2
Pinabyay kaw kaawyun Cristu
Sabitun nuna, nanuwad kaw nati sa pangêlêw Bapan Namalyari gawan sa a yu panunul kana buy sa mani kasalanan yu. Mambumyay kaw kaparisun mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari buy nagpasakup kaw sa kapangyarian Satanas ya arin mani ispirituy nadawak ya manguna sa nakêm* mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari. Sabitun nuna, mambumyay kitamun kaparisu la, ta pansunulun tamuy kalabayan lawini buy isip tamu. Sa kabilyan tamun abiin, kaawyun kitamu êt dayi sa mani tawuy katubagan Bapan Namalyari.
Nuwa gawan mapallunus si Bapan Namalyari buy maragul la pangidu na kantamu, agyan nanuwad kitamun nati gawan sa mani kasalanan tamu, pinabyay na kitamu pun êt kaawyun Cristu. Kabay gawan sa kangêdan nakêm Bapan Namalyari, niligtas kitamu. Buy gawan sa pamikibêtêk tamu kan Cristu Jesus, pinabyay kitamun Bapan Namalyari kaawyun Cristu buy paran impaiknu na kitamina sa lukup Cristu baydu sa langit. Dinyag nay abiin amên sa lumatêng nga panawun, maipakit na sa kaganawan ya asê mapantagan na kangêdan nakêm na kantamu ya impakit na sa kapamilatan Cristu Jesus. Gawan sa kangêdan nakêm Bapan Namalyari, niligtas kaw sa kapamilatan panampalataya yu kan Jesus, alwan sa kapamilatan sarili yun dyag, nun a digalun Bapan Namalyari kamuyuy abiin. Alwan gawan sa kapamilatan mangangêd da diyag yuy ingkaligtas yu. Kabay ayin maipagmaragul ya sisabêt man. 10 Gawan sa kapamilatan pamikibêtêk tamu kan Cristu Jesus, binyanan kitamun Bapan Namalyarin bayuy biyay amên manyag kitamun mangangêd ya intalagay nan Bapan Namalyari ya daygên tamu sabitun nuna pun.
Ya pamibêbêtêk mani Judio buy alwan Judio gawan kan Cristu
11 Kabay sikaw wa mani alwan Judio, ganakên yuy kabilyan yu ya sabitun nuna, in-anak kaw alwan Judio buy pandustakên kaw mani Judio tagawan a lakaw kaparisu ya tinuli. Nuwa ya pangatuli, kay diyag tawu sa lawini. 12 Ganakên yu êt ta sabitun nuna, a yu pun kilala si Cristu, a kaw kaawyun sa mani tawun Bapan Namalyari ya sabay ya mani Israelita, buy a kaw sakup sa mani kasunduwan Bapan Namalyari ya batay sa mani pangaku na. Mambumyay kaw baydi sa babun luta un ayin kapilmiyan buy a yu kilala si Bapan Namalyari. 13 Sabitun nuna, marayu kaw kan Bapan Namalyari. Nuwa amêsên, nidani kawna kana sa kapamilatan dayan Cristu.
14 Si Cristuy pinangubatan kapatêtbêkan. Kabay napibêtêk nay mani Judio buy mani alwan Judio. Buy sa kapamilatan lawini nay nipaku sa kurus, intas naynay pamitutubagan balang gisa ya paran pallasak sa pader ya mamisyay sa mani Judio buy alwan Judio. 15 Sa pangamatin Jesus sa kurus, intas naynay pukat Kautusan na impasulat kan Moises ya dilag utus buy patakaran. Dinyag nay abiin amên pibêtêkên nay mani Judio buy alwan Judio sa gigisay lawini. Sa pakapakun baydu, mikasunduy luwa. 16 Buy abiin na luwa ya pinibêtêk na sa gigisay lawini, ingkasundu na sila kan Bapan Namalyari sa kapamilatan pangamati na sa kurus, ta inyari naynay pamitutubagan tamu.
17 Naku sa babun luta si Cristu buy impatanda nay Mangêd da Balita ya namikasundu kamuyun mani alwan Judio ya sabitun nuna marayu kaw kan Bapan Namalyari. Buy agyan kanyan êt ta mani Judioy narani kan Bapan Namalyari, impatanda na êt kanyan na Mangêd da Balita. 18 Kabay sikitamun kaganawan, makapagdani kitamina kan Bapan Namalyari sa kapamilatan gigisay Ispiritu na gawan sa dinyag Cristu para kantamu.
19 Kabay amêsên, sikaw wa mani alwan Judio, alwa kawnan dayuwan o taga kaatag lugal, nun a kabêtêk kawna sa mani pinilin Bapan Namalyari buy kabilang kawna sa pamilya na. 20 Sikitamuy mani manampalataya, maiparisu kitamu sa gisay bali ya si mani tarêk sabay ya mani apostul buy mani propeta, buy ya pamitudêkan tarêk, sabay si Cristu Jesus. 21 Sa kapamilatan Cristu, mangapitutumpang kitamu ya paran mani kasangkapan bali buy mapakadyag gisay banal la Templun Jesus. 22 Sikaw wa mani alwan Judio, gawan sa pamikibêtêk yu kan Cristu, niawyun kawna sa mani Judio. Buy kaganawan tamu nanuwad dan mani kasangkapan Templuy panugêlan Bapan Namalyari sa kapamilatan Ispiritu na.
* 2:2 2:2 sa Griego, pangulun kapangyarian angin. 2:6 2:6 impaiknu na kitamu sa lukup Cristu baydu sa langit:labay sabin mapagkaawyun kitamun Cristun mag-ari baydu sa langit.