3
Ya palanun Bapan Namalyari sa mani alwan Judio
Gawan sa parabaysên na dinyag Bapan Namalyari, siku si Pablo ya nisukul gawan sa paglingkud ku kan Cristu alang-alang kamuyun mani alwan Judio. Pilmin nabalitan yinay intiwalan Bapan Namalyari kangkuy pamipatandan Mangêd da Balita kamuyu. Kaparisun sinabtan ku sa sulat ta ati, impatandan Bapan Namalyari kangku ya tungkul sa liim ma palanu na. Kaban pambasên yuy ati ya sulat ku, matandan yuy pangintindi ku sa liim ma palanun Bapan Namalyari tungkul kan Cristu. Sabitun nuna, asê impatandan Bapan Namalyari sa mani tawu ya palanu na, nuwa amêsên, sa kapamilatan Ispiritu na, impatanda nayna sa mani banal la apostul buy sa mani propeta na.
Buy ati ya palanun Bapan Namalyari. Sa kapamilatan Mangêd da Balita tungkul kan Cristu, ya mani Judio buy alwan Judio, parisu lan mapagmanay kangêdan, parisu silan idi sa gigisay lawinin Cristu buy parisu sila êt makatanggap sa mani pangakun Bapan Namalyari gawan sa pamikibêtêk la kan Cristu Jesus.
Gawan sa kangêdan nakêm Bapan Namalyari buy sa kapamilatan kapangyarian na, dinyag nakun mamipatandan Mangêd da Balita. Agyan sikuy pinakanayêpa sa kaganawan pinilin Bapan Namalyarin kay kana, pinili naku pun êt amên iaral sa mani alwan Judio ya asê masukad da kangêdan Cristu. Buy ipalinaw ku sa kaganawan nu parasaantun matupad da palanun Bapan Namalyari ya sabay ya nanyag kaganawan. 10 Impadyag na kangkuy abiin amên sa kapamilatan mani manampalatayay miaawyun, maipatanda la sa mani nipagtungkulan buy dilag kapangyarian sa langit ya kabiyasnan nan mamipatanda sa magmikakanayun na paralan. 11 Abiin nay palanu na paubat sabitun bayu na pun daygên na babun luta buy tinupad nay abiin sa kapamilatan Cristu Jesus ya Panginuun tamu. 12 Gawan sa panampalataya tamu buy sa pamikibêtêk kan Cristu Jesus, makapagdani kitamina kan Bapan Namalyari un ayin limu buy ayin pamikakunu. 13 Kabay makisabi yaku kamuyu ya agana kaw mangaynay nakêm gawan sa mani kasakitan ya pandanasên ku alang-alang kamuyu, gawan abiin ya ikarangal yu.
Ya panalangin Pablo para sa mani taga Efeso
14 Kabay balang maganaka kuy palanun Bapan Namalyari, manduku wakun mangulimên kana. 15 Siyay Bapan kaganawan idi sa langit buy idi sa babun luta ya pan-ituwad nan gisay pamilya. 16 Manalangin naku kana ya papas-êyên nay nakêm yu sa kapamilatan Ispiritu na ayun sa saganay kangêdan na buy kapangyarian na. 17 Manalangin naku êt ta manugêl si Cristu sa bêkê yu sa kapamilatan panampalataya yu. Manalangin naku êt ta magin napas-êy kaw buy namanidêg sa pangidun Bapan Namalyari 18 amên mapukatan yu buy ya kaatag pun na pinilin Bapan Namalyarin kay kana nu parasaantun kakwal, kakarang, katag-ay, buy nu parasaantun kalalê ya pangidun Cristu kantamu. 19 Labay kuy madanasan yuy asê masukad da pangidu na amên makitan sa biyay yu si Bapan Namalyari.
20 Kabay ulimênên tamu si Bapan Namalyari ya makadyag un igit pun sa agyan sabêt pun na yawarên o maisip tamu sa kapamilatan kapangyarian nay manyag kantamu. 21 Ulimênên tamu kanuman si Bapan Namalyari gawan sa mani kangêdan ya makitan sa mani manampalatayay miaawyun buy kan Cristu Jesus! Awuy Panginuun.