27
Ya pamakun Pablo sa Roma
Sên napikasunduwan lay maglayag kay papakun sa Italia, intiwala la kan Julio si Pablo buy ya kaatag nakasukul. Si Julio, gisa yan kapitan mani sundalus Romano ya pambêgên “Batalyun Emperador.” Baydu sa Cesarea, dilag gisay barkuy ubat sa balayan Adramicio ya papakun sa mani paglatngan prubinsyan Asia. Baydu kay nagsakay. Nakilaku kanyan si Aristarco ya taga balayan Tesalonica sa prubinsyan Macedonia.
Kinawasakan, inlumatêng kay sa balayan Sidon. Mangêd da nakêm Julio kan Pablo. Kabay tinulutan nan magliwa si Pablo sa mani kaluguran baydu amên masawpan ya sa mani kaylangan na. Ubat sa Sidon, nanguman kay ya êt naglayag. Nuwa nakasabang kay sa angin. Kabay nagdan kay tana sa kapakan islan Cyprus ya nakasanip sa angin. Dinuman kay sa dagat ta idi sa êtêb agid prubinsyan Cilicia buy prubinsyan Pamfilia buy nilatêng kay sa balayan Mira sa prubinsyan Licia. Si Julio ya kapitan mani sundalus, nakakit yan barku ya ubat sa balayan Alejandria ya papakun sa Italia. Kabay impasakay nakay sa barkun abiin.
Sa dakun umnuy allu, pakanaway barkuy sinakayan yan gawan masabangan kay angin buy nagkasakit kay angga sa nilatêng kay marani sa Cinido. Kabay gawan a kay nilaku sa Cinido, naku kay tana sa kapakan Creta ya nakasanip sa angin buy dinuman kay tana marani sa Salmon. Nangagid kay, nuwa nagkasakit kay pun êt bayu kay nilatêng sa lugal la pambêgên, “Mangangêd da Paglatngan.” Narani ya ati sa balayan Lasea.
Nabuyutan yan baydu angga sa nalatngan kay panawun kapalimun maglayag, gawan nilabas say Allun Pag-ayunu.* Kabay pinagpayuwan Pabloy mani kaawyun yan, 10 “Mani mapatêl kuway, sa êlêw ku, kapalimu nu maglayag kitamu pun buy alwan kay mani karga buy barkuy mabating, dat agyan na biyay tamu.” 11 Nuwa asê pinaniwalan Kapitan Julio ya sinabin Pablo, nun a pinaniwalan nay abituy sinabin magbandin barku buy ya kapitan barku. 12 Buy gawan nu panawun nalêpêt asê ligtas sa malakas ya angin ya paglatngan baydu, sinabin mani kaawyun yan, “Isundu tamuy paglayag, dat milatêng kitamu sa gisay paglatngan barku sa Fenix sa prubinsyan Creta. Nu milatêng kitamu baydu, manugêl kitamu pun angga sa mayari ya panawun lêpêt, tagawan natin-êp sa angin.”
Ya malakas ya angin buy alun sa dagat
13 Sên nikimpay ya maynay angin ubat sa timug, sinabin mani kaawyun yan, “Malyari kitaminan maglayag.” Kabay intag-ay lay pamatgên barku buy nangagid kay sa islan Creta. 14 Nuwa asê naêpêng, suspun inlumakas ya angin ubat sa Creta. 15 Pamakalatêng malakas ya angin kanyan, asina midêsêg ga barku yan. Kabay pinaulayan yan tanay barku nu saantu yan ikimpay angin. 16 Sên idi kaya sa nabêlêng nga isla ya pambêgên Cauda, nakapagsanip kay pêrad. Agyan magkasakit kay, naisakay yan pun na nabêlêng nga bangka ya gêgtan barku amên asê masiray ati. 17 Sên naisakay yay nabêlêng nga bangka, kinêlkêlan lay barku un maragul la sêêl amên asê maaswag. Gawan malimu silan dat misayad da barku sa kabalasan ya marani sa Libya, intabuy lay layag buy pinaulayan latanan ingkimpay angin na barku. 18 Sadyay lakas pun êt bagyu. Kabay kinawasakan, inumpisan lan mamisamwag mani karga sa dagat. 19 Sên sumunul la alluy na êt, insamwag layna êt ta mani gamit barku. 20 Sa lalên dakun umnuy allu, a yan nakitan na allu buy bêtêwên buy sadyay lakas pun êt bagyu. Kabay a yan inisip pa miligtas kay pun.
21 Dakun umnuy nan allun asê mangan na mani tawu. Kabay nidêng si Pablo buy sinabi na kallay, “Mani kaluguran, nu nallêngê kaw kangku ya a kitamina dayi namita sa Creta, ayin dayin kargay insamwag sa dagat buy ayin dayin nasira. 22 Nuwa amêsên, panyawarên ku kamuyuy pas-êyên yuy nakêm yu gawan ayin mati kantamu nun a kay barku bay ya masira. 23 Tagawan saybi, nagpakit kangkuy ang-el Bapan Namalyari ya Namalyari ya pan-ulimênên buy pagsuywan ku. 24 Sinabi na kangku, ‘Agana ka malimuy Pablo! Sêpat kan mag-arap sa Emperador Roma. Gawan sa lunus Bapan Namalyari kamu, iligtas na êt ta kaganawan kaawyun mu sa barku.’ 25 Kabay mani mapatêl, pas-êyên yuy nakêm yu! Ta maniwala ku kan Bapan Namalyari ya matupad da impasabi na kangku. 26 Nuwa misadsad kitamu sa gisay isla.”
27 Sên ikamapu buy apat tan yabi, intangay kay pun bagyu sa Dagat Mediteraneo. Buy sên limbanak kan yabi, natandan mani mandaragat ta narani kay ya sa agid dagat. 28 Kabay sinukad lay lalê un dagat buy natandan lay tatlumpu buy pituy metruy lalê. Pamakadêsêg lan pêrad, sinukad layna êt manguman buy natandan lay luwampu buy pituy metru tanay lalên lanêm. 29 Buy gawan sa limu yan midumpul sa mani batu, naminabu silan apat ta pamatgên sa tawlin barku buy nanalangin silan tambêng nga dayin mawatwat. 30 Labay dayin mani mandaragat ta lakwanan lay nay barku. Kabay intabuy la sa dagat ya nabêlêng nga bangka ta inabu la kanwadis sa mani pamatgên sa mumunan barku. 31 Nuwa sinabin Pablo kan Kapitan Julio buy sa mani sundalus, “Nu mitay mani mandaragat sa barku, a kaw miligtas.” 32 Kabay pinutus mani sundalus ya mani sêêl nangabêlêng nga bangka buy pinaulayan lay nan mianul la ati.
33 Sên bunatbunat tana, pinilit silan Pablon mangan kaganawan. Sinabi na, “Luway nay duminggu yun asê nangan sa pangêtêng yun tunggên na bagyu. 34 Kabay mangan kawna amên pumas-êy kaw. Ayin mati kamuyu agyan gisa.” 35 Pamakayarin nagsabin Pablo, nangwa yan tinapay buy nagpasalamat kan Bapan Namalyari sa arapan kaganawan. Binis-ilbis-il nay tinapay buy nangan ya. 36 Gawan sa sinabin Pablo, pinumas-êy ya nakêm la buy nangan silan kaganawan. 37 Ya bilang yan kaganawan idi sa barku, luwan dalan buy pitumpu buy anêm. 38 Sên nangabsuy silayna, insamwag la sa dagat ta mani triguy gintan la amên lumup-aw wa barku.
Ya pangasiran barku
39 Sên mawatwat tana, dilag silan naipatanês ya laylay lanêm ya kabalasan, nuwa a la tanda nu sabêt ta lugal abitu. Kabay napikasunduwan lay nu malyari, ipatgên la bayduy barku. 40 Kabay pinutus lay mani sêêl la nakas-êl sa pamatgên barku buy inlakwanan lay ati sa dagat. Inagwat la êt ta mani sêêl manubela buy intag-ay lay layag sa arap barku amên itangay angin na barku papakun sa agid. 41 Nuwa nisayad da barku sa nayêpay lanêm. Nidadlêk ka mumunan ati buy ayina mibita. Ya tawlin barkuy naman, nasira gawan sa sipwak malakas ya alun.
42 Patin na dayin mani sundalus ya kaganawan nakasukul amên ayin makakaway papakun sa agid buy mitakas. 43 Nuwa binênbênan silan Kapitan Julio gawan labay nan miligtas si Pablo. In-utus nay munan mag-ukdu ya katandan mangaway buy munay na sa agid. 44 Buy in-utus na sa kaatag ga mangwa silan mani tabla o kayuy naubat sa barku amên dilag silan pagpaluntuwan. Parabayduy dinyag yan. Kabay niligtas kay buy nilatêng kay kaganawan sa agid.
* 27:9 27:9 Nu nilabas say Allun Pag-ayunu kapalimuy nan magsakay sa barku ta dumawak kay panawun. 27:17 27:17 Ya layag, para yan bandera ya nakaidêng sa barku amên sabay ya kimpayên angin amên mailaku muya nu antuy labay mun pilakwan kana.