8
Tungkul sa mani kanên na pan-iandug sa mani diyusdiyusan
Amêsên, tungkul laman sa patang yu nu malyari tamun kanên o asê ya mani kanên na in-andug sa diyusdiyusan, ya pansabin yu, “Kaganawan kantamuy dilag kabiyasnan.” Nuwa sêpat tamun tandanên ya kabiyasnan sabay ya makapadayêw sa tawu. Mas maulagay pangidu, gawan nu dilag kitamun pangidu, pan-isipin tamu nu parasaantu tamun mapapas-êy ya mapatêl tamu sa Panginuun. Ya tawuy indap nan biyasa ya, kulang pun êt ta kabiyasnan na. Nuwa ya tawuy mangidu kan Bapan Namalyari sabay ya pangkilalanên na.
Kabay nu tungkul sa mani kanên na in-andug sa mani diyusdiyusan, tanda tamuy “ya mani diyusdiyusan na ati, alwan pêtêg Namalyari,” gawan tanda tamu êt ta “kay gigisay Namalyari.” Pansabin kaatag tawuy asê pun makakilala kan Bapan Namalyari ya dilag mani namalyari sa langit buy sa luta, buy malakê ya mani pambêgên “mani namalyari” buy “mani panginuun.” Nuwa para kantamu, kay gigisay Namalyari ya Bapa tamuy nanyag kaganawan bagay buy mambumyay kitamu para kana. Buy kay gigisay Panginuun tamu ya sabay si Jesu Cristu. Sa kapamilatan na, dinyag ga kaganawan bagay buy sa kapamilatan na êt, mambumyay kitamu amêsên.
Nuwa dilag manampalatayay a la pun tanday kapêtêgan tungkul sa diyusdiyusan. Ya kaatag kalla, sabitun nuna mangulimên sa diyusdiyusan. Kabay angga amêsên, nu mangan silan kanên na in-andug sa mani diyusdiyusan, para kalla, mangulimên silayna sa mani diyusdiyusan. Buy gawan parabaysên na pangisip la, indap la, nangasalanan silayna.
Nuwa ya kanên, ayin katandan sa pamikiawyun tamu kan Bapan Namalyari. Mangan kitamu man o asê, alwan abiin na makapibayu kantamu sa pangêlêw na.
Nuwa agyan dilag kaw kalayaan, mangillag kaw, ta dat abiin ya sangkan pangasalanan mani tawuy manampalataya ya idi pun sa isip lay tungkul sa mani diyusdiyusan. 10 Alimbawa, tanda muy si mani diyusdiyusan, alwan pêtêg namalyari buy nu maku kan mangan sa templun diyusdiyusan buy makitan kan patêl ya idi pun sa isip nay tungkul sa diyusdiyusan, alwa nayin sikay makapiayat kanan mangan sa mani kanên na in-andug sa mani diyusdiyusan ya agyan para kana, gisay kasalanan na abiin? 11 Gawan sa “kabiyasnan” mu, sikay mipakadawak sa patêl muy manampalataya ya inatbus êt sa pangamatin Cristu. 12 Buy sa paradi ya paralan, nangasalanan kayna kan Cristu, gawan nangasalanan ka sa patêl muy manampalataya sa pamiayat mun manyag bagay ya para kana, kasalanan. 13 Kabay nu ya pangkanên ku sabay ya pangubatan kasalanan patêl ku, a kina manguman mangan paradi ya kanên amên asê mangasalanan na patêl ku.