Ya Ikalwan Sulat Pablo sa mani taga
TESALONICA
1
Ya pangumustan Pablo
Siku si Pablo, kaawyun ku si Silas buy si Timoteo.
Nagpapakun kawnay mani mapatêl yan ya manampalatayay miaawyun ya idi baysên sa Tesalonica ya nakibêtêk kan Bapa tamun Namalyari buy sa Panginuun Jesu Cristu.
Labay yan ya manugêl kamuyuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari buy sa Panginuun Jesu Cristu.
Ya pagpasalamat Pablo
Mani mapatêl yan, pawa kay magpasalamat kan Bapan Namalyari gawan kamuyu. Ta abiin na sêpat yan daygên gawan kaban kabuyutan, pupumas-êy ya panampalataya yu kan Cristu buy lulumalêy pangidu yu sa balang gisa. Kabay pan-ipagmaragul yan kaw sa mani manampalataya kan Bapan Namalyari ya miaawyun sa magmikakanayun na lugal. Pan-isabi yan kallay pan-isundu yuy panampalataya yu kan Jesu Cristu buy nibabata kaw agyan pawa kaw pan-usigin buy pampasakitin mani tawuy asê manampalataya kana.
Sabay ya abiin ya magpapêtêg ga matinêk ka pangukum Bapan Namalyari. Tagawan na pamibabata yu sa mani kasakitan gawan sa panampalataya yu kan Bapan Namalyari, abiin na magpapêtêg ga miawyun kawna sa mani tawuy pag-arian na. Daygên Bapan Namalyari ya nanaspat nan daygên. Ta parusan nan kasakitan na mani mamasakit kamuyu. Buy sikaw wa pampasakitan la, biyan nakaw kapaynawan kaawyun yan. Daygên Bapan Namalyari ya abiin sa allun pallumatêng Panginuun Jesus ubat sa langit, kaawyun nay makapangyarian nan mani ang-el. Lumatêng si Jesus un napalitêngan manggilud da apuy, buy parusan nay mani asê mangilala kan Bapan Namalyari buy asê manunul sa Mangêd da Balita tungkul sa Panginuun tamun Jesus. Parusan sila sa ayin katganan na kasakitan buy ipapawa sila sa Panginuun, buy a layna makitan na dakilay kapangyarian na. 10 Malyari ya abiin sa allun pallumatêng Jesus buy sa allu êt abitu, ulimênên ya buy parangalên yan mani pinili nan kay kana, ya ayin kaatag nun a ya kaganawan manampalataya kana. Kaawyun lakaw mangulimên kana, gawan naniwala kaw sa in-aral yan kamuyu.
11 Kabay pawa kay manalangin kan Bapan Namalyari para kamuyu. Manalangin kay ya sawpan nakaw bumyay matinêk bilang mani binêg nan mani tagasunul na. Buy panyawarên yan êt ta sawpan nakaw sa kapamilatan kapangyarian na amên madyag yuy kaganawan mangangêd da labay yun daygên gawan sa panampalataya yu. 12 Sa parabaysên na paralan, maparangalan ya Panginuun tamun Jesus gawan kamuyu, buy parangalên nakaw ayun sa kangêdan Bapa tamun Namalyari buy Panginuun Jesu Cristu.