namalyari? 20 Gawan para kanyan, a yan malyarin asê sabin na nakitan buy nalêngê yan kan Jesus.”
21-22 Labay la dayin parusan ya luwa, nuwa a la madyag tagawan malimu sila sa mani tawuy mangulimên kan Bapan Namalyari sa mamakaupapas sa nadyag, gawan si abituy liyaki ya nakabitay na, apattapuy tawun nayna. Kabay imbus la tanay luwa buy pinakasipit lan sinabyanan ya aganayna mangaral tungkul kan Jesus.
Ya panalangin mani manampalataya
23 Sên imbus sa silan Pedro buy si Juan, nagtalus sila sa mani kaawyun lan manampalataya kan Jesus buy imbalita lay sinabi kallan mani mamunun pari buy mani mangatway manungkulan. 24 Sên nalêngên mani manampalatayay abitu, niaawyun silan nanalangin kan Bapan Namalyari. Sinabi la, “Panginuun yan na Makapangyarian sa kaganawan, sika ya nanyag langit, luta, dagat buy sika ya nanyag kaganawan idi baydi! 25 Sa kapamilatan Ispiritu mu, impasabi mu kan David da lingkud muy ninunu yan ya paradi,
‘Uysiyan natubag-tubag yay mani alwan Judio ta?
Buy siyan mangisip yan ayin pukat ta mani Judio ta?
26 Naglêan ya mani ari baydi sa babun luta buy nititipun ya mani mamunu
amên makipati kan Bapan Namalyari
buy kan Cristuy intalaga na.’
27 Panginuun, natupad day impasabi mu kan Arin David tagawan silan Gobernador Herodes Antipas, si Gobernador Poncio Pilato, ya mani alwan Judio buy ya mani kaparisu yan Judio, nibêbêtêk sila amên patin si Jesus ya Banal la Lingkud ya intalaga mun Mamiligtas. 28 Gawan sa kapangyarian buy kalabayan mu, nadyag lay mana mun in-il-an na palanu. 29 Buy amêsên na Panginuun, êlêwên mu! Pampalimun lakay. Kabay sawpan mukay ya mani lingkud mu amên maipangaral yan na sabi mu un dilag napas-êy ya nakêm. 30 Sa kapamilatan kapangyarian mu, labayên muy mapaiyul yan na nipagsakit buy makadyag kay mani mamakaupapas sa kapamilatan kapangyarian Jesus ya Banal la Lingkud mu.”
31 Pamakayari lan nanalangin, naêyêg ya bali ya pagtipunan la. Kabay ya kaganawan idi baydu, natupus Ispiritun Bapan Namalyari buy napas-êy ya nakêm lan niaral Sabin Bapan Namalyari.
Ya pamisasawup mani manampalataya
32 Ya mani manampalataya kan Jesus, nibêbêtêk ka isip buy nakêm la buy a la pan-isipin ya kay kallay pibandiyan la nun a para sa kaganawan. 33 Kaban pan-ipapêtêg mani apostul ya nabyay nanguman na Panginuun Jesus, sadyay kapangyarian na idi kalla. Buy sadyay kangêdan Bapan Namalyari sa balang manampalataya. 34 Ayin nagkulang agyan gisa kalla, gawan na dilag luta o bali, pan-isaliw lay ati buy ya peray naabli la, 35 indin la sa mani apostul. Buy indin êt taman mani apostul ya ati sa balang gisa ayun sa kaylangan la.
36 Para êt bayduy dinyag Jose ya taga Cyprus ya ubat sa layin Levi. Pambêgên yan mani apostul un Bernabe ya labay sabin, “Mamapas-êy nakêm.” 37 Insaliw nay luta na buy ya peray naabli na, indin na sa mani apostul.
* 4:11 4:11 Mani Kanta 118:22. 4:26 4:26 Mani Kanta 2:1-2.