5
Ya pangidu, panampalataya, buy panambut
Nu sisabêt man na manampalatayan sabay si Jesus ya Cristuy in-utus Bapan Namalyari, pêtêg ga anak yan Bapan Namalyari. Buy nu sisabêt man na mangidu sa bapa, mangidu ya êt sa anak na. Kabay nu pan-idun tamu si Bapan Namalyari buy pansunulun tamuy mani utus na, matandan tamuy pan-idun tamuy mani anak na. Ya labay sabin pangidu tamu kan Bapan Namalyari, sunulun tamuy mani utus na. Buy ya mani utus na, asê masakit sunulun. Tagawan sikitamun mani anak Bapan Namalyari, nasambut taminay nangadadawak ka diyag baydi sa babun luta. Nanambut kitamina tagawan manampalataya kitamu kan Jesus. Ayin makasambut sa nangadadawak ka diyag baydi sa babun luta, liban ta sa mani tawuy manampalatayan sabay si Jesus ya Anak Bapan Namalyari.
Ya tatluy pamipapêtêg tungkul sa Anak Bapan Namalyari
Sabitun naku si Jesu Cristu baydi sa babun luta, napagpapêtgan na Anak yan Bapan Namalyari sa kapamilatan lanêm sabitun nagpabawtismu ya buy sa kapamilatan daya sabitun nati ya. Alwan kay sa lanêm nun a sa kapamilatan êt daya. Ya mani bagay ya abiin, pinagpapêtgan Ispiritun Bapan Namalyari, gawan ya Ispiritun Bapan Namalyari sabay ya kapêtêgan. Amêsên, dilag tatlu [sa langit ya] nagpapêtêg: [ya Bapa, ya Sabi, buy Ispiritun Namalyari.] Ya tatlun abiin, gigisay pan-ipapêtêg la. Dilag tatlu [sa luta] ya nagpapêtêg nu sisabêt si Jesus: Ya lanêm sên nagpabawtismu ya, ya daya na sabitun nati ya, buy ya Ispiritun Bapan Namalyari. Ya tatlun abiin, gigisay pan-ipapêtêg la. Amêsên, nu paniwalan tamuy pan-ipapêtêg tawu, luyang tamun sêpat paniwalan na pan-ipapêtêg Bapan Namalyari, gawan mismun siyay nam-in abiin na tatluy pan-ipapêtêg tungkul sa Anak na. 10 Kabay nu sisabêt man na manampalataya sa Anak Bapan Namalyari, maniwala ya êt sa pan-ipapêtêg Bapan Namalyari. Nuwa nu sisabêt man na asê maniwala sa pamipapêtêg ga abiin, pandaygên nan malaram si Bapan Namalyari tagawan a ya maniwala sa impapêtêg Bapan Namalyari tungkul sa Anak na. 11 Tagawan impapêtêg Bapan Namalyari ya sa kapamilatan pamikibêtêk tamu sa Anak na, binyanan na kitamun biyay ya ayin katganan. 12 Kabay nu sisabêt man na nakibêtêk sa Anak Bapan Namalyari, dilag ginan biyay ya ayin katganan. Nuwa nu sisabêt man na asê nakibêtêk sa Anak Bapan Namalyari, ayin yan biyay ya ayin katganan.
Ya biyay ya ayin katganan
13 Insulat kuy kaganawan abiin amên matandan yuy sikaw wa manampalataya sa Anak Bapan Namalyari, dilag kawnan biyay ya ayin katganan. 14 Kabay napas-êy ya nakêm tamun magdani kan Bapan Namalyari, tagawan napilmi kitamun lêng-ên nay agyan sabêt man na yawarên tamu ayun sa kalabayan na. 15 Buy nu tanda tamuy mallêngê kantamu si Bapan Namalyari, tanda tamuy matanggap taminay panyawarên tamu kana.
16-17 Alimbawa, nu makitan muy patêl mu kan Cristu ya manyag kasalanan, manalangin ka kan Bapan Namalyari para kana amên biyan nayan bayun biyay. Tanda tamuy ya kaganawan pandaygên na nadawak, kasalanan kan Bapan Namalyari. Ya mani kasalanan tamu, malyarin patawarên liban sa kasalanan na makapigtan sa ayin katganan na kamatyan. Ya parabaysên na kasalanan, asê malyarin patawarên kanuman. Kabay agana kaw manalangin para sa tawuy manyag parabaysên na kasalanan.
18 Tanda tamuy ya mani anak Bapan Namalyari, a la pan-isunduy panyag lan kasalanan tagawan pan-illagan silaynan Anak na ya si Jesu Cristu amên a silayna mapasakitan Satanas. 19 Ya kaganawan tawuy asê manunul kan Bapan Namalyari, sakup silan kapangyarian Satanas. Nuwa sikitamu, tanda tamuy mani anak kitaminan Bapan Namalyari. 20 Tanda tamu êt ta naku baydi sa babun luta ya Anak Bapan Namalyari buy binyanan na kitamun pangintindi amên makilala tamuy pêtêg ga Namalyari. Pêtêg kitaminan idi kan Bapan Namalyari, ta idi kitamina kan Jesu Cristu ya Anak na. Sabay siyay pêtêg Namalyari buy pinangubatan biyay ya ayin katganan.
21 Kakaidwan kun mani anak, magpakarayu kaw sa pangulimên sa mani diyusdiyusan.