Ya Nunan Sulat Pablo kan
TIMOTEO
1
Siku si Pablo ya apostul Cristu Jesus ayun sa utus Bapan Namalyari ya Mamiligtas kantamu buy si Cristu Jesus ya kapilmiyan tamu.
Kakaidwan kun Timoteo ya anak ku sa panampalataya, labay kuy manugêl kamuy kangêdan, lunus, buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari buy kan Jesu Cristu ya Panginuun tamu.
Patanda sa mali ya aral
Timoteo, manugêl ka pun baysên sa Efeso, kaparisun pikisabi ku kamu bayu waku napapakun sa Macedonia. Ta dilag dakun umnu sa mani manampalataya sa Efeso ya mangaral alwan pêtêg. Pikisabi ku kamuy sêpat mu silan bênbênan. Buy sabyanan mu silan agana layna sayangên na uras la sa mani kwentuy ayin kapukatan ya naubat pun sa mani ninunu la, buy sa pangêlêw lan makarang nga listaan mani ninunu la. Ta abiin na pangubatan pamisusubakan buy asê makasawup kallay abiin amên matandan na kalabayan Bapan Namalyari. Gawan kay matandan tamuy kalabayan na sa kapamilatan panampalataya tamu. Parabaysên na pan-iutus ku amên miiidu sila sa balang gisa. Madyag lay abiin nu malinis ya bêkê la, mangêd da nakêm la, buy pêtêg ga panampalataya la. Dilag kitamun dakun umnuy kaawyun na nagpabukut sa mani mangêd da ugalin abiin buy pawa silan makisubakan sa ayin kapukatan. Labay lan magin manurun Kautusan na impasulat kan Moises, nuwa a la mapukatan na pansabin la agyan pan-ipilit lan pêtêg ga pan-iaral la.
Tanda tamuy mangêd da Kautusan nu panggamitin tamu sa ustuy paralan. Sêpat tamun ganakên na indin na Kautusan alwan para sa mani matinêk nun a para sa mani mallabag sa Kautusan, asê magpasakup sa mani nagtungkulan buy asê kalabay mangilala kan Bapan Namalyari, mapanyag kasalanan, a la labay ya kabanalan, asê manggalang kan Bapan Namalyari, mani mamati sa sarilin mangatwa buy mamatin tawu. 10 Indin êt ta Kautusan para sa mani makikanayun buy sa lawyaki ya makitakês sa kaparisu lan liyaki, mani manakaw kaparisu lan tawu amên isaliw buy ipaipus sa kaatag tawu, mani mapaglaram buy mani magpapêtêg sa alwan kapêtêgan, buy para êt taman sa kaganawan tawuy manalangsang sa ustuy aral tungkul kan Jesu Cristu. 11 Ya Mangêd da Balita tungkul kan Jesus, ubat kan Bapan Namalyari ya dakila buy kapapaulimên. Buy intiwala na kangkuy Mangêd da Balitan abiin amên ipatanda ku sa mani tawu.
Ya lunus Bapan Namalyari kan Pablo
12 Magpasalamat taku kan Cristu Jesus ya Panginuun tamu ya nam-in pas-êy kangku amên maglingkud kana. Pinili nakun maglingkud kana gawan intuwad nakun mapagtiwalan, 13 agyan dinustak kuya sabitun nuna. Alwan kay abiin, inusig ku êt buy pinasakitan na mani manampalataya kana. Nuwa paraman baydu, kinalunusan naku pun Bapan Namalyari gawan nadyag kuy abitu sabitun a ku pun manampalataya kana buy indap ku nu ustuy pandaygên ku. 14 Taganan pêtêg baynan ayin kaparisuy kangêdan na indin Panginuun tamu! Indin na êt kangkuy pangidu buy panampalataya, kaparisun pan-idin na sa kaganawan tawuy nakibêtêk kan Cristu Jesus.
15 Ati ya kapêtêgan na sêpat paniwalan kaganawan. “Naku si Jesu Cristu baydi sa babun luta amên iligtas ya mani makasalanan.” Buy siku si Pablo ya pinakamakasalanan sa kaganawan makasalanan. 16 Nuwa kinalunusan nakun Bapan Namalyari amên maipakit Jesu Cristu nu parasaantu nan pibabatan na mani tawuy makasalanan. Taganan sikuy pinakamakasalanan. Kabay ya pamatawad kangkun Jesus magin alimbawa sa sisabêt man na manampalataya kan Jesus ya mabiyan biyay ya ayin katganan. 17 Ulimênên buy parangalên tamu kanuman na gigisay Bapan Namalyari. Sabay siyay mag-ari kanuman, ayin kamatyan, buy asê mangakit. Awuy Panginuun!
18 Timoteo ya anak ku sa panampalataya, ya pan-itipan ku kamu, kaparisu sa impatandan mamunu sabitun nuna ya impasabin Bapan Namalyari kalla tungkul kamu. Agana mu litêpên na sinabi la tungkul kamu amên napas-êy ya nakêm mun itanggul la kapêtêgan sa mani manalangsang kamu. 19 Isundu muy panampalataya mu buy pagpilitan mun pawan malinis ya nakêm mu. Gawan dilag gan mani tawuy a layna pansunulun na mangêd da nakêm la. Sa pakapakun baydu, sinira lay nay panampalataya la. 20 Parabaysên êt ta nalyari kallan Himeneo buy si Alejandro. Kabay impabaala ku silayna kan Satanas amên agana silayna manguman mandustak kan Bapan Namalyari.