5
Bumyay bilang mani tawuy nasawangan
Amêsên, gawan anak kawnan Bapan Namalyari ya kakaidwan na, sêpat yuyan tubsun. Buy bumyay kaw dilag pangidu sa kaparisu yu, kaparisun pangidu kantamun Cristu ya indin nay sarili na para kantamu bilang nabangi ya andug kan Bapan Namalyari.
Gawan pinili nakaw kay kana, dapat agyan gisa man kamuyu ayin magsabi kamuyun makikanayun ya o manyag yan sabêt man na kalasin kalabayan lawini ya madinat o sakim ya. Buy asê êt naspat malêngê kamuyuy malasway pagsabi o ayin kapukatan na isturya o nangadadawak ka lawêg. Nun a pawa kaw magpasalamat kan Bapan Namalyari. Tandanên yuy si tawuy makikanayun o manyag sa kalabayan lawini nay madinat o sakim, a ya miawyun sa pag-arian Cristu buy si Bapan Namalyari. Tagawan ya kasakiman, maibilang yan pangulimên sa mani diyusdiyusan.
Agana kaw magpapurayit sa ayin kapukatan na pangatuynungan kaatag tungkul sa nangadadawak ka diyag la, tagawan mamarusa si Bapan Namalyari sa mani tawuy asê manunul kana. Kabay agana kawna makiawyun sa mani tawun abiin. Sabitun nuna, mambumyay kaw sa kadlêman, nuwa amêsên, nasawangan kawna gawan idi kawna sa Panginuun. Kabay ipakit yu sa pamibiyaybiyay yuy nasawangan kawna. Tagawan ya gisay tawuy nasawangan nana, makitan kanay kangêdan, katinêkan, buy kapêtêgan. 10 Pagpilitan yun tukalên nu sabêt ta mamakapaidu sa Panginuun. 11 Agana kaw makiawyun sa mani ayin kapukatan na pandaygên mani tawuy mambumyay sa kadlêman, nun a sabin yu kallay kadawakan la. 12 Tagawan mamakapadêng-êy sabin ya mani pandaygên lay nadawak ya nakaliim. 13 Nuwa nu sabyanan yu sila sa pandaygên lay nadawak, masawangan sila buy matandan lay nadawak ka mani pandaygên la. 14 Tagawan ya kaganawan madausan sawang un kapêtêgan, masawangan nana. Kabay pansabin yabay,
“Mimata kay mamabêlêw.
Midêng ka ubat sa nangamamati
buy pasawangên kan Cristu.”
15 Kabay mamakapala kaw nu parasaantu kaw mambumyay. Agana kaw bumyay kaparisun mani tawuy ayin tanda, nun a bumyay kaw kaparisun mani tawuy biyasa ya nakatandan kalabayan Bapan Namalyari. 16 Gamitin yuy panawun yu sa panyag mangêd, ta malakêy manyag nadawak sa panawun amêsên. 17 Kabay agana kaw magin ayin tanda, nun a pakaintindin yu nu sabêt ta kalabayan Panginuun.
18 Agana kaw maglasing gawan makasiray abiin sa mangêd da pamibiyaybiyay yu. Nun a, tulutan yun matupus kaw Ispiritun Bapan Namalyari. 19 Sa pamititipun yu, magkanta kaw mani salmu, imnu buy kaatag pun na mani kantay pan-ispirituwal. Buun bêkê kaw magkanta buy mangulimên sa Panginuun. 20 Sa kapamilatan Panginuun tamun Jesu Cristu, pawa yun ipasalamat kan Bapan Namalyari ya kaganawan.
21 Magpasakup kaw êt sa balang gisa bilang panggalang kan Cristu.
Aral sa mani nipag-asawa
22 Sikaw wa babayi, magpasakup kaw sa asawa yu kaparisun pagpasakup yu sa Panginuun Jesus. 23 Tagawan ya liyaki sabay ya ulun asawa na. Para êt baydu kan Cristu ya ulun mani manampalatayay miaawyun ya sabay êt ta lawini na, buy siyay mamiligtas kalla. 24 Kabay nu parasaantun sakup kan Cristu ya mani manampalatayay miaawyun, para êt baydun magpasakup pa mani babayi sa asawa la sa kaganawan bagay.
25 Sikaw wa lawyaki, kaidwan yuy asawa yu kaparisun pangidun Cristu sa mani manampalatayay miaawyun. Indin nay sarili na para sa mani manampalatayay miaawyun 26 amên pakadyag silan banal pamakayarin linisin sa kapamilatan lanêm* buy Sabin Bapan Namalyari. 27 Dinyag nay abiin amên maiarap na sa sarili nay mani manampalatayay miaawyun un naiduidu buy banal, ayin dakun sabêt man na dinat buy ayin makitan na nadawak sa pangêlêw na. 28 Kabay sêpat kaidwan liyaki ya asawa na kaparisun pangidu na sa sarili na. Ta ya mangidu sa asawa na, pangkaidwan nay sarili na gawan gigisa sila tana. 29 Ayin tawuy nasulapu sa sarili nan lawini, nun a pakan nay ati buy saysayên. Para êt di ya pandaygên Cristu kantamun mani manampalatayay miaawyun, 30 tagawan parti kitamun lawini na.
31 Pansabin sa kasulatan, “Gawan di, lakwanan liyaki ya bapa buy indu na amên miawyun silan miasawa buy pakadyag gigisa.” 32 Mamakaupapas sa ati ya nalalêy kapêtêgan na impatandan Bapan Namalyari. Ya pantukuyun abiin sabay si Cristu buy mani manampalatayay miaawyun. 33 Kabay sikaw wa lawyaki, sêpat yun kaidwan na asawa yu kaparisun pangidu yu sa sarili yu. Buy sikaw waman na mani babayi, galangên yuy asawa yu.
* 5:26 5:26 Ya labay sabin bawtismu sa lanêm. 5:31 5:31 Genesis 2:24.