25
Ya pamitanggul Pablo sa sarili na kan Festo
Si Festo ya bayun gobernador, inlumatêng ya sa prubinsyan Judea sa balayan Cesarea. Pamakalibas tatluy allu, naku ya sa Jerusalem. 2-3 Naku kanay mani mamunun pari buy mangatwan Judio ta sinabi lay panangkan la kan Pablo. Nanyawad sila kan Festo ya biyan silan paintulut ya ipagtan si Pablo sa Jerusalem. Sinabi lay abiin gawan dilag silan palanuy apatan si Pablo sa dan amên patin.
Nakitbay si Festo, “Pambantayan si Pablo sa sukulan Cesarea buy tambêng ngaku êt mag-udung baydu. Kabay pakilaku yu kangkuy mani manungkulan yu. Nu dilag yan nadyag ga kasalanan, baydu silaynan magdalum.”
Namalibas pun walu o mapuy allu si Gobernador Festo sa Jerusalem. Pamakayari, nag-udung ya sa Cesarea. Kinawasakan, niknu ya sa pallitisan buy namiutus yan iarap kana si Pablo. Pamakalatêng Pablo, tambêng yan pinalitêngan mani Judioy ubat sa Jerusalem. Buy malakêy mangabayat ta insangkan la kana, pakan a lay naman taganan napagpapêtgan.
Intanggul Pabloy sarili na, “Ayin nakun nadyag ga kasalanan laban sa Kautusan mani Judio, sa Templu o sa Emperador.”
Nuwa gawan sa labay Gobernador Festo ya malabayan yan mani Judio, pinatang na si Pablo, “Labay mu nayin maku sa Jerusalem buy baydu ku litisin na kasu mu?”
10 Nuwa nakitbay si Pablo, “Baydi yakun nakaidêng sa gisay pallitisan un Emperador. Baydi yakun sêpat litisin. Ayin nakun dinyag ga kasalanan sa mani Judio buy tanda muy abiin. 11 Nu pêtêg ga nallabag gaku sa Kautusan buy sêpat takun atulan kamatyan, pantanggapên kuy atul kangku. Nuwa nu ayin kapêtêgan na pan-isangkan la kangku, a ku sêpat itiwala kalla. Kabay pilitin kun idani sa Emperador Roma ya kasu ku!”*
12 Nakisabi si Festo sa mani kaawyun nan manungkulan. Pamakayari, sinabi na kan Pablo, “Gawan pan-ipilit mun idani sa Emperador ya kasu mu, ipagtan kata kana.”
In-arap si Pablo kan Arin Agripa
13 Pamakalibas dakun umnuy allu, inlumatêng sa Cesarea si Arin Agripa buy patêl na ya si Bernice gawan labay lan makitan si Gobernador Festo. 14 Kaban manugêl sila baydun dakun umnuy allu, sinabin Festo kan Arin Agripay tungkul sa kasun Pablo, “Dilag liyaki baydi ya nakasukul la manan inlakwanan Gobernador Felix. 15 Sabitun idi yaku sa Jerusalem, indalum mani mamunun pari buy mangatway manungkulan mani Judio ya tawun ati. Inyawad la kangkuy atulun kuya.”
16 “Sinabi ku kallay alwan kaugaliyan mani Romanoy parusan ya agyan sisabêt ta tawu ya asê pun napiarap ya mani manangkan buy pansangkanan buy asê pun nabiyan panawun na maitanggul nay sarili na. 17 Kabay sa pag-udung ku sa Cesarea, nakilaku sila kangku. Kinawasakan tambêng ngakun niknu sa pallitisan buy impakwa kuy tawun abitu. 18 Indap ku nu dilag silan mabayat ta panangkan kana, nuwa sên niaarap silayna, ayin naman awêd. 19 Ya mani pitutubagan la, kay tungkul sa reliiyun la buy sa gisay tawuy maglagyun Jesus. Nati yay tawun abitu, nuwa pan-ipilit Pabloy nabyay ya. 20 A ku tanda nu sabêt ta daygên ku sa kasun ati. Kabay pinatang ku si Pablo nu kalabay yan maku sa Jerusalem ta baydu kuya litisin. 21 Nuwa impilit Pablo ya idani sa Emperador ya kasu na. Kabay namiutus sakun bantayan ya angga sa maipaatêl kuya sa Emperador.”
22 Sinabin Arin Agripa kan Gobernador Festo, “Labay kun malêngêy tawun abitu.”
Nakitbay si Gobernador Festo, “Awu, wasak malêngê muya.”
23 Kinawasakan, inlumatêng sa pallitisan silan Arin Agripa buy si Bernice ya nakayaming un mamangêd. Malakêy pinunun mani sundalus buy mani pikatandan na tawu sa balayan na nakilaku kalla. Pamakayari, impakwan Gobernador Festo si Pablo buy in-arap kalla. 24 Sinabin Gobernador Festo, “Panggalangên na Arin Agripa buy sikaw wa kaganawan idi baydi amêsên, abiin nay tawuy indalum kangkun mani Judio baydi sa Cesarea buy sa Jerusalem. Masnêg lan sinabi ya a yina sêpat bumyay. 25 Nuwa sa pallitis ku, ayin nakun nakitan na sangkan amên atulun yan kamatyan. Buy gawan impilit nan idani sa Emperador ya kasu na, nagdisisyun nakun ipagtan ya sa Emperador. 26 Nuwa ayin nakun maisulat ta sangkan sa Emperador tungkul sa tawun abiin ya ipagtan ku baydu kana. Kabay pan-iarap kuya kamuyu buy luyang ngabay kamuy Arin Agripa amên pamakayarin pallitis tamu kana, dilag gakinan isulat. 27 Tagawan asê ustuy ipagtan sa Emperador ya gisay nakasukul nu ayin malinaw wa pan-isangkan laban kana.”
* 25:11 25:11 Nu Romanoy gisay tawu ayin makabawal kana nu ipilit nay Emperador ya mallitis kasu na.