9
Ya mani karapatan buy tungkulan gisay apostul
Elêwên yuku bilang alimbawa. Alwa nayin malaya ku? Alwa nayin gisa kun apostul? Alwa nayin nagpakit mismu kangkuy Panginuun tamun Jesus? Alwa nayin gawan sa paglingkud ku kan Bapan Namalyari, nagin mani manampalataya kaw? Agyan a ku kilalanên kaatag bilang apostul, nuwa sikaw wa mani taga Corinto, sêpat yukun kilalanên bilang apostul gawan sa kapamilatan pangaral ku, manampalataya kawna amêsên sa Panginuun. Ya panampalataya yu sabay ya magpapêtêg ya apostul lakun Panginuun.
Ati ya pan-ipakitbay ku sa mani tawuy asê mangilala kangku bilang apostul. Bilang apostul, ayin kay nayin karapatan pambiyan mani naturwanan yan un mani pangaylanganan yan? Ayin kay nayin karapatan pakilaku yan ya asawa yan sa pamita yan, kaparisun pandaygên mani kaatag apostul kaparisun Pedro buy mani mapatêl Panginuun? Kay sikay nayi buy si Bernabe ya kaylangan mag-ubra para sa ikabyay yan?
Dilag nayin sundalus ya siya pun na manggastus kaylangan na sa paglingkud na? Dilag nayin mananêm ya asê makinabang sa mani tagêy intanêm na? Buy dilag nayin manaysay kambing ya asê makinabang sa gatas saysay na?
Ya pansabin ku, alwan kay pansabin tawu, nun a idi sa Kautusan. Tagawan nakasulat sa Kautusan na impasulat kan Moises, “Kaban manara ya baka, gana mu sêl-an na bêbêy na.”* Kay mani baka nayi ya pangganakên Bapan Namalyari sabitun impasulat nay abiin ya batas? 10 Alwa, nun a insulat ta ati sa Kasulatan Bapan Namalyari para kantamu. Gawan ya mani manggitna buy ya mani mandara, napilmi silan makinabang sa pampupulun la. 11 Sên in-aral yan kamuyuy Mangêd da Balita, nananêm kay kamuyun mani ispiritwal la pagpapala. Nabyat nayi nu pakinabangan yan na materyal la pagpapala ya maubat kamuyu? 12 Nu ya kaatag mani mangaral dilag silan karapatan mananggap ubat kamuyu, alwa nayin luyang kay yabay? Nuwa a kay nanyawad kamuyu, nun a pibabatan yan na kaganawan amên sa pakapakun baydu, ayin makabênbên sa pangaral Mangêd da Balita tungkul kan Cristu. 13 A yu nayi tanda ya mani maglingkud sa Templu, ubat sa Templuy pangkanên la sa inallu-allu buy ya mani maglingkud sa pamiandugan, makatanggap sila sa mani pan-iandug? 14 Sa paradi ya paralan, pan-iutus Panginuun ya ikabyay mangaral Mangêd da Balita, maubat sa mani tawuy nananggap un pangaral ubat sa Mangêd da Balita.
15 Nuwa a ku ginamit ta sabêt man sa mani karapatan kun abiin. Buy a ku nanulat kamuyu amêsên amên panyawarên kaw sawup. Mas labayên ku pun na mati kaysa mitas sa karapatan kun ipagmaragul la pangaral kun Mangêd da Balita un ayin bayad.
16 Nuwa a ku malyarin ipagmaragul la pangaral kun Mangêd da Balita, gawan kay pansunulun kuy utus kangkun Panginuun Jesus. Kabay kapalunus saku nu a ku iaral la Mangêd da Balita! 17 Nu pandaygên kun kusan nakêm ma pangaral, dilag gakun maêtêng nga nabang. Nuwa sa kapêtêgan, pandaygên kuy pan-iutus kangku ya mangaral Mangêd da Balita ya intiwala kangku. 18 Sabêt amêsên na nabang ku? Ya maituwad kun nabang, abituy ipangaral kuy Mangêd da Balita un asê mamayad da mani mallêngê, agyan dilag gakun karapatan mananggap bayad da ubat kalla.
19 Malaya ku buy a ku ipus sisabêt man, nuwa magpaipus saku sa kaganawan amên makasagyat takun malakê ya manampalataya kan Cristu. 20 Alimbawa, nu kaawyun kuy mani kaparisu kun Judio, mambumyay yaku ayun sa naugalyan buy sa kautusan mani Judio amên masagyat ku silan manampalataya kan Cristu. Agyan a ku sakup sa kautusan mani Judio, pansunulun kuy ati amên maisagyat ku silan manampalataya. 21 Nu kaawyun kinaman êt ta mani alwan Judio ya asê mambumyay ayun sa kautusan mani Judio, mambumyay yaku êt un paran ayin sa aypan kautusan mani Judio amên maisagyat kuy mani alwan Judion manampalataya. Nuwa alwan labay sabin na a kina pansunulun na mani utus Bapan Namalyari, gawan sa kapêtêgan, pansunulun kuy mani utus Cristu. 22 Nu kaawyun kinaman na mani mayna pun sa manampalataya, makibagay yaku amên mapapas-êy ku sila sa ustuy panampalataya kan Cristu. Makibagay yaku sa kaganawan tawu sa kaganawan bagay amên agyan sa dakun sabêt ta paralan, mailigtas kuy dakun umnu kalla ubat sa ayin katganan na parusa. 23 Pandaygên kuy kaganawan pamikibagay sa kaganawan tawu para sa pamiwagaw Mangêd da Balita amên makapikidakay yaku sa mani pagpapalan Mangêd da Balita.
24 Ya panunul tamu kan Bapan Namalyari, para kitamun mangapal la mamwayu. Buy tanda yuy sa gisay mamwayu, malakêy makiawyun nuwa kay gigisay manambut. Kabay pakapalanên yuy paglingkud yu kan Bapan Namalyari kaparisun gisay mangapal ya mamakapalan pamwayu na amên makwa nay gantimpala na. 25 Ya balang mangapal, magsanay yan mangêd buy pandisiplinan nay sarili na sa kaganawan bagay amên makwa nay gantimpala na. Pandaygên nay ati amên makakwan gantimpala ya asê mangabuyutan. Parabaydu êt ta pandaygên tamu, nuwa ya pan-angadên tamu, abituy gantimpala ya mabuyutan. 26 Kabay kaparisu wakun gisay mamwayu ya pilmin muwayu papakun sa katganan. Kaparisu waku êt gisay mangapal la makitumbukan ya balang tumbuk ku, masugat ta kalaban, alwan angin. 27 Pandisiplinên kuy lawini ku buy pambênbênan kuy nadawak ka kalabayan ku, gawan dat pangayari kun iaral la Mangêd da Balita sa kaatag, dat siku pun na asê makakwan gantimpala ya ubat kan Bapan Namalyari.
* 9:9 9:9 Deuteronomio 25:4. 9:14 9:14 Mateo 10:10; Lucas 10:7. 9:22 9:22 1 Corinto 8:7.