28
Sa Malta
Sên niligtas kay yana, natandan yan ya islan abitu, pambêgên Malta. Ya mani tawu baydu, mamangêd da pananggap la kanyan kaganawan. Gawan manguran buy nalêpêt, nagpayba sila amên mimudu kay. Nangwa si Pablon gisay bêtêk kayuy pag-atug. Nuwa sên impayba nayna sa apuy ya mani kayu, bêngat tan inumawas ya gisay utan gawan naumut. Tinuktuk nay gamêt Pablo buy nagkêskês kana. Sên nakitan mani taga bayduy utan na nakakêskês sa gamêt Pablo, sinabi la sa balang gisa, “Pilmin mamatin tawuy abiin. Ta agyan niligtas ya sa dagat, ya diyus sa pambêgên Katuynungan, a na labay ya bumyay yapun.” Nuwa kay ingkampag Pabloy utan sa apuy buy a ya dakun napakun. Pan-êtpanan mani tawuy lumbag ga gamêt Pablo o kayay mitugaw ya buy mati. Nuwa pamakayari lan nangêtêng nabuyut, ayin nalyari kan Pablo. Kabay nagbayuy isip la. Sinabi la, “Gisa yan diyus!”
Ya lagyun mamunu sa lugal la sabay si Publio. Ya luta na, narani sa lugal nu saantu kay niras. Mangêd da pananggap na kanyan buy sa lalên tatluy allu nanugêl kay baydu kalla. Nitagun naman sa panawun abitu ya nagsakit ta bapan Publio. Inumut ya buy tinulis. Kabay sinumun si Pablo sa silid na. Impaluntu nay gamêt na sa nagsakit buy nanalangin. Kabay inumiyul la ati. Gawan sa nalyarin abitu, ya kaganawan nagsakit sa islan abitu, naku kanyan buy pinaiyul sila êt. 10 Binyanan lakay malakêy degalu. Buy sên mita kay yana, binyanan lakay pun êt mani kaylangan yan sa paglayag.
Ubat sa Malta papakun sa Roma
11 Tatluy buwan bayu kay nibita sa Malta. Nagsakay kay sa gisay barkuy namalibas êt baydun panawun nalêpêt. Ya barkun ati, ubat sa balayan Alejandria buy nakaletaratu sa mumunan ati ya kambal la diyus ya pansambên mani taga Alejandria. 12 Ubat sa Malta, nagsakay kay barku papakun sa balayan Siracusa buy nanugêl kay tatluy allu baydu. 13 Ubat ta baydu, insundu yan na pamita yan angga sa nilatêng kay sa balayan Regio. Kinawasakan, kayup-kayup pa angin ubat sa timug buy sa ikalway allu, nilatêng kay sa balayan Puteoli. 14 Baydu dilag kay nakit ta mapatêl sa Panginuun. Buy pikisabi la kanyan na manugêl kay pun kallan gisay duminggu. Pamakayari, nagtalus kay sa Roma. 15 Sên nabalitan mani mapatêl kan Jesus sa Roma ya idi kay sa dan papakun baydu, sinalunsun lakay sa Palengkin Apio buy sa Tatluy Balin Pan-upan.* Sên nakitan Pablo ya mani mapatêl, nagpasalamat ya kan Bapan Namalyari buy pinumas-êy ya nakêm na.
Sa Roma
16 Pamakalatêng yan sa Roma, tinulutan si Pablo un magpapawan tugêlan, nuwa kaawyun nay gisay sundalus ya magbantay kana.
17 Pamakalibas tatluy allu, impabêg Pabloy mamunun mani Judio sa Roma. Sên nitipun na sila, sinabi na, “Mani mapatêl kuway, agyan ayin nakun dinyag ga kasalanan laban sa mani kaparisu tamun Judio o sa mani naugalyan na ubat sa mani ninunu tamu, dinakêp laku sa Jerusalem buy inggawang sa mani manungkulan Romano. 18 Sên inlitis sakun mani Romanoy manungkulan, labay lakina dayin ibus, gawan ayin nakun nadyag ga nadawak amên atulan kamatyan. 19 Nuwa asê taganan labay mani kaparisu tamun Judio ya ibus saku. Kabay napilitan kun idani sa Emperador ya kasu ku, agyan ayin nakun isangkan sa mani kaparisu tamun Judio. 20 Kabay impabêg kataw amên mapagkasabi. Intanikala laku gawan sa panampalataya ku sa Mamiligtas ya pan-asaan mani Israelita.”
21 Pikitbayan la si Pablo, “Ayin kay natanggap ya sulat ubat sa prubinsyan Judea tungkul kamu. Ya mani mapatêl tamuy mani Judioy inlumatêng di ya ubat sa Jerusalem, ayin sila êt imbalita o insabi laban kamu. 22 Paraman baydu, labay yan êt malêngê nu sabêt ta masabi mu, gawan tanda yan na agyan dakun saantuy lugal, dilag magsabin nadawak laban kamuyun mani manampalataya kan Jesus.”
23 Kabay nil-an silan allu nu makanu silan mititipun manguman. Pamakalatêng allun abitu, malakêy naku sa bali ya bibiyan Pablo. Paubat maranun anggan yabi, impapêtêg nay tungkul sa pag-arin Bapan Namalyari buy impaintindi nay tungkul kan Jesus sa kapamilatan mani Kautusan na impasulat kan Moises buy sa mani insulat mani propeta. Dinyag nay abiin amên manampalataya sila kan Jesus. 24 Ya kaatag, naniwala sa sinabin Pablo nuwa ya kaatag, asê. 25 Kabay a sila nikakasundu sa sinabin Pablo. Sên mag-alig-ig silaynan mita, sinabin Pablo kallay, “Pêtêg ga sinabin Ispiritun Bapan Namalyari sa mani ninunu tamu sa kapamilatan Propeta Isaias! 26 Ta paradi ya sinabi na,
‘Lakwên muy mani tawun ati buy sabin mu kallay
agyan kapallêngê-lêngê laman, a sila makapukat,
buy kapangêlêw-êlêw laman, a sila makakit.
27 Tagawan nakdêy ya bêkê la.
Tinêmpanan lay têk la
buy impêdêng lay mata la.
Gawan dat makakit ta mata la,
makalêngêy têk la buy makapukat sila.
Nu parabaydu, magdani sila kangku buy paiyulun ku sila.’ ”
28 Sinabi pun êt Pablo, “Labay kun ipatanda kamuyu ya sinabi yana sa mani alwan Judio ya Sabin Bapan Namalyari tungkul sa kaligtasan buy taganan mallêngê sila. 29 [Pamakasabin Pablon abiin, nipammuli ya mani Judion naumut ta pamisusubakan.”]
30 Nanugêl si Pablo sa bali ya pan-upan na un luway tawun buy pantanggapên nay kaganawan mamaku kana. 31 In-aral na kallay tungkul sa pag-arin Bapan Namalyari buy tungkul sa Panginuun Jesu Cristu. Ayin yan limun mangaral buy ayin namênbên kana.
* 28:15 28:15 Sa Griego, Tres Tabernas. 28:27 28:27 Isaias 6:9-10.