24
Ya panangkan mani Judio kan Pablo
Pamakalibas limay allu, naku sa Cesarea si Ananias ya pinakapuun pari. Kaawyun nay dakun umnuy mangatway manungkulan buy ya abugaduy si Tertulo. Nag-arap sila kan Gobernador Felix buy sinabi lay panangkan la kan Pablo. Sên in-arap layna kalla si Pablo, inumpisan nan Tertulo ya pamidalum kana. Sinabi na, “Panggalangên na Gobernador, gawan sa mangêd da pamunu mu, dilag kapatêtbêkan baydi sa bansa yan buy malakêy imbayu muy ingkakangêd bansa yan. Kabay agyan saantu man buy agyan kanuman, dilag kay utang nga nakêm kamu buy ayin katganan na pagpasalamat yan kamu. Amêsên, a yan labay ya maabala ka. Kabay makisabi yaku kamu ya nu malyari, lêng-ên muy naêpêk ka sabin yan. Nakitan yan na manggulu sa mani Judioy tawun ati agyan antu man na lugal ya lakwên na buy sabay siyay mamunu sa reliiyun ya pambêgên Nazarenu. Agyan na Templu yan, labay nan dinatan. Kabay dinakêp yan ya. [Atulan yan nina dayi ayun sa Kautusan yan, nuwa inlumatêng nga pinakamatag-ay ya pinunun sundalus ya si Lisias buy pinilit nan kingwa kanyan si Pablo. Buy sinabi na êt ta nu sisabêt man na dilag pan-isangkan kan Pablo, kaylangan yan maku kamu.] Nu litisin muy tawun ati, matandan muy pêtêg ga kaganawan pan-isangkan yan kana.” Buy napaawu êt ta mani Judio sa kaganawan sinabin Tertulo.
Pinakitbayan Pabloy mani pan-isangkan kana
10 Sên siningyalan nan Gobernador si Pablon siyay nay magsabi, sinabi na, “Panggalangên na Gobernador, tanda kuy mana kaw nan mangukum sa bansan ati. Kabay matula kun itanggul la sarili ku sa arapan mu. 11 Nu mamatang ka sa kaatag tawu, matandan muy ayin pun mapu buy luway alluy pallumatêng ku sa Jerusalem amên mangulimên. 12 Ya mani Judion abiin, agyan misan a laku nakitan na nakisubakan agyan kansabêt man sa Templu o nanyag gulu sa balin pagtipunan mani Judio o agyan dakun saantu man sa Jerusalem. 13 Ayin silan maipapêtêg sa pan-isangkan la kangku. 14 Nuwa pan-aminin ku kamuy pan-ulimênên kuy Bapan Namalyarin mani ninunu yan ayun sa panurun Jesus. Nuwa sa êlêw lay naman awêd, asê ustuy panampalataya ku. Nuwa maniwala ku êt sa kaganawan idi sa Kautusan na impasulat kan Moises buy sa kaganawan insulat mani propeta. 15 Nanuwad êt sa mani kaparisu kun Judio, napilmi yaku êt ta pabyayên Bapan Namalyari ya kaganawan tawu, matinêk man o asê. 16 Kabay pagpilitan kun pawan manyag mangêd amên magin malinis ya nakêm ku sa arap Bapan Namalyari buy sa mani tawu.”
17 “Pamakayarin dakun umnuy tawun na ayin naku sa Jerusalem, nag-udung ngaku baydu amên mantan sawup sa mani kaluluy kaparisu kun Judio buy amên mamiandug gaku kan Bapan Namalyari sa Templu. 18 Pamakayari kun dinyag sa Templuy pan-ipadyag Kautusan tungkul sa pallinis, nalatêng laku bayduy mamiandug. Kay pêpêrad da mani tawu sa Templu sa uras abitu buy ayin gulu. 19 Nuwa dilag baydun mani Judioy ubat sa prubinsyan Asia ya nakakit kangku. Sêpat taman dayin silay idi baydin mamidalum kamu, nu taganan dilag silan isangkan laban kangku. 20 Gawan ayin sila baydi, ya mani tawu tay idi baydi ya magsabi nu sabêt ta kasalanan na nakitan la kangku sabitun inlitis laku sa mani mangatwan Judioy mangatuynungan. 21 Tagawan ayin nakun kaatag sinabi sa arapan la, nun a kay ati ya masnêg kun sinabi, ‘Pansangkanan yuku amêsên, gawan maniwala kun manguman mabyay ya mani nati.’ ”
22 Malakêy nay natandan Gobernador Felix tungkul sa panurun Jesus. Kabay impatgên nay pallitis. Sinabi na, “Nu lumatêng nga pinakamatag-ay ya pinunun sundalus ya si Lisias, litisin kuy kasun ati.” 23 Pamakayari, in-utus Gobernador Felix ya kapitan mani sundalus, “Papakabantayan yu si Pablo, nuwa agana igpitan. Paulayan yuy mani kaluguran nay mandungaw buy manawup sa mani kaylangan na.”
Nag-arap si Pablo kan Felix buy kan Drusila
24 Pamakayari, dilag inlaku si Gobernador Felix. Buy sên nilibas say dakun umnuy allu, nag-udung ya kaawyun nay asawa nay si Drusila ya gisay Judio. Impabêg na si Pablo amên lêng-ên nay mani pagsabi na tungkul sa panampalataya kan Cristu Jesus. 25 Nuwa sên impaintindin Pabloy tungkul sa matinêk ka pamibiyaybiyay, sa pamênbên sa sarili, buy tungkul sa lumatêng nga Allun Pangukum, nalimu si Gobernador Felix. Kabay sinabi na kan Pablo, “Ustuy na pun na abiin! Ipabêg kata tanan manguman nu dilag gakun panawun.” 26 Pawa nan pan-ipabêg si Pablo amên pakisabyan, gawan pan-êtêngên nan bayaran yan Pablo.
27 Buy gawan labay Felix ya malabayan yan mani Judio, pinaulayan na si Pablo sa sukulan. Sên nilabas ya luway tawun, insagili kan Felix si Porcio Festo bilang Gobernador.