2
Ya mani malyari bayu mag-udung si Jesus
Mani mapatêl yan, dilag kay pun sabin tungkul sa pag-udung Panginuun tamun Jesu Cristu buy sa pamitipun na kantamu. Pansabin yan kamuyuy agana kaw migaganaka o naalipusan nu mabalitan yuy inlumatêng ngay Panginuun. Agana kaw maniwala agyan sabin mani tawuy nabalitan o nabasa lay abiin sa gisay sulat ta ubat kanyan. Agyan sabin la pun na Ispiritun Bapan Namalyari ya nipatanda kallan inlumatêng nga si Jesus, agana kaw maniwala. Agana kaw êt paipurayit kalla agyan dakun sabêt ta sabin o daygên la. Ta asê lumatêng nga Panginuun Jesu Cristu anggan asê pun mag-umpisay sadyay pamikilaban mani tawu laban kan Bapan Namalyari buy anggan asê pun lumtaw wa nadawak ka tawuy manalangsang sa kaganawan utus Bapan Namalyari. Ya nadawak ka tawun abiin, intakday na sa ayin katganan na kaparusan. Mapagkalaban nay kaganawan pangkilalanên lan namalyari o pansimbên la buy itag-ay nay sarili na sa kaganawan abiin. Sumun ya sa Templun Bapan Namalyari buy miknu ya baydu amên ipakilala nay sarili nan siyay Namalyari.
Ya kaganawan insulat ku amêsên, sinabi kina kamuyu sabitun kaawyun yukay pun baysên. Uysiyan a yuya maganaka ta? Asê pun lumtaw wa nadawak ka tawu gawan dilag pun mamênbên kana buy tanda yu nu sabêt ta mamênbên kana. Buy tanda yu êt ta nu lumatêng ngay uras ya nakal-an, baydu yapun lumtaw sa mani tawu. Nuwa agyan asê pun manlumtaw wa nadawak ka tawu, paliim man manyag nadawak ya kapangyarian na baydi sa babun luta. Buy a yapun lumtaw anggan asê pun pan-itas ya mamênbên kana. Nu ayin nan mamênbên kana, lumtaw wina. Nuwa sa pag-udung Panginuun Jesus, patin nay nadawak ka tawun abiin sa kapamilatan sawang na. Buy sa kapamilatan gisay kayup na, bêngat yatan mapanat.
Sa pallumtaw nadawak ka tawu, idi kanay kapangyarian Satanas amên manyag yan kaganawan mamakapilitêp pa mani imala buy mamakaupapas ya bagay. 10 Daygên nay kaganawan pamilitêp sa mani tawuy mipakabili sa ayin katganan na kaparusan. Parusan sila gawan ayin silan pamaulaga buy pananggap sa kapêtêgan ya makapiligtas kalla. 11 Kabay paulayên silaynan Bapan Namalyari ya mipapakalitêp amên maniwala sila sa alwan kapêtêgan. 12 Daygên Bapan Namalyari ya abiin amên ya kaganawan nangidu sa kadawakan buy asê kalabay maniwala sa kapêtêgan tungkul kan Jesus, maatulan nan parusa.
Pinili kitamu amên miligtas
13 Mani mapatêl yan na kakaidwan Panginuun, pawa kay magpasalamat kan Bapan Namalyari gawan kamuyu. Ta abiin na sêpat yan daygên gawan* bayu na pun dinyag ga babun luta, pinili na kawnan miligtas sa kapamilatan Ispiritu nay mallinis sa bêkê yu buy sa kapamilatan panampalataya yu sa kapêtêgan. 14 Abiin na kaganawan sangkan ya binêg kaw Bapan Namalyari sa kapamilatan Mangêd da Balita ya in-aral yan kamuyu amên miawyun kaw sa karangalan Panginuun tamun Jesu Cristu. 15 Kabay mani mapatêl, papas-êyên yuy panampalataya yu buy itanêm yu sa bêkê yu ya mani kapêtêgan na in-aral yan buy insulat yan kamuyu.
16-17 Amêsên, labay yan na patulên buy pas-êyên kaw Panginuun tamun Jesu Cristu buy Bapa tamun Namalyari. Kaidwan kitamun Panginuun buy siyay nam-i kantamun ayin katganan na kasiglan buy kapilmiyan gawan sa kangêdan na. Labay yan na pas-êyên nay nakêm yu amên pawan mangêd da pansabin yu buy pandaygên yu.
* 2:13 2:13 Malyarin paradi êt ta labay sabin, gawan pinili nakaw amên mumunan biyan kaligtasan.