6
Aral sa mani mangatwa buy sa mani anak
Sikaw wa anak, sunulun yuy mani mangatwa yu alang-alang sa Panginuun, gawan abiin na sêpat yun daygên. “Galangên yuy mangatwa yu.” Ati ya mumunan utus ya dilag kaawyun na pangaku. Buy paradi ya pangaku, “Nu galangên yuy mani mangatwa yu, magin mangêd buy kumarang nga biyay yu baydi sa babun luta.”*
Buy sikaw wa mani bapa, agana kaw manyag mani bagay ya ikasakit nakêm mani anak yu. Nun a, paragulun yu silan dilag disiplina buy panuru ayun sa panampalataya tamu sa Panginuun.
Aral sa mani ipus buy sa mani amung
Sikaw wa mani ipus, sunulun yuy mani amung yu baydi sa babun luta un dilag panggalang buy buun katapatan ya paran si Cristuy nay pagsuywan yu. Daygên yuy abiin, makit lakaw man o asê, alwan amên mapasaya yu sila, nun a gawan alipên kaw Cristu buy buun bêkê yun daygên na kalabayan Bapan Namalyari. Magsuyu kaw buun bêkê ya paran Panginuun nay pagsuywan yu buy alwan tawu. Tagawan tanda yuy biyan gantimpalan Panginuun ya balang gisa ayun sa mani dinyag nay mangêd, ipus yaman o asê.
Buy sikaw wa mani amung, magin mangêd kaw êt sa mani ipus yu. Agana yu sila palimun, ta tanda yuy sikaw buy sila, dilag kaw gigisay amung sa langit buy a ya mamili.
Mani gamit sa pamikilaban ya indin Bapan Namalyari
10 Ati yay kayaryan sulat ku. Magpakapas-êy kaw sa pamikibêtêk yu sa Panginuun Jesus sa kapamilatan dakilay kapangyarian na. 11 Gamitin yuy kaganawan gamit sa pamikilaban ya indin Bapan Namalyari kamuyu amên malabanan yuy mani nadawak ka palanun Satanas. 12 Gawan ya kapati tamu, alwan mani tawu nun a nangadadawak ka ispirituy asê mangakitan ya mag-ari, dilag kapangyarian buy mamaala sa kadlêman baydi sa babun luta. 13 Kabay gamitin yuy kaganawan gamit sa pamikilaban na indin Bapan Namalyari kamuyu amên sa uras pallumatêng kadawakan, namanidêg kaw. Buy pamakayarin pamikilaban yu, manugêl kaw pun êt napas-êy. 14 Kabay maglêan kaw. Daygên yun yakês ya kapêtêgan. Isulud yuy pangamatinêk bilang panagka sa pagaw yu. 15 Isulud yu bilang sapatus ya paglêan sa pamipatandan Mangêd da Balita ya mam-in kapatêtbêkan. 16 Alwan kay abiin. Gamitin yu êt bilang panagkay panampalataya yu amên a kaw dakun mapakun sa mani panuksun Satanas ya nanuwad yawuy magdêkêtdêkêt. 17 Isulud yu bilang elmet ya kaligtasan yu buy gamitin yu bilang ispaday Sabin Bapan Namalyari ya indin Ispiritu na. 18 Buy manalangin kaw sa kaganawan uras sa sawup Ispiritun Bapan Namalyari. Sa panalangin yu, makilunuslunus kaw buy manyawad kana. Pawa kaw nakal-an buy pawa kaw manalangin para sa kaganawan pinilin Bapan Namalyarin kay kana.
19 Manalangin kaw para kangku ya sa balang pamipatanda kun Mangêd da Balita, biyan nakun ustuy pagsabi amên maipatanda kun buun pas-êy ya Mangêd da Balita ya inliim sabitun nuna. 20 Tagawan in-utus sakun Bapan Namalyari amên mamipatandan Mangêd da Balita ya sabay ya sangkan ingkasukul ku. Kabay manalangin kaw wa maipatanda kun buun pas-êy tagawan abiin na sêpat kun daygên.
Ya Tawlin Pangumusta
21 Si Tiquico ya kakaidwan tamun patêl buy tapat ta maglingkud sa Panginuun Jesus, siyay mamibalita kamuyun kaganawan tungkul kangku amên matandan yuy kabilyan ku buy nu sabêt ta pandaygên ku. 22 Abiin na sangkan na in-utus kuya kamuyu amên matandan yuy tungkul kanyan buy mapapas-êy nay nakêm yu.
23 Mani mapatêl, labay kuy manugêl kamuyuy kapatêtbêkan, pangidu, buy panampalatayay ubat kan Bapan Namalyari buy sa Panginuun Jesu Cristu. 24 Labay kuy manugêl la kangêdan Panginuun tamun Jesu Cristu sa kaganawan mangidu kana un ayin katganan.
* 6:3 6:3 Exodo 20:12; Deuteronomio 5:16.