7
Tungkul sa pag-asawa
Amêsên, paradi ya masabi ku tungkul sa insulat yu kangku. Pampatangên yu nu mas mangêd sa gisay liyaki ya a ya makitakês sa babayi.* Nuwa gawan malakêy nay mangatuksu sa alwa lan asawa, mas mangêd da dilag gan sarilin asaway mani liyaki buy mani babayi. Dapat tuparên liyaki ya tungkulan nan makitakês sa asawa na, buy para êt bayduy babayi. Tagawan alway nan babayi ya dilag karapatan sa sarili nan lawini, nun a ya asawa na. Para êt taman baydu, alway nan liyaki ya dilag karapatan sa sarili nan lawini, nun a ya asawa na. Kabay a yu imutan na asawa yu, kay nu napisabyan yun pasawên na pun na ati sa pêrad da panawun amên mail-an yina pun na sarili yu sa panalangin. Nuwa pamakayarin napikasunduwan yu, mitakês kawna ta dat ayina mabênbênan na sarili yu buy matuksu kaw Satanas un makitakês sa kaatag.
Si pansabin ku kamuyu, alwan utus, nun a kay payu ku. Nu malyari, labay ku ta dayin sikaw kaganawan pakadyag kaparisu ku ya ayin asawa. Nuwa ya balang gisa kantamu, magmikakaatag ga kaagyuwan na indin Bapan Namalyari buy asê mipaparisu. Ya kaatag, agyu lan bênbênan na sarili lan agana makitakês. Nuwa ya kaatag, a la agyun bênbênan na sarili lan makitakês, kabay kaylangan lan mag-asawa.
Amêsên, ati ya masabi ku sa mani ayin asawa buy sa mani nabal-u. Mas mangêd pun na manugêl silan ayin asawa kaparisu ku. Nuwa nu a yu mabênbênan na sarili yu, mag-asawa kaw. Mas mangêd da mag-asawa kaw kaysa mangasalanan kaw gawan a yu mabênbênan na matanam lawini yu.
10 Amêsên, sikaw wa mani nipag-asawa, dilag gakun iutus kamuyu ya ubat sa Panginuun, alwan ubat kangku. Asê sêpat isyay babayi ya asawa na. 11 Nuwa nu isyay babayi ya asawa na, ayina sêpat mag-asawan kaatag nun a mag-udung ya tana sa asawa na. Parisu êt ta utus Panginuun sa liyaki, a na sêpat isyay ya asawa na.
12 Sa kaatag gaman, ati ya masabi ku. Ubat kangkuy utus sa ati, ayin sinabi ya Panginuun tungkul di. Nu ya gisay liyaki ya dilag gan manan asawa, a na sêpat isyay ya babayi agyan a ya manampalataya anggan labay babayi ya miawyun sila. 13 Para êt baydu sa gisay babayi ya bayu ya nanampalataya, dilag ginan manan asaway asê manampalataya. A na sêpat isyay ya asawa nay liyaki ya asê manampalataya nu kalabay yapun êt miawyun sila. 14 Gawan pantanggapên Bapan Namalyari ya pamiawyun lan miasawa alang-alang sa panampalatayan asawa nay babayi. Buy si babayi ya asê manampalataya, pantanggapên êt Bapan Namalyari ya pamiawyun la un asawa nay manampalataya gawan sa panampalatayan asawa nay liyaki. Gawan nu asê, agyan na mani anak yu, asê tanggapên Bapan Namalyari. Nuwa ya pêtêg, pantanggapên êt Bapan Namalyari ya mani anak yu.
15 Nuwa nu kalabay makisyay ya asaway asê manampalataya, pasawên yan makisyay. Sa paradi ya pangapalyari, malaya yan makisyay, tagawan binêg kitamun Bapan Namalyari un bumyay napatêtbêk. 16 Sikaw wa mani babayi ya manampalataya, dat sikaw wa magin dan amên manampalatayay asawa yu buy miligtas. Para kaw êt bayduy mani liyaki ya manampalataya, dat sikaw êt ta magin dan amên manampalatayay asawa yu buy miligtas.
Bumyay sa kabilyan na indin Bapan Namalyari
17 Nuwa agyan parabaydu, ati ya masabi ku. Ya balang gisa kamuyu, sêpat yan bumyay sa kabilyan na indin Panginuun sabitun binêg yan Bapan Namalyari. Abiin na pan-iutus ku sa kaganawan manampalatayay miaawyun. 18 Alimbawa, nu si gisay liyaki ya natuli yana sên binêg yan Bapan Namalyari, a nayna sêpat ibayuy kabilyan na. Buy nu a yapun tuli sabitun binêg ya, a yina kaylangan magpatuli pun. 19 Gawan asê maulaga nu tuli ya gisay tawu o asê. Ya maulaga, ya panunul sa mani utus Bapan Namalyari. 20 Kabay manugêl ya balang gisa sa kabilyan na sabitun binêg yan Bapan Namalyari. 21 Gisa ka nayin ipus sabitun binêg kan Bapan Namalyari? Agana mu intindin na abitu. Nuwa nu dilag kan madyag amên mibus ka, daygên mu. 22 Ta ya ipus sabitun binêg yan Panginuun, nilayay na. Si tawuy naman na malaya sabitun binêg yan Cristu, ipus sinan Cristu amêsên. 23 Inatbus kaw nan Bapan Namalyari sa maragul la alaga sa kapamilatan pangamatin Cristu sa kurus. Kabay agana kitamu magpaipus sa mani tawu. 24 Kabay mani mapatêl ku, manugêl kaw bumyay sa kabilyan yu sabitun binêg kaw Bapan Namalyari.
Tungkul sa mani ayin asawa buy sa mani bal-u
25 Amêsên, tungkul laman êt sa mani ayin pun asawa, ayin nakun utus sa ubat sa Panginuun. Nuwa bilang gisay pagtiwalan na gawan sa lunus Bapan Namalyari, ati ya masabi ku.
26 Gawan sa mani kasakitan amêsên, mas mangêd nu isundu yu tanay kabilyan yu ya ayin pun asawa. 27 Nuwa nu sikay liyaki ya nag-asaway na, agana mu isyay ya asawa mu. Buy nu ayin kan asawa, mas mangêd nu agana kay na mag-asawa. 28 Nuwa nu mag-asawa ka man, a ka mangasalanan. Buy nu mag-asaway gisay dalaga, a ya êt mangasalanan. Kabay pansabin ku sa mani ayin pun asaway manugêl sila tan parabaydu, gawan labay kun malisyan lay mani kasakitan biyay un dilag asawa.
29 Mani mapatêl, ati ya labay kun sabin. Naêpêk tanay panawun tamu baydi sa babun luta. Kabay si mani dilag asawa, sêpat lan suyun na Panginuun un paran ayin asawa. 30 Ya mani manangis, bumyay silan paran asê manangis buy ya mani masaya, bumyay silan paran asê masaya. Buy si mani dilag panaliw, a la sêpat sarilinin na sinaliw la gawan naêpêk tay panawun. 31 Ya manggamit mani bagay baydi sa babun luta, a la sêpat idin bayduy nakêm la, gawan makpas ya abiin.
32 A kina dayi labay ya migaganaka kaw sa biyay yu. Si gisay liyaki ya ayin asawa, nakapamisan ya sa pagsuyu sa Panginuun buy nu parasaantu nan mapasayay Panginuun. 33 Nuwa ya liyaki ya nag-asawa, nakapamisan ya sa mani bagay baydi sa babun luta, nu parasaantu nan mapasayay asawa na. 34 Gawan di, mapiatag ga isip na. Para êt baydu sa babayi. Ya gisay nabal-u o gisay dalaga, kay pagkaabalaan la, kay abituy paglingkud la sa Panginuun, tagawan labay lan il-an na buun biyay la sa paglingkud kana. Nuwa ya babayi ya dilag asawa, abala ya sa mani bagay baydi sa babun luta, nu parasaantu nan mapasayay asawa na.
35 Kay pansabin kuy abiin para sa ikakangêd yu. A kataw pan-ibawal la mag-asawa. Labay ku magin mangêd da pamibiyaybiyay yu amên lubus kaw makapaglingkud sa Panginuun.
36 Amêsên, tungkul laman sa mikabaan, nu sa nakêm liyaki, labay nan migêt sila buy kabaan na, buy sa nakêm na, sêpat silaynan mitangên, mangêd pun na mitangên silayna. Alwan kasalanan na ati. 37 Nuwa nu buuy nay disisyun liyaki ya a na tangênên na kabaan na, buy ayin mamilit kanan mag-asawa, buy agyu nan bênbênan na kalabayan lawini na, mangêd êt ta dinyag nay a ya nag-asawa. 38 Kabay mangêd nu tangênan naya, nuwa mas mangêd êt nu asê.
39 Si babayi, kaban nabyay pun na asawa na, nakas-êl ya sa asawa na. Nuwa nu mati yay asawa na, malyari yinan mag-asawan manguman sa sisabêt man na malabayan na, nuwa sêpat sa gisay manampalataya êt ta ayin asawa. 40 Para kangku, mas masaya yapun nu a yina mag-asawan manguman. Para kangku, ati ya ustu buy sa êlêw ku, ati êt ta pan-itutun Ispiritun Bapan Namalyari ya idi kangku.
* 7:1 7:1 Sa Griego, malyarin ya labay sabin “Mangêd sa gisay liyaki ya agana makitakês sa asawa na.” 7:10 7:10 Ya turun Jesus tungkul sa miasawa mabasa sa Mateo 5:31-32; 19:3-9; Marcos 10:2-12; Lucas 16:18.