4
Nibêbêtêk ya mani manampalataya kan Cristu
Bilang gisay nakasukul gawan sa paglingkud ku sa Panginuun, makisabi yaku kamuyun bumyay kaw nanaspat bilang mani binêg Bapan Namalyari. Pakadyag kaw mapagpayêpa, naayup-up, mapangintindi buy mapagpasensiya sa mani kakulangan un kaparisu yu bilang pamipakit yun pangidu yu. Pagpilitan yun manugêl la pamibêbêtêk yu ubat sa Ispiritun Bapan Namalyari sa kapamilatan mangêd da pamiaawyun yu ya sabay ya mamibêtêk kamuyu. Sikitamun kaganawan ya nakibêtêk kan Cristu, napakadyag kitamun gigisay lawini buy gigisay Ispirituy manugêl kantamun kaganawan buy gigisay kapilmiyan ya indin kantamu sabitun binêg kitamun Bapan Namalyari. Gigisay Panginuun tamun Jesus, gigisay panampalataya, buy gigisay bawtismu. Gigisay Bapa tamun Namalyari buy sabay siyay Bapa tamun kaganawan. Mag-ari ya sa kaganawan, manyag ya sa kaganawan buy manugêl ya kantamun kaganawan.
Sikitamun kaganawan, parti kitamun gigisay lawini, nuwa binyanan nan kaagyuwan na balang gisa ayun sa labay idin Cristu. Kabay paradi ya idi sa kasulatan,
“Sên nitag-ay ya sa langit, pikilaku nay malakêy tawuy sinambut na
buy dilag yan indin sa mani tawu na.”*
Amêsên, sabêt ta labay sabin “Nitag-ay ya sa langit?” Ya labay sabin abitu, inyêpa yapun baydi sa luta si Cristu. 10 Buy ya inyêpa baydi sa luta sabay êt ta nitag-ay sa katatag-ayan na langit amên magin lubus ya kapangyarian na sa kaganawan.
11 Kabay binyanan nan kaagyuwan ya balang gisa. Ya kaatag, dinyag nan apostul. Buy ya kaatag, dinyag nan propeta. Ya kaatag êt, dinyag nan mamipatandan Mangêd da Balita sa mani asê pun nakakilala kan Cristu. Ya kaatag êt, dinyag nan pastor buy manuru. 12 Dinyag nay abiin amên il-an nay mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana amên lumabung buy pumas-êy sila bilang lawinin Cristu. 13 Sa paradi ya paralan, maduwang tamuy kaganawan pamibêbêtêk sa panampalataya buy pangilala sa Anak Bapan Namalyari buy pakadyag kitamun napas-êy ya manampalataya kana anggan pakadyag ugalin Cristu ya ugali tamu.
14 Buy nu naduwang taminay abiin, a kitamina kaparisun mani anak ka pabayu-bayuy isip buy tambêng magtan magmikakaatag ga aral un mani tawuy mallinlang gawan sa paralan lay nakapuglaw. 15 Nun a magsabi kitamun kapêtêgan un dilag pangidu amên sa kaganawan, pakadyag kitamun ugalin Cristu ya sabay ya ulu tamu. 16 Sa kapamilatan na, pitutumpangên nay kaganawan kasangkapan lawini na, ya ayin kaatag nun a sabay ya mani manampalataya kana. Kabay lumabung buy pumas-êy ya buun lawini nu manyag ya balang gisa sa pan-ipadyag Cristu kalla un dilag pangidu.
Ya bayun biyay kan Cristu
17 Gawan sa tungkulan na indin Panginuun kangku, pan-ipilit kun agana kawna bumyay kaparisun mani tawuy asê makakilala kan Bapan Namalyari. Ta ayin kapukatan na pan-isipin la 18 buy ayin silan pangintindi sa mani ispiritwal la bagay. Buy gawan ayin silan tanda buy sa kakdêyan ulu la, ayin kallay bayun biyay ya pan-idin Bapan Namalyari. 19 Ayin silaynan dêng-êy. Kabay nalabayan lay nay nadawak ka kalabayan lawini buy pawa silan nasabêksabêk sa panyag kadinatan.
20 Nuwa sikaw, kaatag kaw kalla ta alwan parabaysên na natandan yu tungkul kan Cristu. 21 Nalêngê yinay aral tungkul kan Jesus buy tinurwanan kawnan kapêtêgan na idi kana. 22 Kabay lakwanan yinay mana yun pamibiyaybiyay ta abiin na mamipakadawak kamuyu gawan sa kalabayan na mamurayit kamuyu. 23 Pasawan yun ibayun Bapan Namalyari ya isip yu buy ugali yu. 24 Ipakit yuy imbayu kawnan Bapan Namalyari buy dilag ugali ya kaparisu kana ya pêtêg matinêk buy banal.
25 Kabay agana kawna maglaram, nun a paway nan kapêtêgan na sabin yu sa balang mapatêl kan Cristu gawan kaawyun kitaminan kaganawan sa gigisay lawini. 26 Nu manubag kaw man, agana kaw mangasalanan buy agana yu paulayên na lumibas sa allun dilag kaw pun suluk sa patêl yu. 27 Agana yu biyan dan si Satanas sa biyay yu.
28 Ya manakaw, aganayna manguman manakaw, nun a mangkap yatan ubray mamangêd amên makasawup ya sa mani mangaylangan. 29 Agana kaw magsabin nadawak, nun a abituy makakangêd buy nakaayun sa kabilyan mani mallêngê ya sabin yu amên makasawup kalla.
30 Buy agana yu palungkutun na Ispiritun Bapan Namalyari. Ta ya Ispiritun Bapan Namalyari sabay ya tatak ka bandi kawnan Bapan Namalyari buy lubus nakaw iligtas sa pallumatêng allu.
31 Itas yuy sabêt man na ikasakit nakêm yu, tubag, pamipapati, pallangkab sa kaparisu, pagsabin nadawak laban sa kaparisu, buy pangisip nadawak sa kaparisu. 32 Nun a magin maganaka kaw buy mapallunus sa balang gisa. Patawarên yuy balang gisa kaparisun pamatawad Bapan Namalyari kamuyu gawan sa dinyag Cristu.
* 4:8 4:8 Mani Kanta 68:18. 4:26 4:26 Mani Kanta 4:4.