26
Intanggul Pabloy sarili na sa arapan Arin Agripa
Pamakayari, sinabin Arin Agripa kan Pablo, “Malyari minan sabin na pamitanggul mu sa sarili mu!” Kabay naningyal si Pablon magsabi yina. Sinabin Pablo, “Panggalangên kun Arin Agripa, pan-ituwad kun mapalad daku gawan binyanan mukun panawun midêng sa arapan mu amên itanggul kuy sarili ku sa kaganawan pan-isangkan mani Judio laban kangku. Luyang ta tanda muy kaganawan naugalyan buy mani pamisusubakan mani Judio. Kabay panyawarên ku, nu malyari, lêng-ên muy sabin ku.”
“Tandan mani Judio nu parasaantuy pamibiyaybiyay ku ubat sa anak kaku pun sa sarili kun balayan angga sa idi yaku sa Jerusalem. Mana lay nan tanday abiin buy nu labayên la ta dayin magpapêtêg, kabilang ngaku sa mani Pariseo ya sabay ya pinakamaigpit sa reliiyun yan mani Judio. Kabay abiti yaku amêsên na pallitisin sa ukuman gawan sa kapilmiyan kun tuparên Bapan Namalyari ya impangaku na sa mani ninunu yan. Ya pangakun abiin, sabay êt ta kapilmiyan mapu buy luway layi yan. Kabay allu buy yabi yan pan-ulimênên si Bapan Namalyari. Arin Agripa, gawan sa paniwala ku sa mani abiin, pansangkanan nakun mani Judio. Buy sikaw wa mani Judio, uysiyan a kaw ya maniwalan agyun pabyayên Bapan Namalyari ya mani nati ta?”
“Sabitun nuna, naisip ku êt ta sêpat kun kalabanên si Jesus ya taga Nazaret. 10 Parabayduy dinyag ku sabitun nuna sa Jerusalem. Sa kapamilatan karapatan na indin kangkun mani mamunun pari, malakêy manampalataya kan Jesus* ya impasukul ku. Buy sên atulan silan kamatyan, nakiayun naku êt kallan nangatul. 11 Nakatiumnu wakinan mamaku sa balin pagtipunan mani Judio amên parusan sila buy pampilitin ku silan magsabin laban kan Jesus. Sa sadyay tubag ku kalla, pampasakitin ku sila angga sa mangarayuy lugal.”
12 “Abiin na sangkan ya naku waku sa Damasco ya dilag gintan na sulat ubat sa mani mamunun pari. Ya sulat abitu, sabay ya nam-i kangkun karapatan buy paintulut ya mandakêp sa mani manampalataya kan Jesus. 13 Arin Agripa, kaban mamita ku papakun sa Damasco, sên ugtuy nan allu, bêngat tan nangulimad sa palitêng yan ya mamakasilêw wa sawang nga ubat sa langit. 14 Nipalukub kay kaganawan sa luta buy dilag gakun nalêngêy tunuy ya magsabi kangku sa sabin Hebreo, ‘Saulo, Saulo, uysiyan pan-usigin muku yata? Kay pampasakitan mutay sarili mu. Para katan mandansêk sa natayad da kayu.’ 15 Namatang ngaku, ‘Panginuun, sisabêt ka?’ Nakitbay ya Panginuun, ‘Siku si Jesus ya pan-usigin mu. 16 Midêng kayna. Nagpakit taku kamu gawan pinili katan magin lingkud ku buy magpapêtêg un nakitan mu kangku amêsên buy mani ipakit ku pun êt kamu. 17 Iligtas kata sa mani kaparisu mun Judio buy sa mani alwan Judio nu saantu kata iutus. 18 Iutus kata kalla amên ibuklat muy mata la amên iudung silayna sa nasawang nga kapangyarian Bapan Namalyari ubat sa nadiglêm ma kapangyarian Satanas. Sa kapamilatan panampalataya la kangku, patawarên sila sa mani kasalanan la buy miawyun sila sa mani tawuy pinilin Bapan Namalyarin kay kana.’ ”
Insabin Pabloy mani pandaygên na
19 “Kabay Arin Agripa, sinunul kuy sinabi sa sulêplêp pa impakit kangkun ubat sa langit. 20 Ya nuna kun dinyag, nangaral laku sa Damasco buy pamakayari, sa Jerusalem. Ubat sa Jerusalem inlaku kuy buun Judea buy inlaku ku êt ta mani alwan Judio. In-aral ku kalla ya sêpat silan magsisi sa mani kasalanan la buy mag-udung kan Bapan Namalyari buy ipakit la sa kapamilatan mani diyag lay pêtêg ga nagsisi sila. 21 Gawan sa pangaral ku, dinakêp pakun mani Judio baydu sa kasawangan Templu buy labay laku dayin patin. 22 Nuwa pansawpan nakun Bapan Namalyari angga sa allun ati. Kabay idi yaku baydi amêsên amên magpapêtêg tungkul kana sa kaganawan tawu, sa mani tawuy pikatandan o asê. Ayin nakun kaatag sabin, nun a abituy impasulat sa mani propeta buy impasulat kan Moises. 23 Sinabi la ya Cristuy impangakun Bapan Namalyari, kaylangan nan makadanas kasakitan buy mati buy muna yan mabyay ubat sa kamatyan amên maipangaral sa mani Judio buy sa mani alwan Judio ya balitay paran sawang nga mamasawang kalla ya malyari silaynan miligtas sa mani kasalanan la.”
24 Kaban magsabi pun si Pablo, masnêg sinabin Festo, “Tinulaw kaynay Pablo! Nasiray nay utêk mu gawan sa subray pag-aral!”
25 Nakitbay si Pablo, “Panggalangên na Festo, a ku tinulaw. Pêtêg ga mani pansabin ku buy ustuy isip ku. 26 A ku malimun magsabi kana. Napilmi yakun tanda nay mani bagay ya abiin, gawan alwan kay sa liim ya nalyari. 27 Arin Agripa, maniwala ka nayi sa mani pansabin mani propeta? Tanda kuy maniwala ka.”
28 Nakitbay si Arin Agripa, “Indap mu bay nu bêngat mukun masagyat magin Cristiyanu.”
29 Nakitbay si Pablo, “Ya panyawarên ku kan Bapan Namalyari, mabuyutan man o asê, alwan kay sika nun a sikaw kaganawan na mallêngê kangku amêsên, pakadyag Cristiyanu kaparisu ku. Nuwa a ku labay ya misukul kaw.”
30 Pamakayari, nidêng si Arin Agripa buy si Gobernador buy si Bernice, buy ya kaganawan kaawyun lay nakaiknu baydu. 31 Sên inumawas sila, sinabi la sa balang gisa, “Pakan ayin yan dakun sabêt ta dinyag ga tawun abitu amên atulan yan kamatyan o isukul ta.”
32 Sinabin Arin Agripa kan Gobernador Festo, “Nu a na ta dayi indani sa Emperador ya kasu na, malyari ya dayin mibus.”
* 26:10 26:10 Sa Griego, pinilin Bapan Namalyari ya kay kana.