Ya Sulat Pablo sa mani taga
EFESO
1
Siku si Pablo ya apostul Cristu Jesus ayun sa kalabayan Bapan Namalyari.
Manulat taku kamuyuy taga Efeso ya pinilin Bapan Namalyarin kay kana buy tapat kan Cristu Jesus.
Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat sa Namalyari ya Bapa tamu buy Panginuun tamun Jesu Cristu.
Ya mamakaupapas ya palanun Bapan Namalyari
Ulimênên tamu si Bapan Namalyari buy Bapan Panginuun tamun Jesu Cristu. Gawan sa pamikibêtêk tamu kan Cristu, indin na kantamuy kaganawan pagpapalay ispiritwal ubat sa langit.
Bayu na pun dinyag ga babun luta, pinili na kitamina sa kapamilatan pamikibêtêk tamu kan Cristu amên magin banal buy ayin makit ta nadawak sa pangêlêw na. Gawan sa pangidu na kantamu, sabitun nuna pun pinili na kitaminan mani anak na sa kapamilatan Jesu Cristu. Tagawan abiin na ikatula na buy kalabayan na. Kabay ulimênên tamuy Bapan Namalyari gawan sa dakilay kangêdan na indin na kantamu sa kapamilatan kakaidwan nay Anak.
7-8 Ya dayan Cristu sabay ya pinangatbus na kantamu. Ya labay sabin, pinatawad day mani kasalanan tamu. Dinyag nay abiin gawan sa ayin kaparisuy kangêdan na buy binyanan na kitamun kaganawan kabiyasnan buy pangintindi. Buy sa kalabayan Bapan Namalyari, impatanda na kantamuy liim ma palanu na ya tinupad na sa kapamilatan Cristu 10 sa lumatêng nga panawun na intakda na. Buy ya palanu na, piaawyunun nay kaganawan idi sa langit buy idi sa babun luta buy ipaaypa na kan Cristu.
11 Sa kapamilatan pamikibêtêk tamu kan Cristu, pinili nakay amên magin kana gawan ati ya palanu na sabitun nuna pun, ta pandaygên nay kaganawan ayun sa palanu na buy kalabayan na. 12 Dinyag nay abiin amên sikitamu ya mani nunan nanampalataya kan Cristu, makapangulimên kana gawan sa karangalan na. 13 Buy sikaw êt, paubat sabitun nalêngê yinay kapêtêgan ya sabay ya Mangêd da Balita nu parasaantu kaw miligtas, sikaw man êt nanampalataya buy nakibêtêk kan Cristu. Indin kamuyun Bapan Namalyari ya Ispiritu nay impangaku na bilang tanda' ya bandi na kawna. 14 Ya Ispiritun Bapan Namalyari ya indin na kantamu sabay ya tanda' ya taganan matanggap tamuy kaganawan impangaku na kantamu angga sa matanggap tamuy lubus ya kaligtasan. Buy gawan di, ulimênên ya gawan sa karangalan na!
Ya panalangin Pablo
15 Kabay paubat sabitun nabalitan kuy tungkul sa panampalataya yu sa Panginuun tamun Jesus buy tungkul sa pangidu yu sa kaganawan mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana, 16 ayin katganan na pagpasalamat ku kan Bapan Namalyari gawan kamuyu. Buy pawa kun manalangin para kamuyu. 17 Panyawarên ku kan Bapan Namalyari ya dakilay Bapan Panginuun tamun Jesu Cristu ya biyan nakaw kabiyasnan buy pangintindi ya ubat sa Ispiritu na amên luyang yuya pun makilala. 18 Manalangin naku êt kan Bapan Namalyari ya pasawangên na pun ya isip yu amên matandan yuy inlêan na kamuyuy pangaku na sabitun binêg nakaw, ya sabay ya saganay kangêdan ya idin na sa mani pinili nan kay kana. 19-20 Manalangin naku êt kan Bapan Namalyari ya matandan yuy ayin kaparisuy kapangyarian na para kantamun mani manampalataya kana. Ya kapangyarian êt ati, sabay ya ginamit na sabitun pinabyay nan manguman si Cristu buy pinaiknu na sa wanan na sa langit. 21 Kabay luyang makapangyarian si Cristu sa kaganawan ispirituy mag-ari, mamaala, mamunu, buy dilag kapangyarian. Ayin makapantag sa tungkulan na, alwan kay sa panawun amêsên, agyan sa lumatêng pun êt ta panawun. 22 Impaaypan Bapan Namalyari kan Cristuy kaganawan buy dinyag nayan ulun kaganawan para sa ikakangêd manampalatayay miaawyun 23 ya sabay ya pinakalawinin Cristu. Ya kaganawan pustun manampalataya sabay ya kabuuan pinakalawinin Cristu buy si Cristu êt ta mamibuu sa kaganawan.