5
Ya manampalatayay makikanayun sa ikalwan asawan bapa na
Dilag nibalita kangkuy dilag kaw kaawyun baysên na manyag pamikikanayun, buy nakikanayun yapun sa ikalwan asawan bapa na. Nadawak yapun sa mani tawuy asê makakilala kan Bapan Namalyari, gawan agyan sila, a la pandaygên na abiin. Nuwa sa pangapalyarin ati, siyan madyag yu pun ipagpadayêw wa pamikikanayun kaawyun yu ta! Sêpat dayiy maglungkut kaw buy itas yu sa grupu yuy manyag abiin. 3-4 Agyan ayin naku baysên, para yu kinan kaarap.* Buy sa kapangyarian na indin kangkun Panginuun Jesu Cristu, inatulan kinay tawun abitu ya paran idi yakina baysên. Kabay nu mititipun kaw, isipin yuy makibêtêk ka isip ku kamuyu buy ya kapangyarian na indin kantamun Panginuun Jesu Cristu. Sa uras sa ati, paulayan yinay tawun abiin kan Satanas amên sirên Satanas ya lawini na. Sa parabaysên na paralan, magsisi ya buy miligtas ya ispiritu na sa allun pag-udung Panginuun Jesus amên mangukum sa mani tawu.
Asê mangêd da mapamadayêw kaw, nuwa pampaulayan yu êt mapagkaawyun sa grupu yuy gisay tawuy makikanayun. Mas mangêd da itas yuwina sa grupu yu amên a kaw midamay. Kabay kaylangan itas yuya sa grupu yu kaparisun dinyag mani Judio ya intas lay pamalbag sa lalên bali la bayu Pestan Kaligtasan amên mapakadyag kaw pawan malinis kaparisun bayuy masa ya ayin pamalbag. Ya kapêtêgan, nalinis kawna gawan in-andug si Cristu para kantamu. Kaparisu yan biserun tupay pan-iandug balang Pestan Kaligtasan sa Egipto amên libasan kitamun pamarusan Bapan Namalyari gawan sa mani kasalanan tamu. Kabay ikalutu tamuy pestan ati sa kapamilatan pamitas kasalanan buy kadawakan sa biyay tamu ya kaparisun manan pamalbag. Bumyay kitamun malinis buy tapat, kaparisun tinapay ya ayin pamalbag.
Nanulat taku kamuyu sabitun nuna ya agana kaw makiawyun sa mani makikanayun. 10 A ku labay sabin na a yina pakiawyunan na mani asê manampalatayay makikanayun, mani masaklaw, mani manakaw buy mani magsimba sa mani diyusdiyusan. Gawan kaban idi kitamu baydi sa babun luta, a tamu malisyan na kaganawan tawu. 11 Si pantukuyun kuy agana yu pakiawyunan, abitu silay magsabin mapatêl tamu sila sa Panginuun, pakan makikanayun sila, mani masaklaw, magsimba sa diyusdiyusan, mapandungul, mapaglasing, buy mapanakaw. Bitasa man agana kaw makiêm kalla sa kanên. 12-13 Karapatan yun atulun na mani mapatêl yu sa panampalataya nu ustu o asêy pandaygên la, gawan idi sa Kasulatan, “Itas yu sa grupu yuy tawuy manyag nadawak.”§ Nuwa ayin nakun karapatan mangatul sa mani alwan manampalataya. Kay si Bapan Namalyari ya nagkarapatan mangatul kalla.
* 5:3-4 5:3-4 Ya sinabi ya “para yu kinan kaarap” sa Griego, “idi baysên na ispiritu ku.” 5:3-4 5:3-4 Ya sinabi ya “isipin yuy makibêtêk ka isip ku” sa Griego, “nu mititipun kaw buy ispiritu ku.” 5:8 5:8 Pan-itas mani Judio sa mani bali lay pamalbag sa mani tinapay balang Pestan Kaligtasan sa Egipto. § 5:12-13 5:12-13 Deuteronomio 17:7.