2
Ya pagpayêpan Cristu
Mapatêl lay, napilmi yakun napas-êy ya nakêm yu tagawan mibêbêtêk kaw kan Cristu buy matula kaw gawan kakaidwan nakaw. Napilmi yaku êt ta mibêbêtêk kaw gawan sa Ispiritun Bapan Namalyari, pangkalunusan buy makidamay kaw sa balang gisa kamuyu. Kabay makisabi yaku kamuyun pakapatulên yuku pun angga sa magin ganap pa tula ku. Labay kuy manugêl kaw mibêbêtêk sa isip, sa nakêm, sa kalabayan buy miiidu kaw sa balang gisa. Agana kaw manyag agyan sabêt man na bagay gawan kay labay yuy itag-ay buy dayêwên kaw mani tawu nun a si daygên yu, magpakayêpa kaw sa balang gisa buy ituwad yun mamangêd da kaatag kaysa sa sarili yu. Alwan kay sarili yun ikakangêd da isipin yu, nun a ya ikakangêd êt kaatag. Kaylangan ya pan-isipin yu, magin kaparisun pan-isipin Cristu Jesus:
“Agyan idi ya kanay pangaNamalyari na,
A na impilit manugêl kapantay Bapan Namalyari
Nun a imbul-is na pun na karapatan na bilang Namalyari.
Buy sên in-anak ya baydi sa babun luta,
naglingkud ya bilang ipus.
Nagpakayêpa ya
buy nagin mapanunul ya angga sa kamatyan
agyan impaku laya sa kurus.
Kabay gawan sa dinyag na,
Intag-ay yan Bapan Namalyari un igit sa kaganawan.
Buy binyanan nayan lagyuy ayin kapantag*
10 amên ya kaganawan idi sa langit, idi sa luta buy kaganawan idi sa aypan luta,
manduku buy mangulimên sa lagyu na.
11 Buy sabin lay, ‘Kay si Jesu Cristuy Panginuun.’
Sa pakapakun baydu, maparangalan na Bapa tamun Namalyari.”
Magin pêtêg anak Bapan Namalyari
12 Kabay mani kakaidwan ku, sabitun miaawyun kitamu pun, pawa yun pansunulun na pan-iaral ku kamuyu. Amêsên na marayu wakina kamuyu, luyang kaw pun dayin manunul. Pagpilitan yun ipakit sa biyay yuy kaligtasan yu buy daygên yuy ati un dilag limu buy panggalang kan Bapan Namalyari. 13 Tagawan si Bapan Namalyari ya mam-i kamuyun pagkusan nakêm amên madyag yuy kalabayan na buy pambiyan nakaw êt kabiyasnan amên madyag yuy kapapaidu kana.
14 Daygên yuy kaganawan ayin deklamu buy ayin pamikisubakan 15 amên ayin makit ta nadawak kamuyuy mani tawu buy malinis ya nakêm yu bilang mani anak Bapan Namalyari kaban idi kaw sa mani tawuy mapamilitêp buy mapanyag nadawak. Maiparisu kaw sa bêtêwên na pakadyag sawang sa kaganawan 16 kaban mangaral kaw kallan Mangêd da Balita tungkul sa Sabin Bapan Namalyari ya mam-in biyay ya ayin katganan. Sa pakapakun baydu, sa pag-udung Jesu Cristu baydi sa babun luta, a ku masabi ya ayin pukat ta pinagpagalan ku kamuyu, nun a maipagmaragul kataw. 17 Ya panampalataya yu kan Jesu Cristu, paran andug kan Bapan Namalyari. Buy nu kaylangan ibulug ga daya ku sa andug ga ati, matula ku pun êt buy makitula ku kamuyu. 18 Buy sêpat kaw êt matula buy makitula kangku.
Silan Timoteo buy si Epafrodito
19 Amêsên, nu kalabayan Jesus, tambêng kun ipalaku baysên si Timoteo amên sa pag-udung na baydi, nu naibalita na kangku nu sabêt tay kabilyan yu, pumas-êy ya nakêm ku. 20 Ayin nan kaatag kaparisun Timoteo ya pêtêg migaganaka para sa ikakangêd yun kaganawan. 21 Ta ya kaatag, alwan kalabayan Jesu Cristuy pan-isipin la, nun a kay sarili lan kalabayan. 22 Nuwa tanda yina nu parasaantun napagpapêtgan na kangêdan nakêm Timoteo. Tanda yu êt ta miawyun kay sa pangaral Mangêd da Balita kaparisun mitabapa. 23 Kabay nu matandan kina nu sabêt tay malyari kangku baydi sa sukulan, ipalaku ku baysên kamuyu si Timoteo. 24 Nuwa paraman baydu, nu kalabayan Panginuun, pilmin makakamut takun makalaku baysên kamuyu.
25 Amêsên, inisip kuy kaylangan kinan ipauli baysên kamuyu ya patêl tamun si Epafrodito ya impalaku yu baydi amên mantan sawup buy manawup kangku baydi sa sukulan. Kaparisu kuyan maglingkud kan Bapan Namalyari ya mamitanggul êt un Mangêd da Balita. 26 Napitik-pitik ya gawan natandan yu kanuy nakatanam ya. Kabay nasabêksabêk yan makitan nakaw. 27 Pêtêg nakatanam yabay ya perad nayna dayin ingkamati, nuwa kinalunusan yan Bapan Namalyari. Alwan kay siyay kinalunusan Bapan Namalyari, nun a siku êt. Ta nu nati ya, mabêgbêg ga bêkê ku. 28 Kabay labaylabay kinan ipauli ya baysên amên matula kaw nu makitan yuyan manguman buy sa pakapakun baydu, a kina migaganaka. 29 Kabay sa pag-udung na, tanggapên yuyan buun tula bilang patêl sa Panginuun. Galangên yu êt ta mani tawuy kaparisu na, 30 tagawan nati yina dayi gawan sa paglingkud na kan Jesu Cristu. A nayna pinakamal la biyay na amên madyag natay impadyag yu kana para kangku bilang kasagili yu.
* 2:9 2:9 ayin kapantag: ya labay sabin katungkulan na ayin nan makalampus.