3
Manalangin kaw para kanyan
Buy amêsên na mapatêl yan, manalangin kaw para kanyan amên maikamut yan maibalitay Sabin Panginuun sa malakêy lugal. Buy manalangin kaw êt ta tanggapên mani tawuy sabi na un dilag panggalang, kaparisun pananggap yu. Manalangin kaw êt ta miligtas kay sa mani nangadadawak ka tawu buy sa mani tawuy makasalanan, gawan malakêy tawuy asê maniwala sa Mangêd da Balita. Nuwa tapat ta Panginuun. Pas-êyên nay nakêm yu buy iillag nakaw kan Satanas. Gawan sa Panginuun, taganan maniwala kay ya pawa yun pansunulun buy pan-isundu yu pun êt daygên na mani in-utus yan kamuyu. Labay yan ya sawpan kaw Panginuun amên makit sa biyay yuy pangidun Bapan Namalyari buy amên mapibabatan yuy kasakitan kaparisun pamibabatan Cristu.
Ya utus tungkul sa mani matamad
Mani mapatêl yan, sa lagyun Panginuun tamun Jesu Cristu, pan-iutus yan kamuyuy agana kaw makiawyun sa sisabêt man na mapatêl kan Cristuy mangatamad buy asê kalabay manunul sa mani in-aral yan kamuyu. Tanda yuy kaylangan yun tubsun na dinyag yan sabitun idi kay pun baysên kamuyu, ya a kay nagtamad. Buy a kay êt nakiêkan kan sisabêt man un ayin bayad, nun a nag-ubra kay allu buy yabi amên a kay pabayat agyan kansabêt man kamuyu. Tanda yuy dilag kay karapatan manyawad sawup kamuyu. Nuwa a kay nanyawad, nun a nag-ubra kay amên magin mangêd da alimbawa kay ya sêpat yun tubsun. 10 Sabitun kaawyun yukay pun, sinabi yan kamuyuy agana yu pakan na sisabêt man na tawuy asê kalabay mag-ubra.
11 Pan-ipaganaka yan kamuyuy ati gawan nabalitan yan na dilag dakun umnu kamuyuy a kalabay mag-ubra buy ayin silaynan pandaygên nun a manunggun makialam sa biyay kaatag. 12 Kabay sa lagyun Panginuun Jesu Cristu, masipit yan pan-iutus sa mani tawun abiin ya mag-ubra sila buy agana silayna makialam sa biyay kaatag.
13 Buy sikaw waman na mani mapatêl yan, agana kaw sumawa sa panyag mangêd. 14 Dat dilag baysên kamuyuy asê kalabay manunul sa pansabin yan sa sulat ta ati. Nu parabaydu, tandanên yu nu sisabêt ya buy agana kaw makiawyun kana amên mipakadêng-êy ya. 15 Nuwa agana yuya ituwad kapati yu, nun a itutu yuya bilang patêl yu kan Cristu.
Ya kayaryan sabin Pablo sa mani taga Tesalonica
16 Mani mapatêl, ya Panginuun Jesu Cristu ya sabay ya pangubatan kapatêtbêkan, siyay mam-i kamuyun kapatêtbêkan sa kaganawan panawun, agyan sabêt ta madanasan yu buy pawa nakaw awyunan kaganawan.
17 Ya kayaryan ati ya sulat, siku mismu si Pabloy nanulat kaparisun pandaygên ku sa balang sulat ku. Pandaygên kuy ati amên matandan yuy ubat kangkuy sulat ta ati. Paradi ya panulat ku. 18 Labay kuy manugêl kamuyun kaganawan na kangêdan Panginuun tamun Jesu Cristu.