10
Patanda sa mani magsimba sa diyusdiyusan
Mani mapatêl kuway, labay kun ganakên yuy nalyari sa mani ninunu tamun mani Judio sabitun pikilaku silan Moises pasalwang sa Egipto. Idi sila sa aypan ulap ya patanda un pangawyun kallan Bapan Namalyari buy kaganawan lay naglipay sa dagat.* Sa kapamilatan ulap buy dagat, nabawtismuwan sila bilang tagasunul Moises. Nangan silan kaganawan sa kakyangan un gigisay kanên na ubat kan Bapan Namalyari. Buy ninêm silan kaganawan gigisay lanêm ma pan-idin na, gawan ninêm silan lanêm ma impaawas Bapan Namalyari ya ubat sa batu. Ya batun abitu ya nangawyun kalla, ayin kaatag nun a si Cristu. Nuwa paraman baydu, asê pun êt natula si Bapan Namalyari sa malakê kalla. Kabay nikalat ta mani bangkay la sa kakyangan.
Abituy mani nalyari kalla sabay ya mam-in aral kantamu amêsên amên a kitamu mag-angad nadawak kaparisun dinyag la. Agana kaw magsimba sa mani diyusdiyusan kaparisun dinyag kaatag kalla, tagawan idi sa Kasulatan Bapan Namalyari, “Nagpestay mani tawu, miiinêman buy mitatalêkan sa pagsimba la sa mani diyusdiyusan la.”§ Agana kitamu makikanayun kaparisun dinyag kaatag kalla sabitun nuna.* Tagawan sa pamikikanayun la, luwampu buy tatluy libu ya nati kalla sa gisay allu. Sabitun nuna, gawan sa panubuk dakun umnu kalla kan Bapan Namalyari, tinuktuk silan utan buy nati sila. Kabay agana tamu êt subukun si Cristu kaparisun dinyag la. 10 Agana kaw êt pawan magdeklamu kaparisun dakun umnu kalla. Kabay pinati silan ang-el un kamatyan.
11 Nalyari ya kaganawan abiin bilang aral kantamu buy insulat amên magin pamatanda kantamun mani mangabyay sa panawun narani yay katganan kaganawan.
12 Kabay nu pan-isipin yuy napas-êy kawna sa panampalataya yu, mangillag kaw, ta dat manabu kaw sa kasalanan. 13 Ayin tuksuy mallumatêng kamuyu ya asê mangadanasan kaatag tawu. Nuwa mapagkatiwalan si Bapan Namalyari sa impangaku na ya a na kitamu paulayên matuksu un igit pun sa agyu tamu. Kabay nu mamakadanas kaw panuksu, manyag yan paralan amên masambut yuy abiin.
14 Kabay mani kakaidwan ku, agana kaw magsimba sa mani diyusdiyusan. 15 Pansabin ku kamuyuy ati bilang mani tawuy makapukat. Kabay pakaisipin yuy pansabin ku. 16 Balang pamititipun tamu bilang pangganaka sa pangamatin Cristu, dilag kitamun pan-inêmên ya pan-ipasalamat tamu kan Bapan Namalyari. Sa balang paminêm tamu, makibêtêk kitamu sa dayan Cristu. Buy sa balang pangan tamun tinapay ya pibibis-ilan tamu, makibêtêk kitamu sa lawinin Cristu. 17 Kabay agyan malakê kitamu, gigisay lawini tamu gawan kay gigisay tinapay ya pibibis-ilan tamun kinan.
18 Elêwên yuy alimbawan mani Israelita. Ya mani mangan sa mani in-andug sa pamiandugan, bilang makibêtêk sila êt kan Bapan Namalyari. 19 Sabêt ta labay kun sabin? Pansabin ku nayi ya dilag pukat ya mani diyusdiyusan o dilag pukat ta kanên na in-andug kalla? 20 Asê! Ya labay kun sabin, a ku labay ya makibêtêk kaw sa nangadadawak ka ispiritu, gawan na kanên na in-andug sa mani diyusdiyusan, pan-iandug sa mani nangadadawak ka ispiritu buy alwan kan Bapan Namalyari. 21 A kitamu malyarin makiênêm sa basun Panginuun buy pamakayari, makiênêm kitamina êt sa basun nangadadawak ka ispiritu. Buy a kitamu êt malyarin makiêm sa panganan Panginuun buy pamakayari, makiêm kitamina êt sa panganan mani nangadadawak ka ispiritu. 22 Labay tamu nayin mangimun na Panginuun? Mas makapangyarian kitamu nayi kana?
23 Dilag magsabin, “Malaya kun daygên na agyan sabêt.” Pêtêg ga malaya kitamu, nuwa asê kaganawan makakangêd kantamu buy asê kaganawan ati makasawup. 24 Alwan kay sarili yun ikakangêd da unên yu, nun a ya ikakangêd êt kaatag.
25 Mangan kaw dakun sabêt man na pansaliwin sa pagtindan karni buy agana yina patangên nu in-andug sa diyusdiyusan na abiin o asê amên asê maguluy nakêm yu. 26 Gawan idi sa Kasulatan, “Ya babun luta buy kaganawan idi baydi, pibandiyan Panginuun.”§
27 Nu sagyatên kaw gisay asê manampalataya sa gisay pamiêêman buy kalabay kaw maku, kanên yuy sabêt man na iapag kamuyu buy aganayna mamatang nu in-andug ga abiin sa diyusdiyusan o asê, amên asê maguluy nakêm yu. 28 Nuwa nu dilag magsabi kamuyun, “Ya kanên na abiin, in-andug sa diyusdiyusan,” agana yina kanên alang-alang sa nagsabi kamuyun ati amên asê maguluy nakêm na. 29 Alwan nakêm yuy labay kun tukuyun, nun a ya nakêm nagsabi kamuyu.
Malyarin sabin kaatag kamuyuy, “Uysiyan bênbênan ku yay labay kun daygên gawan kay kalabayan nakêm kaatag ta? 30 Nu impasalamat ku kan Bapan Namalyari ya kanên ku, uysiyan dustakên laku yapun ta?”
31 Ati ya masabi ku baysên. Nu mangan kaw man o minêm, o sabêt man na pandaygên yu, daygên yuy kaganawan amên ulimênên mani tawu si Bapan Namalyari. 32 Agana kaw manyag agyan sabêt man na magin sangkan pangasalanan sisabêt man, Judio yaman o asê o ya mani manampalataya kan Bapan Namalyari ya miaawyun. 33 Pakitbusan yuy pandaygên ku ya pagpilitan kun makasawup sa kaganawan tawu. Alwan sarili kuy pan-isipin ku, nun a ya ikakangêd kaganawan amên miligtas sila.
* 10:1 10:1 Exodo 13:21-22. 10:3 10:3 Exodo 16:31-35. 10:4 10:4 Exodo 17:3-6. § 10:7 10:7 Exodo 32:6. * 10:8 10:8 Mani Bilang 25:1-9. 10:9 10:9 Mani Bilang 21:5-6. 10:10 10:10 Mani Bilang 16:41-49. § 10:26 10:26 Mani Kanta 24:1.