4
Ya Ispiritun Bapan Namalyari buy ya ispiritun tawuy manalangsang kan Cristu
Kakaidwan kun mapatêl, malakêy nay mani tawuy mamiaral alwan pêtêg. Kabay nu dilag magsabin idi kallay Ispiritun Bapan Namalyari, agana kaw tambêng maniwala, nun a papakapilmin yu pun nu pêtêg ubat kan Bapan Namalyari. Matandan yu nu taganan idi kallay Ispiritun Bapan Namalyari nu pangkilalanên lay naku baydi sa babun luta si Jesu Cristu ya in-anak tawu. Nuwa nu sisabêt man na asê mangilalan naku si Jesu Cristu baydi sa babun luta ya in-anak tawu, labay sabin, alwan Ispiritun Bapan Namalyari ya idi kana nun a ya ispiritun tawuy manalangsang kan Cristu. Tanda yinay lumatêng ngay tawun abiin buy amêsên, idi yina baydi sa babun luta.*
Nuwa sikaw wa kakaidwan ku, anak kawnan Bapan Namalyari buy sinambut yinay mani mamiaral alwan kapêtêgan, gawan a yu pinaniwalan na in-aral la. Ta ya Ispiritun Bapan Namalyari ya idi kamuyu, makapangyarian yapun kaysa kan Satanas ya sabay ya mag-ari amêsên sa mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari. Ya mamiaral alwan pêtêg, sabay silay mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari. Kabay ya pan-iaral la, kay abituy mani bagay ya pandaygên mani tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari. Buy ya manunul sa pan-iaral la, kay abitu silay kaparisu lan asê manunul kan Bapan Namalyari. Nuwa sikitamu, mani anak kitaminan Bapan Namalyari. Kabay ya mani manunul sa mani pan-iaral tamu, sabay silay kaparisu tamun mangilala kan Bapan Namalyari. Nuwa ya mani tawuy asê kalabay manunul kantamu, a sila mangilala kan Bapan Namalyari. Sa parabaydu, matandan tamu nu sisabêt ta mamiaral kapêtêgan na ubat sa Ispiritun Bapan Namalyari buy matandan tamu êt nu sisabêt ta mangaral kalaraman.
Si Bapan Namalyari ya pangidu
Kakaidwan kun mapatêl, miiidu kitamu, tagawan si Bapan Namalyari ya pinangubatan pangidu. Buy ya tawuy mangidu sa kaparisu na, anak yan Bapan Namalyari buy kilala na si Bapan Namalyari. Nuwa nu sisabêt man na asê mangidun kaparisu na, a na kilala si Bapan Namalyari, tagawan si Bapan Namalyari, pawa yan mapangidu. Impakit Bapan Namalyari ya pangidu na kantamu sabitun in-utus na baydi sa babun lutay kagisagisay Anak na. Dinyag nay abiin amên sa kapamilatan Anak na, mabiyan kitamun biyay ya ayin katganan. 10 Alwan sikitamuy nangidu kan Bapan Namalyari, nun a siyay nunan nangidu kantamu. Gawan sa kasalanan tamu, sikitamu dayi ya sêpat maparusan. Nuwa gawan sa pangidun Bapan Namalyari kantamu, in-utus na baydi sa babun lutay Anak na ya si Jesus amên siyay maparusan kamatyan bilang kasagili tamu amên mapatawad da mani kasalanan tamu. Abiin na pêtêg ga pangiduy impakit Bapan Namalyari kantamu.
11 Kakaidwan kun mapatêl, gawan parabaysên na pangidun Bapan Namalyari kantamu, sêpat kitamu êt miiidu. 12 Ayin pun tawuy nakakit kan Bapan Namalyari. Nuwa nu miiidu kitamu, manugêl kantamu si Bapan Namalyari buy ganap sa biyay tamuy pangidu na.
13 Tanda tamuy manugêl kitamu kan Bapan Namalyari buy manugêl ya êt kantamu. Tanda tamuy abiin tagawan indin na kantamuy Ispiritu na. 14 Nakitan yan si Jesus ya Anak Bapan Namalyari. Kabay pan-ipapêtêg yan na sabay siyay in-utus Bapan Namalyari bilang Mamiligtas sa mani tawu sa kaparusan mani kasalanan la. 15 Nu sisabêt man na mangilalan sabay si Jesus ya Anak Bapan Namalyari, manugêl kana si Bapan Namalyari buy manugêl ya êt kan Bapan Namalyari. 16 Kabay amêsên, tanda tamuy pan-idun kitamun Bapan Namalyari buy mapanaligan tamuy pangidu na.
Si Bapan Namalyari, pawa yan mapangidu. Ya tawuy mapangidu, manugêl kana si Bapan Namalyari buy manugêl ya êt kan Bapan Namalyari. 17 Sa parabaysên, ganap pa kantamuy pangidun Bapan Namalyari. Kabay a kitamu sêpat malimu sa Allun Pangukum na, ta mambumyay kitamina kaparisun Jesus sabitun idi yapun baydi sa babun luta. 18 Ayin sabêt man na limu sa pangidu, ta pan-itas ganap pa pangiduy sabêt man na limu. Kabay nu malimuy gisay tawu ya dat parusan ya sa Allun Pangukum, labay sabin, asê pun ganap kanay pangidun Bapan Namalyari.
19 Pangkaidwan tamu si Bapan Namalyari gawan siyay nunan nangidu kantamu. 20 Nu pansabin gisay tawuy pangkaidwan na si Bapan Namalyari, nuwa nasulapu ya sa kaparisu na, maglaram ya. Ta nu a na pan-idun na kaparisu na ya mangakitan na, parasaantu nan idun si Bapan Namalyari ya a na mangakitan. 21 Kabay ati ya utus ya indin Cristu kantamu. Ya tawuy mangidu kan Bapan Namalyari, kaylangan idun na êt ta mapatêl na.
* 4:3 4:3 Ya labay sabin, agyan asê pun magpakit ta tawuy manalangsang kan Cristu, idi ya baysên na mani tawuy panggamitin na. Basên tamuy 2 Tesalonica 2:1-12. 4:17 4:17 Sa Allun Pangukum Bapan Namalyari, mangukum ya sa kaganawan tawu, ayun sa mani dinyag la.