6
Ya pamidalum laban sa patêl sa Panginuun
Nu dilag deklamuy gisa kamuyu laban sa patêl na sa panampalataya, agana yina idalum sa ukum mani asê manampalataya kan Bapan Namalyari, nun a gêtan yuy deklamu yu sa mani mapatêl yuy manampalataya kan Bapan Namalyari. A yu nayi tanday sa Allun Pangukum, sikaw wa mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana ya sabay ya mangukum sa mani tawuy asê manampalataya? Buy nu sikaw wa mangukum sa mani asê manampalataya, ayin kaw nayin kaagyuwan mangukum sa mani nabêlêng nga pamitutubagan yu? A yu nayi tanday lumatêng nga panawun ya sikitamuy mangukum sa mani ang-el? Buy nu indin Bapan Namalyari kantamuy kaagyuwan mangukum sa mani ang-el, luyang kitamun dilag kaagyuwan mangukum sa mani pamitutubagan sa inallu-alluy biyay. Kabay nu dilag kaw pamitutubagan, uysiyan panggêtan yuya pun na ati sa mani tawuy asê manampalataya ta? Pansabin ku kamuyuy ati amên madêng-êyan kaw! Ayin nayin agyan kay gisa kamuyuy katandan mamakapalan pamitutubagan mani manampalataya? Si mangapalyari, nidadalum ma mani mipapatêl sa Panginuun buy sa arapan pun êt mani asê manampalataya!
Sikaw mismuy nasambut sa pamidalum yu laban sa balang gisa. Uysiyan a yu ta pibabatan na manyag mani nadawak buy mamurayit kamuyu ta? Nuwa sa nalyari, sikaw pun êt mismuy manyag nadawak buy mamurayit buy pandaygên yuy ati sa mismun patêl yu sa Panginuun.
9-10 A yu nayi tanday asê miawyun sa pag-arian Bapan Namalyari ya mani nangadawak? Gana yu purayitin na sarili yu tagawan kanuman asê miawyun sa pag-arian Bapan Namalyari ya mani mamikikanayun, magsimba sa diyusdiyusan, mamikiasawa sa kaparisu nan babayi o liyaki, manakaw, masaklaw, mapaglasing, mapandungul, buy tulisan. 11 Buy parabaysên yabay ya kaatag kamuyu sabitun nuna. Nuwa inlinis kawna sa mani kasalanan yu buy pinili kaw nan Bapan Namalyarin kay kana, intuwad nakaw matinêk sa kapamilatan Panginuun Jesu Cristu buy sa Ispiritun Bapa tamun Namalyari.
Si lawini yu Templun Ispiritun Bapan Namalyari
12 Dilag magsabi kamuyun paradi, “Malyari kun daygên agyan dakun sabêt.” Pêtêg ga abiin, nuwa si pakitbay kinaman, “Alwan kaganawan bagay makakangêd.” Kabay agyan malyari kun daygên na agyan dakun sabêt, a kinaman magpaipus sa agyan sabêt man na bagay.
13 Sabin êt kaatag, “Ya kanên, dinyag para sa bituka buy ya bituka, dinyag para sa kanên.” Pêtêg ga abiin, nuwa lumatêng nga allu parisun sirên Bapan Namalyari ya abiin. Ya lawini, asê dinyag para sa pamikikanayun, nun a dinyag ga ati amên maglingkud kan Bapan Namalyari. Buy si Bapan Namalyari ya manaysay lawini tamu. 14 Buy ya lawini tamu, umanên pabyayên Bapan Namalyari sa tawlin allu sa kapamilatan kapangyarian na, kaparisun dinyag na sa Panginuun tamu.
15 A yu nayi tanday si lawini tamun mani manampalataya, baagi un lawinin Cristu? Abiin ya sangkan kabay a tamu malyarin gamitin na lawini tamu sa pamikitakês sa babayi ya pambayaran. 16 A yu nayi tanda ya lawinin liyaki buy lawinin babayi ya pambayaran, pakadyag gigisa sa pamitakês la? Tagawan idi sa Kasulatan, “Ya luwa, pakadyag gigisa.”* 17 Nuwa ya makibêtêk sa Panginuun Jesus, makibêtêk ya sa Ispiritu na.
18 Agana kaw makikanayun. Magpakarayu kaw sa parabaysên na kasalanan. Ta ya makikanayun, mangasalanan ya sa sarili nan lawini. Nuwa ya kaatag ga kasalanan, alwan parabaysên. 19 A yu nayi tanda ya lawini yu sabay ya templun Ispiritun Bapan Namalyari ya tinanggap yu ubat kan Bapan Namalyari? Kabay ya lawini yu, alwan kamuyu, nun a kan Bapan Namalyari 20 gawan inatbus kaw Bapan Namalyari sa maragul la alaga. Kabay gamitin yuy lawini yu sa ikaulimên Bapan Namalyari.
* 6:16 6:16 Genesis 2:24.